روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۹/۱۲
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 1,128
  • 1,097
  • 1,390,293
آذرشهر؛ ویترینی از سنگ‌های تزئینی جهان

هر چند آذرشهر از نعمت معدن سنگ‌های تزئینی و بی‌نظیر برخوردار است، با این وجود از آنجایی که یکـی از مهمتریـن و اساسـی‌ترین پایه‌هـای رشد و توسعه اقتصـاد هـر کشـور داشتن منابـع معدنـی و ذخایـر زیرزمینـی آن به حساب می‌آید و بـدون تردیـد با بهرهبـرداری اصولی مناسـب از این ذخایر الهی، می‌تواند در مسیر حرکت رشـد و توسـعه اقتصـادی کشور گام‌های تعیین‌کننده‌ای را بردارد ولی با این حال به نظر می‌رسد، متولیان این عرصه و به ویژه مسؤولان کمتر به امر واقف هستند و در این راستا آن طور که باید و شاید از این ظرفیت‌ها بهره‌مند نمی‌شوند.
بنابراین، براساس اطلاعات موجود، آن چه مشخص است این که شهرسـتان آذرشـهر در حال حاضر بـا دارا بودن بیش از ۵۰ معـدن شناسـایی شـده و نزدیک ۴۰ معـدن فعـال، در جایگاه رتبـه دوم معـادن فعـال را در اسـتان آذربایجان‌شرقی به خود اختصاص داده است.
از دید کارشناسان و فعالان این عرصه بـه دلیـل موقعیـت زمین‌شـناختی بیشتر معادن موجود در این شهرستان از نوع غیرفلزی از جملـه معـادن مصالـح سـاختمانی و سـنگ‌های تزئینـی است.
از مهمتریـن مـواد معدنـی موجـود در شهرسـتان آذرشهر می‌توان به «تراورتـن» قرمـز و لیمویـی، آهـک، سـنگ شـیل سـیاهرنگ، مرمـر، نمـک آبـی، دیاتومیـت، مرمریـت، ماسـه بادی، سـولفات پتاسـیم و… اشاره کرد که به گفته کارشناسان بیشـترین فراوانـی در نـوع معـادن مربـوط بـه «تراورتـن» بـا تعـداد ۳۳معـدن بـوده کـه از ایـن تعـداد ۲۷ معـدن فعـال است.
آذرشهر؛ قطب سنگ تزئینی جهان
نکته مهمتر اینکه بیشتر مواد معدنی تولید شده در این شهرستان به سـنگ‌های تزئینـی اختصاص دارد که دارای شـهرت جهانـی هسـتند، به طوریکه بیشتر کشورهای اروپایی خواهان این نوع سنگ‌های تزئینــی هستند و در هر صورت خاص بـودن رنـگ قرمـز آن در دنیـا نیز یکـی از مزیت‌هـای اصلـی معـادن ایـن شهرسـتان بـه شـمار می‌آیـد.
افزون بر آنچه گفته شد، براساس گزارش‌های اعلام شده میزان ذخایــر معــادن این شهرســتان در حدود ۳۷۰میلیــون تــن بالــغ می‌گــردد، بیشــترین ســهم ذخیــره معدنــی موجود هم مربــوط بــه معــادن آهــک است، معــادن «تراورتــن» نیز با وجود دارا بــودن بیشــترین تعــداد معــدن، حــدود سه درصــد ســهم ذخایــر شهرســتان را بــه خــود اختصــاص داده و میــزان اســتخراج آن هم بیش از ۳۰۰ هـزار تـن اعلام شده است.
ایجاد شهرک سنگ در آذرشهر، چرا و چگونه؟
با این حال واقعیت این است که با توجه به این همه ذخایر مواد معدنی با ارزش که برخی از آنها نیز در دنیا شناخته شده است، به طوریکه در صورت بهره‌برداری درست و اصولی از این معادن نیز می‌توان به توسعه اقتصادی کشور و به این منطقه کمک کرد، در این راستا ایجـاد شـهرک سـنگ و توسـعه صنایـع معدنــی در شهرستان آذرشهر ضروری به نظر می‌رسد.
در حقیقت این شهرک با هدف توسـعه و ارتقـای واحدهـای فـرآوری ذخایـر معدنـی و سـنگ های تزئینـی بـا رویکـرد صادراتـی به وجود می‌آید که در این خصوص نیز با فراهم‌سازی بستر برای فعالیت بخش خصوصی، حمایــت از ایجــاد واحدهــای فــرآوری مــدرن و نوسازی همچنین توسعه واحدهای فرآوری با رویکرد و تاکید بر مسائل زیست محیطی می‌توان در این مسیرگام‌های تعیین‌کننده‌ای برداشت.
به سخن دیگر، با ایجـاد شـهرک سـنگ و توسـعه صنایـع معدنــی در شهرستان آذرشهر و با اجرای سیاست‌های چون جذب و دعوت از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش و تأمین زیرساخت‌های لازم برای فعالان این حوزه می‌توان به میزان افزایــش تولیــد و فــرآوری مــواد معدنــی بــا محوریــت ســنگ‌های تزئینــی بــا رویکـرد صادراتـی کمک کرد همچنین با راه‌اندازی و ایجاد واحدهای تولیدی چون پودرسنگ‌های رنگی، کارخانجات سنگبری، کارخانه‌های تولید سیمان و فرآوری مواد معدنی به میزان افزایش بهره‌وری از این معادن موجود کمک شایانی کرد که در صورت تحقق این مسائل نیز به نوعی می‌تواند در مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور قرار گرفت.
آذرشهر، سرزمین ناشناخته سنگ‌های زیبا
از این رو؛ وجـود این همه معادن غنی و از جمله نزدیک۳۰ معدن فعال در بخش «تراورتـن» که بیشتر این نوع سنگ‌ها نیز شهرت جهانی دارد، ایجاب می‌کنـد کـه مـردم این منطقـه از این نعمـت طبیعی و خـدادادی در کنـار زیان‌های زیسـت محیطی ناشـی از آن بهره‌منـد شـده و ایـن صنعت در ایجـاد اشـتغال، درآمدزایی و توسـعه پایدار شهرسـتان نقـش مهمی را ایفـا کند.
بنابراین، پرسشی که در این میان مطرح می‌شود اینکه متأسـفانه باوجـود ظرفیت قـوی شهرسـتان در ایـن حـوزه و وجـود ذخایـر و مـواد معدنـی متنـوع در ایـن منطقـه، در زمینـه بهره‌بـرداری، بازاریابی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نکات ضعف فراوانی وجود دارد و مـواد معدنـی اسـتخراج شـده از معـادن شهرستان نیـز اغلـب به صـورت خـام خـارج می‌شود و ایــن امــر هم به نوعی باعــث می‌شــود فرصت‌هــای شـغلی شهرسـتان از دسـت رفتـه و ارزش‌افـزوده چندانـی هـم بـرای شهرسـتان ایجـاد نشود.
آذرشهری‌ها همچنان چشم انتظار تحقق وعده‌ها
بر این اساس، از دید برخی متخصصان این بخش، برای اجتناب از خام‌فروشـی محصـولات معدنی و تبدیـل آن بـه محصـولات متنـوع و با ارزش‌افـزوده بالا، ایجاد شـهرک تخصصی سنگ در شهرسـتان آذرشهر است.
به عبــارت دیگــر بـا تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه صنعت این شهرستان و به ویژه با جـذب سـرمایه‌گذاران بخـش خصوصـی و تناسـب‌سازی بیـن حجـم سـرمایه‌گذاری و میـزان ذخایـر معدنـی شهرسـتان می‌توان در این راستا کارهای بزرگی انجام داد.
به هر حال، بعضی کارشناسان در این ارتباط توصیه می‌کنند، برای بهره‌مندی و استفاده از این همه ظرفیت‌ بالای این شهرستان و به خصوص نزدیکـی بـه فـرودگاه بین‌المللـی تبریز، خـط آهـن سراسـری، راه ترانزیتـی و نزدیکـی بـه مرکـز اسـتان از یکسـو و سـهولت دسترسـی سریع بـه کشـورهای حوزه قفقاز و در این میان همسایگی با کشورهای ترکیـه، ارمنسـتان، آذربایجان، عـراق و… از سـوی دیگـر ظرفیـت مناسـبی را بـرای جـذب سـرمایه بخـش خصوصـی و خارجـی در ایـن حـوزه را فراهـم می‌کند کـه می‌توانـد علاوه بر تسریع در ایجـاد شـهرک تخصصی سـنگ و راه‌انـدازی واحدهـای فـرآوری مـواد معدنـی، برای رفع کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و به خصوص به توسعه و رشد همه جانبه این شهرستان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد./موسی کاظم‌زاده

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز