روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۹/۱۱
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 939
  • 1,066
  • 1,389,007
آگهی

نوبت اول
پیرو آگهی شماره ۵۶۸۶۳/ ۲/ ۱۰۴- ۲۷/ ۰۷/ ۱۳۹۵ و برابر آراء صادر هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تبریز تصرف مالکانه و بلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود .
آگهی از بخش ۶ تبریز
۱ـ آقای علی حاجی پور فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲۱۰۹ کدملی ۱۳۷۸۱۶۲۵۵۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۳/ ۶۶ مترمربع از پلاک ۱۰۶۱ – اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۲ـ آقای یوسف محمد پور فرزند عیسی بشماره شناسنامه ۱۴۲۳ کدملی ۱۳۷۵۷۳۵۲۳۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹ / ۱۲۹ مترمربع از پلاک ۱۶۵۰– اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۳ـ آقای قربانعلی فرازی نظرلو فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۶۳۸ و کد ملی ۶۲۳۹۶۲۷۰۸۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰ / ۸۶ مترمربع از پلاک ۵۸ فرعی از ۳۰۶۶ اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سند مشاعی
۴ـ آقای هوشنگ ابراهیم لوی ظهیر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۱۶ کدملی ۱۳۷ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸۲/ ۱۱۳ مترمربع از پلاک ۳۸۲۸- اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۵ـ آقای حسن سرداری فرزند قدرت بشماره شناسنامه ۲۶۲۹۹ کدملی ۱۵۸۰۲۳۶۰۱۴ ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۰/ ۶۳ مترمربع از پلاک ۴۱۰۱ـ اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از علمراد پور قراخانلو
۶ـ خانم لعیا جود خواه امند فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ۸۳۹ و کد ملی ۱۳۸۰۱۰۴۹۸۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷/ ۵۵ متر مربع مفروزی از پلاک نه فرعی از ۴۲۹۲ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از رضا شعبانی
۷ـ آقای نادر عباداللهی فرزند عباداله بشماره شناسنامه ۱۸۳۷ کدملی ۱۵۰۰۸۰۳۴۹۹ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۰/ ۸۲ مترمربع از پلاک ۴۴۷۰ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از خلیل افسرده قلب
۸ ـ خانم مهین ایل غمی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ۲۴۱۲ کدملی ۱۵۰۰۸۰۵۷۶۹ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۰/ ۸۲ مترمربع از پلاک ۴۴۷۰– اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از خلیل افسرده قلب
۹ـ آقای محمد رازی الوار فرزند بایرام به شماره شناسنامه ۱۶۴۶ کدملی ۱۳۸۰۱۱۴۰۵۵ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳/ ۶۹ مترمربع از پلاک ۴۶۲۵ اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از محمدرضا آقازاده
۱۰ـ آقای حاجعلی زارع حسن پوری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷۹۴۹۷ وکدملی ۱۳۷۳۸۰۲۸۵۰ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۰/ ۳۵ مترمربع از پلاک ۴۶۲۵– اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۱ـ آقای رامین اسماعیلی فرزند محمد به شماره بشناسنامه ۱۲۲۵ کدملی ۵۱۹۹۴۱۵۹۲۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰/ ۴۷ متر مربع از پلاک ۳۹ فرعی از ۴۷۸۸– اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از کامران نوروز زاده
۱۲ـ آقای محمد پورداداش خونیرود فرزند یداله به شماره بشناسنامه ۳۴۱۸ وکدملی ۱۳۸۰۲۶۷۶۹۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۱/ ۹۴ مترمربع از پلاک ۱۳ فرعی از ۴۹۲۱ – اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سیم زر طهماسبیان
۱۳ـ آقای محمد پور داداش خونیرود فرزند یداله به شماره شناسنامه ۳۴۱۸ کدملی ۱۳۸۰۲۶۷۶۹۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۱/ ۹۴ متر مربع از پلاک ۱۳ فرعی از ۴۹۲۱ اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سیم زر طهماسبیان
۱۴ـ آقای علی کاملی خسروشاهی فرزند رسول شماره بشناسنامه ۸۰۷۸۵ کدملی ۱۳۷۳۸۲۱۳۹۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴/۸۳ مترمربع از پلاک ۱۵ فرعی از ۴۹۲۱ – اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از زکیه و رویا و رعنا رضوی موحد
۱۵ـ خانم حاجیه فعله آذری فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۷۳۹ کدملی ۱۳۷۹۶۸۰۸۵۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۵/ ۹۹ مترمربع از پلاک ۵۰۴۴- اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از مهدی رنج زارع
۱۶ـ آقای امیر محمدزاده وردین فرزند حمید شماره شناسنامه ۹۰۹۳۸ کدملی ۱۳۷۰۸۹۷۶۹۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۰/ ۶۲ متر مربع از پلاک ۹ فرعی از ۵۱۰۸– اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از علی صفر علیزاده
۱۷ـ آقای اسفندیار پور جعفر طویل فرزند عباداله به شماره شناسنامه ۲۰۲ کدملی ۵۶۷۹۱۴۹۱۸۴ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۶/ ۵۴ متر مربع از پلاک ۵۳ فرعی از ۵۱۲۵– اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۸ـ آقای خدمت محمودی احمدآباد فرزند حیدر شماره شناسنامه ۳۳۵ کدملی ۵۱۹۹۰۲۷۱۴۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰/ ۷۲ متر مربع از پلاک ۵۵۲۲ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از سند عادی
۱۹ـ شرکت تعاونی مسکن کارکنان ایرانسل تبریز شماره ثبت ۲۲۲۵۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۰۲ مترمربع از پلاک ۲ فرعی از ۵۵۹۲ اصلی بخش ۶ تبریز خریداری از شهرداری منطقه ۴ تبریز
۲۰ـ آقای صالح سرمستی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۱۹۵ کدملی ۵۶۷۹۲۴۰۵۸۰ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۵/ ۶۸ متر مربع از پلاک ۵۶۶۴ اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از عباس سعدی
۲۱ـ خانم زهره عظیمی سرخه گاوی فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه ۳ کدملی ۵۴۵۹۸۹۱۸۳۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱/ ۶۲ متر مربع از پلاک ۸۳ فرعی از ۵۸۷۹ اصلی واقع در بخش ۶ تبریز خریداری از اصغر نوری صومعدل
آگهی از بخش ۷ تبریز
۲۲ـ آقای زین العابدین بیرقدار فرزند علی به شماره شناسنامه یک کدملی ۱۷۳۹۴۳۱۲۳۵ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۵/ ۱۰۳ مترمربع از پلاک ۴۴۰۱ – اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از فاطمه نجفیان
۲۳ـ خانم فاطمه سیف اله پور قشلاقی فرزند علی به شماره شناسنامه ۲۹۷ کدملی ۲۲۹۸۹۵۹۲۵۰ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۸/ ۶۶ متر مربع از پلاک ۱۲ فرعی از ۴۴۵۷ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از یحیی نامور حسن کهل
۲۴ ـ آقای محمد باقری چهار برود فرزند اکبر شماره شناسنامه ۶۱۵ کدملی ۵۰۶۹۲۳۰۱۲۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲/ ۳۴ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۴۹۲۸ اصلی واقع دربخش ۷ تبریز خریداری از بایرام ملائی
۲۵ـ آقای فرخ ورفان فرزند محسن شماره شناسنامه ۱۳۷۰ کدملی ۱۳۷۹۹۱۲۱۷۲ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵/ ۶۵ متر مربع از پلاک ۶۱۱۱ اصلی واقع دربخش ۷ تبریز خریداری از بهروز پاکساز خواجه دیزج
۲۶ـ خانم رقیه سهرابی قراملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۹۲۶۴۹ کد ملی ۱۳۷۴۱۱۲۰۸۹ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۵/ ۶۵ متر مربع از پلاک ۶۱۱۱ اصلی واقع دربخش ۷ تبریز خریداری از بهروز پاکساز خواجه دیزج
۲۷ـ خانم اشرف رستمعلی فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۳۲ و کدملی ۱۳۸۱۲۰۲۳۹۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۳/ ۹۰ متر مربع از پلاک ۶۱۱۱ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از حسن ذاکری و حسین مصباح
۲۸ـ آقای مهدی رهبری غازانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۱۹۴ کدملی ۱۳۷۱۳۷۰۲۴۰ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۲/ ۴۳ متر مربع از پلاک ۶۱۱۳ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از میر مهدی خسروشاهی
۲۹ـ خانم رعنا فاضل الوار علیا فرزند قربان به شماره شناسنامه ۱۰۵۲۸۹ کدملی ۱۳۷۴۰۶۴۶۷۱ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۲/ ۴۳ مترمربع از پلاک ۶۱۱۳- اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از میر مهدی خسروشاهی
۳۰ـ آقای صمد همدست قراملکی فرزند علی به شماره شناسنامه ۷۵۱۸۵ کدملی ۱۳۷۳۷۶۵۶۳۱ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۲/ ۲۹۸۱ مترمربع از پلاک ۶۳۳۰ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از حسین مونسی قراملکی
۳۱ـ آقای کریم عبداله پور عباسی فرزند فیروز به شماره شناسنامه ۹۰۰ کدملی ۱۳۸۰۰۶۸۱۹۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۳/ ۷۱ متر مربع از پلاک ۶۶۰۳ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از عهدی قراملکی
۳۲ـ آقای حسن مرادی فرزند علی پناه به شماره شناسنامه ۷۸۸ کدملی ۵۴۵۹۰۸۵۱۸۷ دو دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۰/ ۳۹۰۷ مترمربع از پلاک ۶۷۷۰ و ۶۷۶۶ – اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از پیمان درژه
۳۳ ـ آقای مجید مرادی فرزند علی پناه به شماره شناسنامه ۴۹۷۷ کدملی ۱۳۸۲۱۵۴۷۹۸ دو دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۰/ ۳۹۰۷ مترمربع از پلاک ۶۷۷۰ و ۶۷۶۶ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از پیمان درژه
۳۴ـ آقای اکبر مرادی فرزند علی پناه به شماره شناسنامه ۷۵۰ کدملی ۵۴۵۹۰۸۴۸۳۰ دو دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۰/ ۳۹۰۷ مترمربع از پلاک ۶۷۷۰ و ۶۷۶۶ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از پیمان درژه
۳۵ـ آقای محمد رضا قابل قراملکی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ۴۳۴ کدملی ۱۳۸۰۸۳۴۴۵۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۹/ ۳۶ مترمربع از پلاک ۷۲۴۵ اصلی واقع در بخش۷ تبریز خریداری از جعفر لعلی
۳۶ـ خانم مینا شادی قراملکی فرزند رحیم بشماره شناسنامه ۵۷۰۶ کدملی ۱۳۸۲۷۶۱۷۶۷ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۱/ ۹۹ مترمربع از پلاک ۷۳۴۸ – اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از حسن ساعد قراملکی
۳۷ـ آقای محمد حسینی والا فرزند مصیب بشماره شناسنامه ۲۷۷۶ کدملی ۱۳۸۰۹۷۲۶۵۵ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۱/ ۹۹ مترمربع از پلاک ۷۳۴۸ – اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از حسن ساعد قراملکی
۳۸ـ آقای علی خداشناس قراملکی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۹۲۲۹۵ و کد ملی ۱۳۷۴۱۰۸۵۵۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۰/ ۲۱ متر مربع از پلاک ۷۵۱۲- اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از نادر عدل جوی
۳۹ـ آقای جواد متاع قراملکی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۹۸۲ کدملی ۱۳۷۹۸۳۷۵۵۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰/ ۷۸ متر مربع مفروز از پلاک یک فرعی از ۷۵۱۶ اصلی بخش ۷ تبریز خریداری از جعفر لعکی
۴۰ـ آقای یسن فرید فرزند قلی شماره شناسنامه یک کدملی ۱۶۰۲۴۴۸۹۰۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵/ ۱۲۴ متر مربع از پلاک ۷۵۲۵ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
۴۱ـ خانم صفیه عطاریان قراملکی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۶۴۹۹۴ کدملی ۱۳۷۳۶۵۶۱۳۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۲/ ۸۹ متر مربع از پلاک ۷۳۲۱– اصلی واقع در بخش ۷ تبریز خریداری از سند عادی
آگهی از بخش ۱۰ تبریز
۴۲ـ آقای رحیم عبادی فرزند موسی شماره شناسنامه ۱۷۶ کدملی ۱۶۰۱۵۲۹۷۳۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۴ متر مربع مفروزی از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن حیدری
۴۳ـ آقای جمشید غلامی اسنجان فرزند رحیم شماره شناسنامه ۵۳۳۰۷ کدملی ۱۳۷۲۸۱۸۵۸۸ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۱/ ۱۵۰ متر مربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از نادر زباندار
۴۴ـ آقای حبیب پناهی اسنجان فرزند سلمان به شماره شناسنامه ۷۶۹۸۹ کدملی ۱۳۷۰۷۶۷۲۰۱ سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۰/ ۱۵۲ متر مربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از محمد رضا بالازاده
۴۵ـآقای کریم پناهی اسنجان فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه ۱۸۳ کدملی ۱۳۸۱۴۷۹۵۵۳ یک و نیم دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۰/ ۱۵۲ مترمربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از محمدرضا بالازاده
۴۶ـ آقای اصغر پناهی اسنجان فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه ۴۶ وکدملی ۱۳۸۲۸۸۵۰۸۳ یک و نیم دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۰/ ۱۵۲ مترمربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از محمدرضا بالازاده
۴۷ـآقای یوسف تیز دست فرزند فرامز به شماره شناسنامه ۲۵۰۴ کدملی ۱۳۷۴۷۸۷۵۸۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۹/ ۱۲۷ مربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از رضا باقری
۴۸ـ آذر خانم عباپور قلعه جوق فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۵۲ وکدملی ۱۶۵۲۱۴۸۱۲۴ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۴/ ۴۰ متر مربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از علی عاقلی
۴۹ـ خانم رقیه دلخواه احمقیه فرزند حسین شماره شناسنامه ۲۷ کدملی ۱۳۸۱۴۲۲۴۳۸ ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۵۶۰۰ مترمربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از وراث د لخواه
۵۰ـ آقای محمد رحیمزاده خوئی فرزند فرخ شماره شناسنامه ۹۴۳ کدملی ۱۳۸۰۲۱۰۷۸۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۹/ ۶۵۵ مترمربع از پلاک یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از علی یزدانی مطلق
۵۱ـ آقای محمد خلفی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۳۲۴ کدملی ۵۱۹۸۴۶۳۰۰۰ ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۵/ ۷۳ مترمربع از پلاک دو اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از اسلام اسلامی
۵۲ـ خانم ناهید بدلی بارنجی فرزند قربان به شماره شناسنامه ۲۰۲۱ کدملی ۱۳۷۴۴۵۲۸۲۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۰۵/ ۷۴ متر مربع از پلاک ۳- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از حمید محمدیان
۵۳ـ آقای باقر میرزائی فرزند قادر به شماره شناسنامه ۵۸ کدملی ۲۹۳۹۹۱۷۹۶۵ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۹/ ۷۲ مترمربع از پلاک ۲- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از علی میرزائی
۵۴ـ آقای محمد میرزائی فرزند قادر به شماره شناسنامه ۶۶۰ کدملی ۲۹۳۸۸۸۴۶۷۲ سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۹/ ۷۲ متر مربع از پلاک ۲- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از علی میرزائی
۵۵ـ آقای فلاح اردلانی فرزند قدرت به شماره شناسنامه ۱۰۳۰ کدملی ۶۰۲۹۲۱۱۵۸۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۰۶/ ۲۳۰ متر مربع از پلاک ۲- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از علی ناصری
۵۶ـ آقای جمشید رحمنی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۱۰۶۹ کدملی ۴۳۹۰۱۰۱۷۴۹ ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۶۰/ ۳۱۱۷۶ متر مربع از پلاک ۱۴۷ فرعی از ۲- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۷ـ آقای جمشید رحمنی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۱۰۶۹ کدملی ۴۳۹۰۱۰۱۷۴۹ ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۵۱/ ۹۲۹۸ متر مربع از پلاک ۲۳۹ فرعی از ۲- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۵۸ـ آقای مصطفی نعمتی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۵۶۷ کدملی ۱۵۵۰۶۴۱۵۰۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۳/ ۲۱۴ متر مربع از پلاک ۳- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از رحیم زاهدان
۵۹ـ آقای سید رضا حسینی آمقانی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۱۰۷۴ کدملی ۱۷۰۸۶۹۷۰۶۳ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۲/ ۵۰ متر مربع از پلاک ۵۱۷ فرعی از ۳- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از رضا بابایی چراغلی و صفیه دشتی کندجانی
۶۰ـ خانم سیده اسحقی سردرود فرزند سید اسماعیل به شماره شناسنامه ۷۴۱۳ کدملی ۱۳۷۵۱۰۶۹۲۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱/ ۲۵۸ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۵۸۶- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۶۱ـ آقای پیمان وهابی سردرود فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۲۷۳۵ کدملی ۱۳۸۲۹۲۹۸۸۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۵/ ۹۶ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۹۰۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از یونس آدی بیگ
۶۲ـ خانم فاطمه وهابی سردرود فرزند صادق به شماره شناسنامه ۱۷۴۱ کدملی ۱۳۷۴۸۲۱۱۳۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۵/ ۲۰۷ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۹۰۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از رباب وهابی
۶۳ـ آقای محمدرضا شاه عمادی سردرود فرزند محمود به شماره شناسنامه ۵۶۹ کدملی ۱۳۸۱۵۴۳۱۸۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۵ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۱۰۷۹ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسین ساغشار
۶۴ـ آقای اروج علیزاده فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه یک کدملی ۵۶۷۹۷۰۲۶۲۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۲/ ۱۱۷ متر مربع از پلاک ۱۰۹۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسین حاجیه
۶۵ـ آقای جعفر نژاد ابراهیمی سردرود فرزند حسن به شماره شناسنامه ۸۷۸۴ کدملی ۱۳۷۵۱۲۰۶۶۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳/ ۱۵۲ متر مربع از پلاک ۱۱۰۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسن نژاد ابراهیمی
۶۶ـ آقای مجید براتی سردرودی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۷۹۲۱ کدملی ۱۳۷۵۱۱۲۰۰۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۰/ ۳۹ متر مربع از پلاک ۱۴۵۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از ناهیده اعجاز سردرود
۶۷ـ آقای جواد فخری القلندیس فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۹۱۳۲ کدملی ۱۳۷۵۱۲۴۲۰۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۵/ ۱۲۱ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۱۳۶۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از جلیل بنیاء
۶۸- آقای محمدرضا شاه عمادی سردرود فرزند محمود به شماره شناسنامه ۵۶۹ کدملی ۱۳۸۱۵۴۳۱۸۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۰ متر مربع از پلاک ۳ فرعی از ۱۱۳۱- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از ابوالفضل شیخ حسنی سردرود
۶۹ـ آقای رسول شاطریان القلندیس فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۴ کدملی ۱۳۸۱۵۱۱۶۷۸ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۲/ ۲۲۷ متر مربع از پلاک ۱۴۲۹ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از محمد شاطریان القلندیس
۷۰ـ آقای جواد بهروز اسداللهی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه ۵۸۸۳ کدملی ۱۳۸۲۰۴۰۴۹۰ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۰/ ۲۰ متر مربع از پلاک ۴ فرعی از ۱۶۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از اسد جودی
۷۱ـ آقای محمد قاسم اسماعیلی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۰۲۳ کدملی ۵۰۵۹۳۱۰۴۲۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۹/ ۹۲ متر مربع از پلاک ۸۵۵۲ فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از قربان نورانی
۷۲ـ آقای رسول پور حلاجی سردرود فرزند میرزا علی به شماره شناسنامه ۷۹۹۶ کدملی ۱۳۷۵۱۱۲۷۵۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۹/ ۱۳۷ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۱۴۵۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از فرزانه خانی سردرود
۷۳ـ خانم نجیبه فکاری القلندیس فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۶۷۳۶ کدملی ۱۳۷۵۱۰۰۱۵۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۱/ ۹۳ متر مربع از پلاک ۴ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از امیر مصدق
۷۴ـ آقای حبیب متقی فر فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۳۲۵ کدملی ۱۳۷۷۲۲۴۰۰۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۶ متر مربع از پلاک ۱۵۵۲ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از نفیسه افسر دلیر سردرود
۷۵ـ آقای حبیب متقی فر فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۳۲۵ کدملی ۱۳۷۷۲۲۴۰۰۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۵/ ۱۹ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۱۵۵۲ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از میراب مرتضوی و حیدر علی افسر دلیر
۷۶ـ آقای قادر عید گشایش فرزند کریم به شماره شناسنامه ۱۰۴۳ کدملی ۱۵۵۲۰۷۹۲۴۴ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱/ ۱۶۰ متر مربع از پلاک یک فرعی از ۱۵۸۱ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از آقامعلی محمودی
۷۷ـ آقای ناصر طلوعی اردلانی فرزند غیبعلی به شماره شناسنامه ۱۴۲۰ کدملی ۶۰۲۹۲۱۵۶۳۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۷/ ۸۱ متر مربع از پلاک ۱۰۶۲ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری ازجواد مولود هریس
۷۸ـ خانم معصومه پور نصیر فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷۱۲ کدملی ۱۳۷۹۹۲۵۴۵۲ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۸/ ۱۸۷ متر مربع از پلاک ۳ فرعی از ۱۷۹۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از اصغر شکوهی
۷۹ـ آقای سلیمان خدیوی اسنجان فرزند عباس به شماره شناسنامه ۷۸۷ کدملی ۱۳۷۴۷۹۷۵۰۲ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۹/ ۱۳۴۴۸ متر مربع از پلاک ۲۰۱۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از عباس خدیوی
۸۰ـ خانم فاطمه حسن پله فرزند غلام حسین به شماره شناسنامه ۷۲۵ کدملی ۱۳۸۰۸۱۷۰۵۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶/ ۱۱۲۳ متر مربع از پلاک ۲۵ فرعی از ۲۰۲۱ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از حسین تخت کیانی
۸۱ـ خانم اشرف جوادی میاردان فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۵۹۵ کدملی ۱۷۱۸۱۳۵۴۳۲ سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۰/ ۱۰۵ متر مربع از پلاک ۲۰۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از احد پور میاردان
۸۲ـ آقای شمس اله زارعی کبودان فرزند سعداله به شماره شناسنامه ۱۴۳ کدملی ۵۱۹۸۲۸۲۵۲۹ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۰ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد لامکان کجابادی
۸۳ـ آقای بهلول زارعی یوزبند فرزند حمداله به شماره شناسنامه ۳۷۶۹ کدملی ۱۳۷۵۹۷۰۶۱۵ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۰ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد لامکان کجاباد
۸۴ـ آقای زین العابدین محمد علی پور وزیری فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۱۲ کدملی ۶۲۳۹۸۲۳۳۲۵ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۰/ ۳۹۸ متر مربع از پلاک ۲۰۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد لامکان
۸۵ـ آقای حیدر زوار خوش سابقه فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۸۸۸۹۸ کدملی ۱۳۷۳۸۹۹۵۰۶ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۶۸۷ متر مربع از پلاک ۲۰۲۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از وراث خانم رقیه حسین پور بقائی
۸۶ ـ آقای مسعود مددخواه آذری فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۵۳۰۶۱ کدملی ۱۳۷۲۸۱۶۱۲۷ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۴/ ۲۱۸ متر مربع از پلاک ۲۰۲۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از اصغر اسماعیلی
۸۷ ـ آقای عرفان جان محمدی قراخانلو فرزند مدد به شماره شناسنامه ۱۷۴۹ کدملی ۵۱۹۹۸۱۶۴۴۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۰/ ۶۶ متر مربع از پلاک ۲۰۳۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از زلفناز نوری زاده
۸۸ـ خانم فرنگیز عبدالهی فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۷۸۷ کدملی ۵۶۷۹۳۸۴۹۶۵ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲/ ۱۰۶ متر مربع از پلاک ۲۰۳۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از احمد توکلی
۸۹ـ آقای اکبر زارع زاد القلندیس فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۵۰۰ کدملی ۱۳۷۴۸۱۸۷۱۲ ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۰۰۱ متر مربع از پلاک ۲۱۷۱ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از هاشم پور باقر
۹۰ـ آقای علی خوش بیان فرزند نور محمد به شماره شناسنامه ۵۱۶ کدملی ۵۶۷۹۳۳۳۹۹۶ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۰ متر مربع از پلاک ۱۴۴۲ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از یونس احمد پور
۹۱ـ آقای میر مرتضی موسوی زاده فرزند میر اسمعیل به شماره شناسنامه ۵۹۵۳ کدملی ۱۳۷۵۰۹۲۳۰۸ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۵/ ۱۲۷ متر مربع از پلاک ۱۴۵۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از سند عادی
۹۲ـ آقای حسین طلوعی فرزند غیبعلی به شماره شناسنامه ۳۷۴ کدملی ۶۰۲۹۹۴۲۱۵۸ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵/ ۷۲ متر مربع از پلاک ۱۴۵۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از صمد قاسمی
۹۳ـ آقای بهیه علی اکبرزاده فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۱۶ کدملی ۱۳۸۱۵۱۷۹۶۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰/ ۹۸ متر مربع از پلاک ۲۰۴۰ فرعی از ۶- اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز خریداری از سواد جوانی
آگهی اصلاحی
۹۴ـ آقای داود فردی جقه ششدانگ یکباب ساختمان از پلاک ۲ فرعی از ۷۳۰۹ اصلی واقع در بخش ۷ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” از پلاک ۷۳۲۱- اصلی چاپ و منتشر شده بود
۹۵ـ آقای حسن شرقی یوسف آباد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵۷۱ ششدانگ یکباب ساختمان از پلاک ۷۵۰ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” از پلاک ۵۷۰ فرعی از یک اصلی چاپ و منتشر شده بود
۹۶ـ آقای اکبر صدقی فرزند اصغر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵/ ۷۹ مترمربع از پلاک ۳ فرعی از ۱۵۶۸ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” مساحت ۰۶/۶۶ مترمربع چاپ و منتشر شده بود
۹۷ـ آقای محمدرضا عزیزی فرزند شریف ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۸/ ۱۰۹ مترمربع از پلاک یک فرعی از ۱۵۷۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” مساحت ۶۲/ ۸۱ مترمربع چاپ و منتشر شده بود
۹۸ـ آقای سجاد شاه عمادی سردرود فرزند محمود ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸/ ۷۹ مترمربع از پلاک ۱۷۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” مساحت ۶۷/ ۷۸ مترمربع چاپ و منتشر شده بود
۹۹ـ آقای حبیب خانی میاردان سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان از پلاک ۲۰۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” ششدانگ چاپ و منتشر شده بود
۱۰۰ـ آقای عباس باقری فرزند رشید ششدانگ یک قطعه باغ از پلاک ۲۰۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” یکباب ساختمان چاپ و منتشر شده بود
۱۰۱ـ آقای ابراهیم خلیل شادمان ششدانگ یکباب ساختمان از پلاک ۲۰۲۸ اصلی واقع در بخش ۱۰ تبریز که در آگهی قبلی اشتباها” مقدار یک و نیم دانگ مشاع چاپ و منتشر شده بود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۷/ ۰۸/ ۹۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳/ ۰۹/ ۹۵
محمد اسمعیل زاده
رئیس ثبت اسناد و املاک غرب تبریز

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز