اصلاح قانون سن ازدواج دختران در مجلس

طیبه سیاوشی شاه عنایتی درخصوص آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون سن ازدواج گفت: طرح اصالح قانون سن ازدواج در حال حاضر آخرین مراحل بررسی خود را در اداره قوانین مجلس می گذارد و پس از طی مراحل اداری در مجلس، برای اعلام وصول به صحن علنی ارجاع می شــود، ۳ پیشنهاد از سوی موسسه تحقیقات اسلامی قم به عنوان بازوی فکری و پژوهشی مجلس برای اصلاح این قانون در نظرگرفته شــده، بنابراین اداره قوانین مجلس پس ازبررســی این ۳ پیشنهاد و مستندات فراکسیون زنان و گذر از مراحل قانونی خود برای طی مراحل نهایی خود به صحن علنی مجلس ارسال می شود. نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اســلامی، با بیان اینکه ســن ازدواج در طرح اصلاح قانون ازدواج ۱۵ ســال پیشــنهاد شده اســت، تصریح کرد: براســاس آخرین آمارها بالاترین میزان خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت خانگی است و معمولا از بین زنان آسیبدیده کمتر کسی راضی میشود، درباره این خشونت صحبت کند، چراکه فکر میکنند، این کار به استحکام خانواده آسیب میزند. عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه قوانین زیادی درباره زنان داریم، گفت: این لایحه خلاء قانونی نســبت به جامعــه زنان را پر خواهد کرد، البته دراین لایحه تعریفی از خشــونت ارائه شده و این تعریف سابقه در قوانین ما ندارد و این خشونت به صرف خود تعریف نشده و مهمتر اینکه انواع و اشکال خشونت در این لایحه ذکر شده است

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از