روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۹
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 296
  • 814
  • 1,336,032
افزایش درآمد و وصول مطالبات معوقه در اولویت کاری شهرداری منطقه ۳ تبریز

شــهردار منطقه ۳ تبریز با تشریح اولویت های کاری ایــن منطقــه گفــت: افزایــش درآمد، مدیریــت هزینه ها و همچنین وصول مطالبات معوقه در اولویــت کاری مدیریت این منطقه قرار دارد. به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ۳ تبریز، پرویز عباس نژاد که جلســه درآمد این منطقه ســخن می گفت، با اعلام این مطلب افــزود: از تیــم درآمدی منطقــه انتظار داریم برنامه های درآمدی را با دقت پیگیری کرده و بصورت هفتگی گزارش ارائه دهند وی خاطر نشــان ســاخت: باید همــه واحدها تــاش نمایند تا بودجــه پیش بینی شــده در منطقه با بالاترین درصد تحقق شود. پرویز عباس نژاد در ادامه به تقســیم وظایف واحدهــا در کســب درآمــد پرداختنــد و از مســئولین واحدها خواســتند که با احســاس مســئولیت در حــوزه کاری خویش امورات خود را به نحو احسن انجام دهند. وی در ادامــه با تأکید براینکه نیروی انســانی ســرمایه اصلــی مجموعه شــهرداری اســت بــه موضــوع تکریــم همــکاران و همچنیــن تکریــم ارباب رجوع اشــاره کــرد و گفت: تمامی ســعی و تالش ما در جهت رســیدگی بــه مشــکلات و ارائــه خدمات هر چــه بهتر بــه شــهروندان عزیــز اســت، ما بایــد ضمن رســیدگی و حل مشــکالت آنها ســعی کنیم منابــع درآمدی پایدار را پیگیری و نســبت به وصول مطالبات شــهرداری بــا نهایت توان و تالش اقدام نمائیم. شــهردار منطقه ۳ منطقه همچنیــن با تاکید بر وصــول مطالبات معوقه ایــن منطقه گفت : از ســال های گذشــته تا کنون معوقات برخی از ادارات و ســازمان هــا و همچنین اشــخاص حقیقی به شــهرداری منطقه ۳ ،وصول نشــده اســت و پیگیــری وصــول این معوقــات باید در دســتور کار منطقه قرار گیــرد که در این خصوص اقدامات الزم صورت گرفته اســت و ایــن روند تا حصول نتیجــه نهایی ادامه می یابد. شــایان ذکر اســت در پایان جلسه درآمد این هفته صورتجلســه ای در خصوص پیشنهادات و راهکارهــای اداری و درآمــد زایی منطقه تنظیم گردید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز