روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۳/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 242
  • 351
  • 1,279,775
آگهی مناقصه عمومی

ســازمان آرامستانهای شهرداری تبریز در نظر دارد- به استناد مجوز هیئت مدیره محترم سازمان- عملیات
اجرائی پروژه ســاخت آرامگاه یــک و دو طبقه)پروژه۳ )را از طریق مناقصه عمومی مطابق شــرایط زیر
واگذار نماید.
۱ـ مبنــای برآورد اولیه پروژه با لحاظ فهرســت بهای ابنیه ســال ۱۳۹۵ به مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۷ریال
پیش بینی می گردد که سازمان حق دارد ۲۵ % آن را افزایش یا کاهش دهد .
۲ـ جهت شــرکت در مناقصه واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ /۳۷۵ ریال بعنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به حساب
شماره ۱۰۰۶۱۳۴۹۷۶ بانک شهر شعبه خیابان آزادی تبریز به نام سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز الزامی
بوده و ارائه ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه )و قابل تمدید به مدت ۳ ماه دیگر( نیز بالمانع است .
تبصره: زمان عقد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ۵ % مبلغ کل قرارداد بابت تضمین حســن
انجام معامله دریافت می شود و از هر پرداخت به پیمانکار نیز ۱۰ % از همین بابت کسر خواهد شد .
۳ـ محل اجرای پروژه اراضی تحت تملک ســازمان آرامستانهای شــهرداری تبریز می باشد که نقشه آن
بپیوست اسناد مناقصه به شرکت کنندگان ارائه می شود .
۴ـ مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ تحویل محل به مدت ۸ ماه پیش بینی می گردد .
۵ـ میزان پیش پرداخت پروژه ۲۵ % در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد .
۶ـ مهلت قبول پیشــنهادها از روز یکشــنبه مورخه ۱۲ /۱۰ /۹۵ لغایت ساعت ۱۵:۱۴روز سه شنبه مورخه
۲۱ /۱۰ /۹۵ می باشد و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
۷ـ پیشنهادات رسیده راس ساعت ۳۰:۱۵ روز چهارشنبه مورخه ۲۲ /۱۰ /۹۵ در محل سازمان آرامستانهای
شهرداری تبریز مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
۸ـ کمیسیون مناقصه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
۹ـ چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر نســبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله و عقد
و انجام قرارداد اقدام نکنند،ســپرده ایشــان به ترتیب و بر اســاس قانون به نفع سازمان مناقصه گذار ضبط
می شود . ۱۰ـ کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
۱۱ـ سایر شرایط در اسناد و فرمهای شرایط مناقصه مندرج است .
۱۲ـ شــرکتهای واجد شرایط و دارای پایه ۵ رشــته راه و ترابری و ابنیه مورد تائید معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری می توانند جهت رویت محل اجرای پروژه و دریافت اسناد و فرمهای
شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ ۱۰/۱۲ /۹۵ لغایت ۱۰/۲۱ /۹۵ به آدرس سازمان واقع در اتوبان شهید
کسائی – سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز مراجعه نمایند.)تلفن تماس سازمان ۳۴۲۴۵۲۲۲ – ۰۴۱٫)
بدیهی اســت شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول تکالیف ســازمان آرامستانهای شهرداری
تبریز به شرح مندرج در ماده ۱۰ آئین نامه معامالت شهرداری تبریز می باشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز