روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱
روزنامه ساقی آذربایجان
آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 300
  • بازدید دیروز: 1,264
  • کل بازدید ها: 842,512
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

پیرو آگهی شماره۴۲۴۰۵/ ۲/ ۱۰۴ مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۹۵ وبرابر آرای صادره هیآت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تبریز تصرف مالکانه و بلا معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود.
آگهی از بخش ۶ تبریز
۱ – آقای ادریس جبرائیلی فرزند حسین به ش ش ۷۳۳ کد ملی۵۶۷۹۴۵۲۸۳۹ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۹۱٫۲۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۲ـ آقای سیف اله قره زاده اردشیر فرزند نعمت ش ش ۵۲۸ کد ملی ۵۶۷۸۸۰۴۵۸۸ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۷۱٫۶۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۴۴۳ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۳ـ خانم معصومه بیک مرادی فرزندصفر به ش ش ۴۸ کد ملی ۱۶۵۲۱۵۱۱۷۶ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۷٫۹۲ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۴۸۳ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۴ـ خانم سحر عیوضی اندرکانی فرزند بهمن به ش.ش ۱۰۳۳۹ کد ملی ۱۳۸۲۴۱۹۴۴۹ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۶۳٫۱۵ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۵۰۰ اصلی بخش ۶ تبریز خریدار ی از سند عادی
۵ـ خانم بتول محمدزاده فرزند قدرت به ش ش ۳ کد ملی۶۲۳۹۸۵۵۳۰۸ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۴۸٫۲۵ متر مربع مفروزی از پلاک ۲۲ فرعی از ۳۰۰۱ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری ازسند عادی
۶ـ خانم مهناز لطفی فرزند یعقوب به ش.ش ۳۴۹۵ کد ملی ۱۳۷۵۹۲۰۲۵۱ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۴۶٫۱۶ مترمربع مفروزی از پلاک۲۲ فرعی از ۴۱۰۴ و۴۱۰۵ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری سند عادی
۷- آقای توکل محمودی دیشگدوگی فرزند موسی به ش.ش ۵۱۹۰۰۱۴۰۲۹ کد ملی ۵۱۹۰۰۱۴۰۲۹ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۴٫۱۱ مترمربع مفروزی از پلاک ۴۲۹۲ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۸ ـ خانم مدینه بخشی فرزند محرم به ش.ش ۳۷۰۵ کد ملی ۱۳۷۴۲۸۷۸۹۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۸٫۱۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۴۷۰ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۹ ـ آقای میرعلی اکبر فاطمی فرزند میرحسین به ش.ش ۹۱۸۸۵ کد ملی ۱۳۷۲۰۹۴۱۸۰ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۸٫۱۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۴۷۰ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری ازسند عادی
۱۰ـ آقای ولی نوری زاده فرزند افراسیاب به ش. ش یک کد ملی ۵۶۷۹۷۲۸۹۴۱ ششدانک یک باب ساختمان بمساحت ۷۰٫۰۴ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۷۰۷ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۱ـ آقای صابر ثانوی فرزند لطفعلی به ش .ش ۲۰۲۵ کد ملی ۱۵۸۳۲۸۹۱۵۲۹ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۲۲۱٫۲۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۷۱۹ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی آقای لطفعلی ثانوی
۱۲ـ آقای یونس قاسم نژاد فرزند حیدر به ش. ش ۷ کد ملی ۶۲۳۹۸۰۱۲۶۷ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۴۱٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۴۷۲ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از صدقعلی زارعی
۱۳ـ آقای جعفر آزادی فرزند محمود به ش.ش ۱۱۱۱ کد ملی ۱۳۸۰۰۰۶۲۳۶ ششدانک یک باب ساختمان بمساحت ۷۱٫۱۹ متر مربع مفروزی از ۴۴۸۹ اصلی بخش ۶ تبریزخریداری از اروجعلی روشندل
۱۴ـ آقای محمد حسن زاده پاکدل فرزند حسین به ش.ش ۹۵۸۰۲ کد ملی ۱۳۷۳۹۶۸۵۴۰ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه بمساحت ۵۱٫۲۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۵۹۷ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سندعادی
۱۵ـ آقای صمد حسن زاده پاکدل فرزند حسین به ش.ش ۸۳۰۶۳ کد ملی ۱۳۷۳۸۳۹۲۰۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۵۱٫۲۰ متر مربع مفروزی ۴۵۹۷ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۶ـ آقای قربانعلی حقی فیوج فرزند مسیب به ش.ش ۱۱۰۶۸ کد ملی ۱۴۶۱۳۲۰۳۹۹ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۹۰٫۷۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۳ فرعی از ۵۱۳۰ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۷ـ آقای غلامحسین سرداری فرزند اسداله به ش.ش ۲۵۰ کد ملی ۵۶۷۹۰۷۵۴۰۷ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۰۴٫۲۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۵۵۲۲ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۸ـ آقای موسی واحدی فرزند غفار به ش.ش ۲۱۶ کد ملی ۱۵۰۱۳۳۴۹۸۰ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۸۶٫۰۷ متر مربع مفروزی از پلاک ۵۶۶۱ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۹ـ آقای همت نریمانی قوردلار فرزند قولعلی به ش.ش ۸۸ کد ملی ۵۰۴۸۹۵۱۷۲۷ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۶۶٫۴۲ متر مربع مفروزی از پلاک۵۶۶۴ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی بایرام ستاری
۲۰ـ آقای امیر علی آقازاده فرزند شکر به ش.ش ۱۱۴۸ کد ملی ۱۳۷۹۱۹۸۵۸۵ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۷۸٫۵۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۴ فرعی از ۵۷۷۰ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۲۱ـ آقای اعظم حسن فیضی فرزند اسد به ش.ش ۱۲۵ کد ملی ۱۳۷۶۹۶۴۷۰۸ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۶۰٫۴۹ متر مربع مفروزی از پلاک ۵۸۴۳ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
آگهی از بخش ۷ تبریز
۲۲ـ آقای غلامرضا شفیعی غازانی فرزند غلامحسین به ش.ش ۵۶۵ کد ملی ۱۳۸۰۷۶۶۷۴۵ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۲۵٫۳۲ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۶۶۶ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۲۳ـ آقای علی رستمی فرزند بابا به ش.ش ۶۶۳ کد ملی ۱۵۵۰۶۰۷۰۸۳۲ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۸۳٫۹۲ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۸۲۸ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۲۴ـ آقای غلام معصومی فرزند الهوردی به ش.ش ۷۱۹ کد ملی ۱۶۰۰۳۲۰۶۰۰ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۸۳٫۹۲ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۸۲۸ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۲۵ـ آقای علی شیردل تنور آغاج فرزند شیرین به ش.ش ۵۸۶ کد ملی ۱۷۱۷۶۸۷۴۹۰ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۴۶٫۴۵ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۸۲۲ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۲۶ـ خانم فاطمه رمضانی فرزند محمود به ش.ش ۶۷۳۳۷کد ملی ۱۳۷۲۹۵۷۹۳ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۰٫۴۵ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۸۲۲ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۲۷ـ خانم اکرم حمزه پور فرزند ولی به ش.ش ۸۹۴کد ملی ۱۳۷۷۳۰۰۳۴۱ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۷٫۷۷ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۸۳۵ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۲۸ـ اقای محمود احمد پور پیروزیان فرزند علی به ش.ش۲۲۸۱ کد ملی ۱۳۸۰۱۶۶۶۵۹ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت۵۶٫۵۱ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۸۷۰ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۲۹ـ آقای غفار علی زاده فرزند محبوب به ش.ش ۲ کد ملی ۱۵۰۲۴۳۷۴۲۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۸٫۵۴ متر مربع مفروزی از پلاک ۴۹۰۱ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۳۰ـ آقای مصطفی اسمعیل زاده فرزند فتح اله به ش.ش ۵ کد ملی ۶۰۴۹۸۴۶۲۵۱ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۸٫۸۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۰۴ فرعی از ۴۹۲۳ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۳۱ـ آقای علی اکبر اسمعیل زاده فرزند مصطفی به ش.ش ۲۱ کد ملی ۶۰۴۹۸۹۸۸۸۱ چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۸٫۸۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۰۴فرعی از ۴۹۲۳ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۳۲ـ آقای یوسف کامران مرز رود فرزند خداویردی به ش.ش ۵۱۹۰۰۷۴۱۷۱ کد ملی ۵۱۹۰۰۷۴۱۷۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۱٫۹۲ متر مربع مفروزی از پلاک ۳ فرعی از ۴۹۲۸ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۳۳ـ آقای بهرام ملکیان فرزند عزیز به ش.ش ۶۰۳ کد ملی ۱۶۰۰۹۴۱۶۵۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۱٫۲۵ متر مربع مفروزی از پلاک یک فرعی از ۴۹۴۶ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۳۴ـ آقای احمد محمدزاده آوان سری فرزند ابوالقاسم به ش.ش ۵۵۰۵۱ کد ملی ۱۳۷۱۶۴۳۶۱۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۷٫۷۴ متر مربع مفروزی از پلاک ۵۳۱۲ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۳۵ـ آقای شیرین رسولی یونس فرزند یوسف به ش.ش ۹۸۵۹۳ کد ملی ۱۳۷۳۹۹۶۶۱۷ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۵٫۶۶ متر مربع مفروزی از پلاک ۵۳۱۲ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۳۶ـ خانم فاطمه بگی مینق فرزند قربانعلی به ش.ش ۴۳ کد ملی ۱۷۳۹۶۳۸۵۳۰ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۴٫۵۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۵۳۲۰ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۳۷ـ آقای بهبود نوری زاده فرزند اللهیاری به ش.ش ۵۶۷۰۰۲۳۸۴۶ کد ملی ۵۶۷۰۰۲۳۸۴۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۱٫۹۳ متر مربع مفروزی از پلاک۱۱و۲۰فرعی از ۵۷۶۵ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی رضا قلی نوری
۳۸ـ آقای محمد عدلی قراملکی فرزند محمدرضا به ش.ش ۳۴۰۱ کد ملی ۱۳۷۵۸۸۴۵۵۷ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸۴٫۹۸ متر مربع مفروزی از پلاک یک فرعی از۶۴۱۰ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۳۹ـ خانم کبری تدین خطیبی فرزند محمدحسین به ش.ش ۹۰۱۷۸ کد ملی ۱۳۷۱۰۳۱۰۴۵ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۷٫۹۱ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۶ فرعی از ۶۹۶۱ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۴۰ـ آقای ذبیح اله کبری تدین خطیبی فرزند محمدحسین به ش.ش ۹۴۳۹۵ کد ملی ۱۳۷۱۰۶۴۴۰۷ چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۷٫۹۱ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۶ فرعی از ۶۹۶۱ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۴۱ـ آقای داود حیدرزاده قراملکی فرزند علی اصغر به ش.ش ۹۹۰ کد ملی ۱۳۸۰۷۵۳۲۶۰ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳٫۲۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۸ فرعی از ۶۹۷۵ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی رقیه سلطانی جباری
۴۲ـ آقای صمد همدست قراملکی فرزند علی به ش.ش ۷۵۱۸۵ کد ملی ۱۳۷۳۷۶۵۶۳۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۰۷٫۸۰ متر مربع مفروزی از پلاک ۷۱۴۰ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۴۳ـ آقای ابراهیم خلیل باقری فرزند محرم به ش.ش ۲۷ کد ملی ۱۵۸۲۹۶۳۱۲۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۰۲٫۸۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۳ فرعی از ۷۳۴۸ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از علی اکبر بافنده
۴۴ـ خانم طاهره اصغری فرزند نوروز به ش.ش ۷۴۹۶۷ کد ملی ۱۳۷۳۷۶۰۹۴۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۵٫۰۵ متر مربع مفروزی از پلاک ۳فرعی از ۷۵۴۷ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از زین العابدین شب زنده قراملکی
۴۵ـ آقای علی اصغر خوشبخت قراملکی فرزند حسن به ش.ش ۷۰۶ کد ملی ۱۳۸۰۷۲۳۸۶۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۴٫۶۷ متر مربع مفروزی از پلاک ۴ فرعی از۷۴۷۴ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
۴۶ـ آقای علی اصغر خوشبخت قراملکی فرزند حسن به ش.ش ۷۰۶ کد ملی ۱۳۸۰۷۲۳۸۶۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۱٫۸۶ متر مربع مفروزی از پلاک ۴ فرعی از۷۴۷۴ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از سندعادی
آگهی از بخش ۱۰ تبریز
۴۷ـ آقای میکائیل پور کاظم فرزند اسمعیل به ش.ش ۷ کد ملی ۵۶۷۹۸۲۷۳۵۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۰۱٫۱۷ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد قاضی نو وراضیه پور حیدری
۴۸ـ آقای علیرضا امیراسنجان فرزند محرمعلی به ش.ش ۹۸۸ کد ملی ۱۳۷۴۷۹۹۵۱۳ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۸۳٫۷۳ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از امیرعلی جهانی
۴۹ـ آقای بایرامعلی آذری فرزند محرم به ش.ش ۸۷۲ کد ملی ۶۴۰۹۶۳۹۹۷۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۳۰٫۴۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۰ـ خانم فاطمه راستی قزلجه فرزند کریم به ش.ش۳۲۹ کد ملی ۱۳۷۶۳۵۷۹۳۳ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۷۵٫۹۰ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۱ـ آقای الیاس قویدل باجه باج فرزند آقاخان به ش.ش ۵ کد ملی ۱۷۳۹۸۱۷۱۸۴ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۳٫۵۵ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۲ ـ آقای بیوک آقا آذری فرزند محرم به ش.ش ۷۴۳ کد ملی ۶۴۰۹۶۳۸۶۷۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۰٫۴۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۳ـ آقای مقصود نقوی فرزند سیفعلی به ش.ش ۴۸۴ کد ملی ۱۶۵۰۲۹۴۹۲۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۲۱٫۶۶ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از رحیم حسینی-رقیه رهبر-ودود ابراهیمی
۵۴ـ آقای داود کمالی آخمقیه فرزند بهرام به ش.ش ۱۹۳۴ کد ملی ۱۳۷۴۷۸۱۷۳۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۷۴٫۰۲۲ متر مربع پلاک یک اصلی مفروزی از بخش ۱۰ تبریز خریداری از بهرام عالی
۵۵ ـ آقای علی اسماعیلی فرزند علی داداش به ش.ش ۱۳۹۶۸ کد ملی ۱۶۰۰۱۲۰۹۵۴ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۲۵ متر مربع مفروزی از یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از علی داداش اسماعیلی
۵۶ـ آقای علی دهقان وردین فرزند ممی به ش.ش ۶۶۹ کد ملی ۱۳۷۷۹۹۵۶۱۵ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۳٫۶۲ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۵۷ ـ آقای حسنعلی قلی پور میر جعفرلو فرزند طرلان به ش.ش ۷۰۰۵۲ کد ملی ۱۳۷۲۹۸۷۰۴۵ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۲۳۳٫۸۱ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۵۸ ـ آقای محمدباقری افشرد فرزند قاسم به ش.ش ۲۰۴۶ کد ملی ۱۳۸۰۲۵۳۹۲۶ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۵۷٫۰۵ متر مربع پلاک شماره یک اصلی در قسمتی از بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۹ـ آقای محمد مرادیان امند فرزند محمدباقر به ش.ش ۱۱۴۷ کد ملی ۱۳۷۹۸۳۹۲۰۳ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۰۵٫۵۳ متر مربع مفروزی از پلاک ۱۴ فرعی از۴۸۶۶ اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۰ـ آقای خدمت زینال زاده فرزند یعقوب به ش.ش۱۴۰۶ کد ملی ۶۰۲۹۴۹۹۹۹۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۹٫۹۹ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۱ـ خانم سمیه رضایی ارجمند فرزند اسداله به ش.ش ۴۹۶ کد ملی ۱۳۷۸۳۳۳۲۷۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۷٫۱۱ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۲ـ آقای محمد سخندان احمقیه فرزند علی اکبر به ش.ش ۱۱۹۶ کد ملی ۱۳۷۴۷۷۴۳۵۹ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۲۴۱٫۲۷ متر مربع در قسمتی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری ازسند عادی
۶۳ـ آقای علیرضا کلامی احمقیه فرزند جواد به ش.ش ۹۱۷۲۲ کد ملی ۱۳۷۴۱۰۲۸۲۲ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۳۲٫۳۰ متر مربع در قسمتی از پلاک شماره یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۴ـ علیرضا کلامی احمقیه فرزند جواد به ش.ش ۹۱۷۲۲ کد ملی ۱۳۷۴۱۰۲۸۲۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۹۰٫۰۲ متر مربع از پلاک شماره یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۵ ـآقای کریم مردان سقین سرا فرزند آقا به ش.ش ۶۰۰۵۸ کد ملی ۱۳۷۰۵۹۳۲۷۹ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ومحوطه زمین بیاض بمساحت ۱۴۶۰٫۲۷ متر مربع در قسمتی از پلاک شماره یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۶ـ آقای جعفر آزادی فرزند نصرت به ش.ش یک کد ملی ۱۷۱۹۴۹۶۸۳۸ چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ومحوطه زمین بیاض بمساحت ۱۴۶۰٫۲۷ متر مربع مفروزی از پلاک شماره یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۷ـ آقای یداله عظیمی فرزند عزت اله به ش.ش ۷۰۴ کد ملی ۱۶۰۱۱۳۶۱۶۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۰۰٫۱۵ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۶۸ـ خانم فرحناز فتحی فرزند موسی به ش.ش ۵۳۱ کد ملی ۱۶۰۱۱۷۱۰۷۲ سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۰۰٫۱۵ متر مربع مفروزی از پلاک شماره یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۶۹ـ آقای اصغر همدست فرزند یعقوب به ش.ش ۱۸۵۷ کد ملی ۱۳۷۴۷۸۰۹۶۰ یک سهم از ۱۰سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک شماره یک اصلی بخش ۱۰تبریز خریداری از سند عادی
۷۰ـ آقای حسین همدست آخمقیه فرزند یعقوب به ش.ش ۱۵۳۹ کد ملی ۱۳۷۴۷۷۷۷۸۱ یک سهم از ۱۰سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۱ـ آقای یعقوب همدست آخمقیه فرزند محمد ش.ش ۴۲ کد ملی ۱۳۸۱۳۸۴۳۷۴ یک سهم از۱۰سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۲ـ خانم سریه جهدی آخمقیه فرزند حسن ش.ش ۱۰۱۵ کد ملی ۱۳۷۴۷۷۲۵۴۲ یک سهم از ۱۰ سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۳ـ خانم لیلا همدست فرزند یعقوب به ش.ش ۱۴۵ کد ملی ۱۳۸۲۹۰۳۹۷۹ یک سهم از ۱۰ سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی به مساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۴ـ آقای امید همدست فرزند یعقوب به ش.ش ۸۴ کد ملی ۱۳۸۲۸۸۱۱۷۷ یک سهم از ۱۰ سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز تبریز خریداری از سند عادی
۷۵ـ آقای یونس همدست فرزند یعقوب به ش.ش ۱۷۵۱ کد ملی ۱۳۷۴۷۷۹۹۰۳یک سهم از۱۰سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۶ـ آقای احد همدست فرزند یعقوب به ش.ش ۱۰۷ کد ملی ۱۳۸۱۴۷۶۱۷۱یک سهم از ۱۰سهم ششدانگ یکقطعه زمین زارعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع در قسمتی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۷ـ آقای اکبر همدست فرزند یعقوب به ش.ش ۲۰۶۴ کد ملی ۱۳۷۴۷۸۳۰۷۲ یک سهم از ۱۰سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع در قسمتی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۸ـ آقای داود فاطمی مهر فرزند یعقوب به ش.ش ۸ کد ملی ۱۳۸۱۴۲۲۵۸۶ یک سهم از ۱۰ سهم ششدانگ یکقطعه زمین زراعی بمساحت ۸۸۰۸٫۹۴ متر مربع در قسمتی از پلاک یک اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۷۹ـ آقای رضا بهتاش جودی فرزند احمد به ش.ش ۶۵۶۰۷ کد ملی ۱۳۷۰۶۴۸۶۰۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۱۸٫۱۸ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی خدیجه رنجبری
۸۰ ـ آقای رضا یوسفی فرزند اسمعلی به ش.ش ۲۰۲۷ کد ملی ۵۶۷۹۳۲۱۰۲۵ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۸٫۷۰ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۸۱ ـ آقای حسین صدوقی ترکمبور فرزند میکائیل به ش.ش ۹۰۰۳ کد ملی ۱۷۱۷۳۷۶۲۰۷ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۸٫۴۸ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از رسول نوران
۸۲ ـ آقای کریم صدیقی قولقاسم فرزند داود به ش.ش ۱۰۷۱۴۹ کد ملی ۱۳۷۴۰۸۷۲۶۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۰٫۹۱ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از مه لقا قلی پور
۸۳ ـ آقای برجعلی عبداله زاده فرزند قربانعلی به ش.ش ۳۵۲ کد ملی ۲۹۳۸۷۵۴۵۵۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸۱٫۱۹ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۸۴ ـ خانم اختر بختیاری استیار فرزند نقی به ش.ش ۵۱۹ کد ملی ۱۳۷۷۱۸۰۸۰۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۲٫۱۵ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۸۵ ـ آقای جعفر سنائی رواسان فرزند محمد به ش.ش ۱۰ کد ملی ۱۳۸۱۳۶۷۸۹۵ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۳۶٫۶۸ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۸۶ ـ آقای غلامرضا توانا فش فرزند حسین به ش.ش ۸۸۰ کد ملی ۱۳۷۹۰۴۶۶۴۵ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۵٫۳۸ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۸۷ ـ آقای محمدرضا رنجی خانقاه فرزند ابراهیم به ش.ش ۴ کد ملی ۱۶۹۹۷۴۹۴۹۳ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۳۳٫۳۰ متر مربع از پلاک ۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۸۸ ـ آقای عیوض مطلبی آشستانی فرزند قربانعلی به ش.ش ۶۲۱ کد ملی ۱۷۰۸۶۷۹۸۱۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۳٫۴۹ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از رباب صابری
۸۹ ـ آقای ملک علی محمدی فرزند هاشم به ش.ش ۴۱۷ کد ملی ۱۷۱۸۵۰۲۸۵۰ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۵٫۳۰ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سعید بشیری
۹۰ـ آقای نادر امینی کلجاهی فرزند قنبر به ش.ش ۱۰۱ کد ملی ۱۳۷۹۱۱۳۳۰۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۷٫۵۷ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۹۱ـ آقای اسماعیل اسماعیل زاده فرزند برات به ش.ش ۱۱۴۵ کد ملی ۱۳۷۸۸۶۴۹۳۱ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی وبرات ابراهیم نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت۱۴/۸۶/۱۴۱۶-۰۴/۰۳/۸۷ از یک ونیم دانگ
۹۲ـ آقای علیرضا اسماعیل زاده اسکندانی فرزند برات به ش.ش ۲۶۷ کد ملی ۱۳۸۰۲۸۶۲۲ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از برات ابراهیمی ورسولی نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت ۱۴/ ۸۶/ ۱۴۱۶ – ۰۴/ ۰۳/ ۸۷ از یک ونیم دانگ از
۹۳ـ آقای سعید اسماعیل زاده اسکندانی فرزند برات به ش.ش ۴۳۹۰۰ کد ملی ۱۳۷۲۷۲۱۴۴۴ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی –برات ابراهیمی-نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت ۱۴/۸۶/۱۴۱۶-۰۴/۰۳/۸۷ از یک ونیم دانگ از
۹۴ـ خانم نادره اسماعیل زاده اسکندانی فرزند برات به ش.ش ۲۴۹ کد ملی ۱۳۷۸۹۷۳۳۵۶ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی –برات ابراهیمی-نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت ۱۴/۸۶/۱۴۱۶-۰۴/۰۳/۸۷ از یک ونیم دانگ از
۹۵ـ آقای فیروز اسماعیل زاده اسکندانی فرزند برات به ش.ش ۱۳۴۹ کد ملی ۱۳۷۹۱۴۳۴۴۶ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی –برات ابراهیمی-نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت ۱۴/۸۶/۱۴۱۶-۰۴/۰۳/۸۷ از یک ونیم دانگ از
۹۶ـ آقای عباس تابعی فرزند قنبر به ش.ش ۳۵۲۰ کد ملی ۵۰۵۹۱۴۳۵۲۱ یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی ـ برات ابراهیمی
۹۷ـ آقای محمد تابعی فرزند قنبر به ش.ش ۱۲ کد ملی ۵۰۵۹۷۹۳۶۷۲ یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی ـ برات ابراهیمی
۹۸ـ آقای علی تابعی فرزند قنبر به ش.ش ۴۰ کد ملی ۵۰۵۹۸۰۷۱۲۶ یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی –برات ابراهیمی
۹۹ـ خانم عالیه اسماعیل زاده اسگندانی فرزند برات به ش.ش ۱۵۰۳ کد ملی ۱۳۷۹۰۱۷۱۰۶ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی –برات ابراهیمی-نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت ۱۴/۸۶/۱۴۱۶-۰۴/۰۳/۸۷ از یک ونیم دانگ از
۱۰۰ـ خانم نجیبه فرید هزبرانی فرزند نعمت به ش.ش ۳۱۵۰۵ کد ملی ۱۳۷۲۵۹۷۵۵۷ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۵۹۷۴٫۹۵ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن رسولی –برات ابراهیمی-نسبت به میزان ارث شرعی برابر حصروراثت ۱۴/۸۶/۱۴۱۶-۰۴/۰۳/۸۷ از یک ونیم دانگ از
۱۰۱ـ آقای رسول قزیلی فرزند جعفر به ش.ش ۸۷۲۰۷ کد ملی ۱۳۷۳۸۸۲۵۷۳ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۵٫۵۲ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از ایوب حق لاله
۱۰۲ـ خانم رقیه سلطان خوش فطرت آبادیان فرزند اکبر به ش.ش ۸۶۲ کد ملی ۱۳۷۹۶۶۳۸۱۴ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۵٫۵۲ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از ایوب حق لاله
۱۰۳ـ آقای یداله خداویردی نژاد فرزند ببرعلی به ش.ش ۷ کد ملی ۶۰۴۹۸۴۷۴۵۲ یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۴۱٫۲۴ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۰۴ـ آقای جعفر خداویردی نژاد فرزند یداله به ش.ش ۴۶۹ کد ملی ۶۰۴۹۹۷۳۶۷۹ یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۴۱٫۲۴ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۰۵ـ آقای ایمان خداویردی نژاد فرزند یداله به ش.ش ۱۲۹۰ کد ملی ۶۰۴۹۷۵۲۳۲۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۴۱٫۲۴ متر مربع از پلاک ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۰۶ـ آقای اسرافیل سپهری کر فرزند صالح به ش.ش ۱۷۲۷ کد ملی ۱۷۱۸۰۱۷۰۸۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۱۱٫۲۵ متر مربع از پلاک ۲۴فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۰۷ـ خانم رقیه قادری لاله فرزند حسین به ش.ش ۵۷۲۴۳ کد ملی ۱۳۷۲۸۵۷۶۴۸ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۲۰۵۳ متر مربع از پلاک ۲۵۷ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی سید احمد دیباج
۱۰۸ـ خانم اکرم قادری لاله فرزند حسین به ش.ش ۵۷۲۴۲ کد ملی۱۳۷۲۸۵۷۶۳۱ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۲۴۱۲ متر مربع از پلاک ۲۵۷ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد قادری
۱۰۹ـ خانم طاهره قادری فرزند حسین به ش.ش ۱۳۰۹ کد ملی ۱۳۷۷۱۶۵۵۲۳ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۲۴۱۲ متر مربع از پلاک ۲۵۷ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد قادری
۱۱۰ـ آقای محمود مبارکی دیزجی فرزند قاسم به ش.ش ۱۲۵۴ کد ملی ۱۳۸۰۱۰۹۱۳۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۰ متر مربع از پلاک ۳۱۸ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از قاسم مبارکی
۱۱۱ـ آقای محمد تورانی سفیده خوان فرزند علی اکبر به ش.ش ۱۲۸۱ کد ملی ۱۳۷۴۵۳۹۷۷۵ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۴۱٫۴۸ متر مربع از پلاک ۴۷۵۳ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی جمشید نعمتی
۱۱۲ـ آقای علی میرآتی هرگلان فرزند محمدباقر به ش.ش ۱۲۴۱ کد ملی ۱۷۰۹۰۹۴۲۲۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۹۸٫۸۵ متر مربع از پلاک ۲۵۸۱ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از رضا عظیمی
۱۱۳ـ آقای فریدون لاله فرزند محمد به ش.ش ۳۹۶۱۲ کد ملی ۱۳۷۲۶۷۸۵۸۱ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۴۲۲۴٫۸۰ متر مربع از پلاک ۵۴۶۱ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سندعادی
۱۱۴ـ خانم لیلا کریمی اسکندانی فرزند غلامحسین به ش.ش ۵۲۹۵۷ کد ملی ۱۳۷۲۸۱۵۰۸۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۰۵ متر مربع از پلاک ۱۱۰۷۸ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از محمد صالحی
۱۱۵ـ آقای مجید ندیم القلندیس فرزند اسکندر به ش.ش ۱۸۹۳ کد ملی ۱۳۷۴۸۲۲۷۴۴ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۸٫۱۰ متر مربع از پلاک ۸۰۰ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۱۶ـ خانم حاجیه طالاری باقری فرزند علی به ش.ش ۵۹۷۵۱ کد ملی ۱۳۷۳۶۰۳۷۱۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸۳٫۲۹ متر مربع از پلاک ۸۲۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۱۷ـ آقای بهیه علی اکبرزاده سردرودی فرزند محمدعلی به ش.ش ۱۶ کد ملی ۱۳۸۱۵۱۷۹۶۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۶٫۳۰ متر مربع از پلاک ۸۵۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۱۸ـ آقای رشید محمودی فرزند جبرائیل به ش.ش ۳۳۵ کد ملی ۲۹۱۹۵۵۴۲۹۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۱۳٫۹۰ متر مربع از پلاک باقیمانده ۵۸۶ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۱۹ـ آقای حبیب کارگر خبازی سردرود فرزند حسن به ش.ش ۷۷۱۳ کد ملی ۱۳۷۵۱۰۹۹۲۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۷۶٫۴۵ متر مربع از پلاک ۶۹۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری ازمحمدتقی حنیف پور
۱۲۰ـ آقای محمدعلی حدادپور سردرودی فرزند عبدالحسین به ش.ش ۴۱۱۵ کد ملی ۱۳۷۵۰۷۳۸۷۷ ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت ۱۱۸۵٫۲۵ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۸۱۹ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۱ـ آقای علی اکبر نامور سردرود فرزند اصغر به ش.ش ۱۹۵۹ کد ملی ۱۳۸۲۹۲۲۱۱۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۹۱٫۵۱ متر مربع از پلاک باقیمانده ۸۲۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۲ـ آقای نصیب حضرتی کلان فرزند اروج به ش.ش ۶۶۳ کد ملی ۵۶۷۹۲۸۹۹۸۹ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۳۹٫۰۸ متر مربع از پلاک ۸۲۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۳ت خانم طاهره قاسمی یان دبکلو فرزند حیدر به ش.ش ۸۱۶ کد ملی ۱۷۳۹۱۹۲۳۱۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۳۹٫۰۸ متر مربع از پلاک ۸۲۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری ازسند عادی
۱۲۴ـ آقای ابوالفضل آدی بیک فرزند حسین به ش.ش ۷۲۳۷ کد ملی ۱۳۷۵۱۰۵۱۶۷ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۵۳۰۹۷ متر مربع از پلاک ۸۶۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۵ـ آقای صمد قربانی بخشایش فرزند علی اصغر به ش.ش ۲۲ کد ملی ۱۷۳۹۷۹۶۲۰۹ ششدانگ یکباب ساختمان مساحت ۵۱٫۷۵ متر مربع از پلاک ۱۸فرعی از ۱۰۴۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۶ـ آقای موسی بکی فرزند شاهوردی به ش.ش ۶۵۲۸۲ کد ملی ۱۳۷۲۹۳۹۲۰۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۲٫۵ متر مربع از پلاک ۱۰۸۵ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۷ ـ آقای آغابیگم عظیمی فرزند یداله به ش.ش ۵ کد ملی ۵۶۷۹۷۰۲۸۹۴ دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۲۴٫۲۰ متر مربع از پلاک ۱۰۹۵ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۸ـ آقای محمد هاشمی فرزند رمضان به ش.ش ۲ کد ملی ۵۶۷۹۷۰۲۶۳۰ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۲۴٫۲۰ متر مربع از پلاک ۱۰۹۵ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۲۹ـ آقای نعمت هاشمی فرزند محمد به ش.ش ۸ کد ملی ۵۶۷۹۸۹۹۵۲۳ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۲۴٫۲۰ متر مربع از پلاک ۱۰۹۵ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۰ـ آقای سجاد شاه عمادی سردرودی فرزند محمود به ش.ش ۴۲۲ کد ملی ۱۳۸۱۵۵۶۶۸۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۰٫۶۲ متر مربع از پلاک ۱۱۳۱ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۱ـ آقای فرخ جمشیدی مقدم فرزند جواد به ش.ش ۱۹ کد ملی ۱۳۸۱۵۱۳۰۱۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۸٫۵۸ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۱۱۵۶ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۲ـ آقای روح اله حسینی القلندیس فرزند سید مهدی به ش.ش ۲۳۵ کد ملی ۱۳۸۱۵۳۹۸۴۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۴۹٫۲۵ متر مربع از پلاک ۱۳۲۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۳ـ آقای رامین براتی سردرود فرزند علی اصغر به ش.ش ۶۵۱ کد ملی ۱۳۸۱۵۵۱۶۷۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۹۸٫۸۰ متر مربع از پلاک ۱۴۰۹ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۴ـ خانم زینب امنیت پرست فرزند حسین به ش.ش ۶۳۲۳۱ کد ملی ۱۳۷۲۹۱۸۰۸۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۸٫۲۴ متر مربع از پلاک ۱۴۴۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۵ـ آقای زلفعلی حسین زاده دیزج فرزند نوروز به ش.ش ۵۵۲ کد ملی ۵۶۷۸۹۶۱۸۸۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۵۳٫۱۵ متر مربع از پلاک ۱۴۴۸ فرعی از۶ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۶ـ آقای نادر حاج حسن قرایی فرزند مسعود به ش.ش ۱۸۰۳ کد ملی ۱۳۷۸۹۴۹۲۲۶ ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت ۹۵۵٫۵۵ متر مربع از پلاک یک فرعی از۱۴۹۰ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۷ـ آقای سیدکمال خفائی باهر فرزند میرمحمد به ش.ش ۱۲۷۷ کد ملی ۱۳۸۰۰۹۰۸۹۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸۳٫۳۰ متر مربع از پلاک ۱۵۳۷ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۸ـ آقای رضا فتحعلی پور القلندیس فرزند اکبر به ش.ش ۶۲۷۷۵ کد ملی ۱۳۷۰۶۲۰۴۱۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۴٫۴۰ متر مربع از پلاک قطعه پنجم باقیمانده ۱۵۳۷ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۳۹ـ آقای مقصود عابدین زاده باغی فرزند اکبر به ش.ش ۶۳ کد ملی ۱۳۸۱۵۱۷۶۰۹ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۷٫۲۶ متر مربع از پلاک ۴فرعی از ۱۵۵۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۰ـ آقای حسین نقدی عنصرودی فرزند محمد به ش.ش ۱۵۴۳ کد ملی ۱۷۰۸۹۷۰۹۰۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۹۷٫۴۹ متر مربع از پلاک ۲ فرعی از ۱۵۶۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۱ـ خانم زینب یاوری آبش احمد فرزند غلام به ش.ش ۱۷۴۵ کد ملی ۵۱۹۸۴۹۷۸۰۰ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۱۶٫۷۰ متر مربع از پلاک ۲۱ فرعی از ۱۵۸۰ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۲- آقای اللهویردی شمس زاده فرزند ابراهیم به ش.ش ۸۷۳ کد ملی ۵۶۷۹۴۸۶۷۵۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۱۷٫۳۹ متر مربع از پلاک ۲۵ فرعی از ۱۵۸۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۳ـ آقای سیدابراهیم فتاحی آلاندوزی فرزند میریعقوب به ش.ش ۱۱۹۵ کد ملی ۱۳۷۴۸۱۵۶۴۰ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۳٫۲۵ متر مربع از پلاک ۱۶۰۲ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۴ـ آقای علی اصلان غفاری فرزند اصلان به ش.ش ۳ کد ملی ۵۶۷۹۶۹۳۲۲۴ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۵٫۷۰ متر مربع از پلاک ۱۶ فرعی از ۱۶۰۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۵ـ خانم رقیه معقول زاده سردرود فرزند محمد به ش.ش ۱۹۹ کد ملی ۱۳۸۱۵۵۴۴۵۸ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۸۹٫۶۸ متر مربع از پلاک ۱۶۴۶ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۶ـ آقای علی اکبر اصغری اصل سردرود فرزند عظیم به ش.ش ۴۸۰۷ کد ملی ۱۳۷۵۰۸۰۸۲۲ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۵۹٫۵۰ متر مربع از پلاک ۱۷۰۹ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۷ـ آقای محمدرضا شاه عمادی سردرود فرزند محمود به ش.ش ۵۶۹ کد ملی ۱۳۸۱۵۴۳۱۸۹ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸۴٫۱۵ متر مربع از پلاک ۱۷۸۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۸ـ آقای اکبر زارع زاد القلندیس فرزند محمد به ش.ش ۱۵۰۰ کد ملی ۱۳۷۴۸۱۸۷۱۲ ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۱۰۰۱ متر مربع از پلاک ۲۱۷۱ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۴۹ـ بتولیت اداره اوقاف وامور خیریه به شهرستان تبریز(امام زاده سید محمد کججانی)۱۴۰۰۱۸۷۲۷۷۶ ششدانگ یکباب ساختمان وقبرستان بمساحت ۱۵۹۹۲٫۰۹ متر مربع از پلاک ۵ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی وقف نامه
۱۵۰ـ آقای محمدحسین رنجبری دوست خلجان فرزند اصغر به ش.ش ۱۶۰ کد ملی ۱۳۸۱۴۷۹۳۲۴ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۵۰٫۰۹ متر مربع از پلاک ۱۳۳۱فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۱ـ آقای محمدرضا رنجبری دوست خلجان فرزند اصغر به ش.ش ۱۵۸ کد ملی ۱۳۸۱۴۸۳۶۷۴ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۴۹٫۳۴ متر مربع از پلاک ۱۳۳۱فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۲ـ آقای بیوک نظری لاله فرزند عباسقلی به ش.ش ۵۶۱۱۸ کد ملی ۱۳۷۲۸۴۶۴۱۷ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۶۲٫۱۸ متر مربع از پلاک ۹ فرعی از ۲۰۲۱ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی آقای حسین درخشنده
۱۵۳ـ آقای اصغر نظری لاله فرزند عباسقلی به ش.ش ۵۶۱۱۹ کد ملی ۱۳۷۲۸۴۶۴۲۵ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۶۲٫۱۸ متر مربع از پلاک ۹ فرعی از ۲۰۲۱ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی آقای حسین درخشنده
۱۵۴ـ آقای محمود نظری کجاباد فرزند .. به ش.ش ۸۸ کد ملی ۱۳۸۱۵۸۶۲۳۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۵٫۲۲ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۵ـ شرکت جهان سپهر تبریز کد ملی ۱۰۲۰۰۲۵۶۳۷۱ ششدانگ یکباب ساختمان ومحوطه آن به صورت زمین بیاض بمساحت ۱۰۲۶۶٫۴۳ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۶ـ آقای ابراهیم کاوسی خسروشاهی فرزند عبدالحسین به ش.ش ۵۱۳ کد ملی ۱۳۸۰۷۹۴۰۳۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۹۵٫۴۰ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۷ـ آقای ابراهیم کاوسی خسروشاهی فرزند عبدالحسین به ش.ش ۵۱۳ کد ملی ۱۳۸۰۷۹۴۰۳۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۶۸٫۴۲ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۸ـ آقای محمد صالحی تبار فرزند عبداله به ش.ش ۸۰۲۲۳ کد ملی ۱۳۷۱۸۹۲۱۹۵ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۴۲٫۴۱ متر مربع از پلاک ۲۰۲۷ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۵۹ـ آقای مقصود وانی اصل فرزند جمشید به ش.ش ۲۴۹ کد ملی ۱۳۸۲۸۸۹۱۰۰ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان با محوطه زمین بیاض بمساحت ۶۰۹۰۷٫۳۰ متر مربع از پلاک۲۰۲۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۶۰ـ آقای شمسعلی وانی اصل فرزند محمود به ش.ش ۷۴۵۵۱ کد ملی ۱۳۷۳۷۵۱۷۷۰ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان با محوطه زمین بیاض بمساحت ۶۰۹۰۷٫۳۰ متر مربع از پلاک۲۰۲۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۶۱ ـ آقای حمزه علی وانی اصل فرزند محمود به ش.ش ۶۱۸۳۹ کد ملی ۱۳۷۱۷۱۱۴۹۶ دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان با محوطه زمین بیاض بمساحت ۶۰۹۰۷٫۳۰ متر مربع از پلاک۲۰۲۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۶۲ـ آقای وحید وانی اصل فرزند جمشید به ش.ش ۲۹ کد ملی ۱۳۸۱۵۷۰۷۶۳ یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان با محوطه زمین بیاض بمساحت ۶۰۹۰۷٫۳۰ متر مربع از پلاک۲۰۲۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۶۳ـ آقای غلامرضا حلیمی راد فرزند ابراهیم به ش.ش ۸۰۶۳۳ کد ملی ۱۳۷۰۹۳۵۸۲۱ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۳٫۸۲ متر مربع از پلاک ۲۰۳۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۱۶۴ـ آقای حسین حلیمی راد فرزند ابراهیم به ش.ش ۱۸۰۱ کد ملی ۱۳۸۰۳۴۱۳۹۶ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۷۴٫۶۴ متر مربع از پلاک ۲۰۳۳ اصلی بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
آگهی اصلاحی
۱۶۵ـ آقای محمدرضا پیلارام ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت۷۸٫۳۶ متر مربع مفروزی از پلاک ۳ فرعی از ۳۳۱۰ اصلی بخش ۶ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها مساحت ۳۶٫۷۸متر مربع چاپ و منتشر شده بود.
۱۶۶ـ خانم فاطمه گل محمدزاده قراملکی ششدانگ یک باب ساختمان مفروزی از پلاک یک فرعی از ۷۵۴۳ اصلی بخش ۷ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها از پلاک۷۵۴۳ اصلی چاپ و منتشر شده بود.
۱۶۷ـ آقای طاهربادپا فرزندحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مفروزی از پلاک قطعه۲۸ تفکیکی از۳ اصلی بخش ۷ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها خانم بادپا چاپ و منتشر شده بود.
۱۶۸ـ آقای علی پور عزتی برازین فرزند یونس ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۷۸٫۳۸متر مربع مفروزی از پلاک ۱۷ فرعی از۱۰۴۸ اصلی بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها پلاک ۱۰۹۰ اصلی چاپ و منتشر شده بود.
۱۶۹ـ آقای فرامرز نهالی کجاباد فرزند غلامعلی به ش.ش ۱۲ ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۳۱٫۵۵ متر مربع مفروزی از پلاک ۲۰۲۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباهاً بنام فرامز نهالی کجاباد چاپ و منتشر شده بود.
۱۷۰ آقای بایرام اکبری کجاباد ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مفروزی از پلاک ۲۰۲۴ اصلی بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباهاً یکباب ساختمان چاپ و منتشر شده بود.
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/ ۰۸/ ۹۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۰/ ۰۸/ ۹۵
رئیس ثبت اسناد منطقه غرب تبریز
محمد اسمعیل زاده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میدهید!

باخبر شدن از
avatar

wpDiscuz
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز