افت تولید در ۳۶ درصد کالاهای صنعتی

دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجــارت در جدیدترین گزارش خود، عملکرد ۶ماهه این وزارتخانه را مورد بررســی قرار داده اســت. بر اساس این گزارش، تصویر تولیــد ۴۴ کالای منتخب که به عنوان کالاهای اساســی و مواد اولیه در گزارش در نظر گرفته شده اند، منتشر شده که شاهد کاهش تولید در ۱۶ کالای منتخب هســتیم و این یعنی اینکه در ۳۶درصــد کالاهای منتخب وزارت صنعت، بر اساس کارنامه ای که خود این وزارتخانه منتشر کرده، شاهد کاهش تولید بوده ایم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از