اخلاق توسعه در خانه توسعه آذربایجان

چهارشنبه گذشته خانه توسعه آذربایجان مجری برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان اخلاق حرفه ای، مدیریت کسب و کار و توسعه شهری بود .
سخنران این مراسم دکتر احد فرامرزی قراملکی از اساتید بنام دانشگاه تهران محور این نشست را قدرت انگاره ها و نقش آن در توسعه عنوان نمود .
وی این سه بخش( اخلاق حرفه ای ، رونق کسب و کار، توسعه و شهری) را دارای یک بهم پیوستگی سیستماتیک معرفی نمود و گفت : مهمترین بحث، اخلاق حرفه ای است که با دو زیر موضوع انگاره ها و پیش بینی پذیری به آن خواهم پرداخت.
سه عنصری که کشورهای توسعه یافته را از دیگر کشورها متمایز میکند عبارتند از :
الف. حرفه گرایی ب. بنگاه های کسب و کار موثر و دارای سهم جهانی بطوریکه ۵۰۰ شرکت برتر جهان از این کشورها هستند.
ج. دانشگاههای برتر بطوریکه ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان در آن کشورها هستند.
همه این ها مبتنی بر اخلاق حرفه ای پدید آمده است. در جهان امروزی بنگاهها به سمت مسئولیت های اجتماعی رفته اند و بخش مهمی از توسعه نیز در دست بنگاههاست.
دکتر قراملکی اظهار داشت: درجهان امروز دانشگاهها مقلد بنگاه های کسب و کار هستند و از آنها تبعیت میکنند و عزم عمومی بر ارتقای مشاغل به حرفه قرار دارد .
وی گفت : در جهان مدرن دیگر شغل نداریم بلکه با حرفه ها مواجهیم . در دوران گذشته حرفه بر روی حرفه ای ها استوار بود در واقع مثلا قوام معلمی بر معلم بود اما در دوره مدرن با سیطره سازمان بر حرفه مواجهیم و حرفه قایم به فرد دیگر نداریم. چرا که حرفه متکی بر سازمان هست .
وی هم چنین درخصوص تاثیر منابع انسانی بر رونق کسب و کار با استناد بر یافته های جیمز کالینز دانشمند آمریکایی گفت : این شعار که منابع انسانی سرمایه اند دروغ هست ، تاکید کرد وی دریافت که منابع انسانی در جای مناسب خود می تواند سرمایه تلقی گردد.
وی راهبردی ترین عامل سلامت و سرآمدی در سازمان ها را ارتباط سازنده و خشنود کننده نیروهای انسانی دانست و اذعان کرد: متاسفانه وقت بسیاری از مدیران ارشد صرف ترمیم روابط نا سالم دو زیر دست میگردد.
وی همچنین در خصوص اهمیت اعتماد بعنوان زیربنای توسعه، در پاسخ به این سئوال که اعتماد از کجا می تواند تامین شود ، به انگاره ها و همچنین پیش بینی پذیری اشاره نمود و گفت : وقتی کنفسیوس میگوید اگر واژه ها سامان نیابد شهر سامان نمی یابد در واقع به نقش انگاره ها اشاره میکند .
وی با بیان اینکه تبریزی ها در انگاره سازی استادند در تعریف انگاره ها گفت : یک امر درونی، ذهنی، پنهان و موثر بر ارتباط انسان با محیط است که میتوان آنرا نقاشی ساده و نسبتا پایدار من از خودم و امور نیز تلقی نمود .
وی در پایان به وضعیت پیش بینی ناپذیری در کشورهای توسعه نیافته پرداخت ومهمترین راهکارهای ارتقای آن را مسئولیت پذیری دانست.
دکتر قراملکی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان در خصوص نادیده گرفتن تاثیر ساختارهای کلان بر امر توسعه در مباحث وی ، اظهار داشت این موضوع را می پذیرم که ساختارها بر توسعه تاثیر دارد اما محور کار من سطح روانشناختی است.
وی در پاسخ به سئوال دوم ما در خصوص رابطه پیش بینی ناپذیری و پست مدرنیزم، با توجه دادن به موضوع کثرت گرایی ، اظهار داشت: با همکاری یک نویسنده آمریکایی مدلی خلق نموده ایم که بر مبنای آن کثرت گرایی که میتواند به نسبیت اخلاقی هم منجر شود، مانعی بر سر راه اخلاق حرفه ای ایجاد نمیکند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از