برادر رضا ضراب هم متهم شد

دادســتانی امریــکا برادر رضا ضــراب را نیز به دســت داشــتن در پرونــده نقــض تحریم های وضع شــده علیه ایــران متهم کرد. دادســتانی امریــکا با صدور کیفرخواســتی اعلام کرد که محمد ضراب تاجر ایرانی- ترکیهای در پرونده نقــض تحریم های ایران با برادرش رضا ضراب همکاری داشــته اســت. در این کیفرخواست کــه دو ماه پیش از آغــاز محاکمه رضا ضراب در دادگاه فــدرال در منهتن تنظیم شــده آمده اســت که رضا ضراب ۳۳ ساله با شرکت ماهان ایر نیز داد و ســتدهایی داشــته کــه به ادعای واشنگتن، این شرکت ایرانی به دلیل همکاری با حزب الله هدف تحریم قــرار گرفته بود. وی (رضا ضراب) در ماه مــارس در ایالت فلوریدا بازداشت شــد. دادســتانهای امریکا مدعیاند کــه برادران ضراب در انجام داد و ســتدهای م الی که صدها میلیارد دلار ارزش داشــته است از طــرف دولت ایــران و نهادهــای ایرانی در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نقش داشته اند تا بتوانند تحریم های واشــنگتن علیه تهران را دور بزنند. دادگاه رســیدگی به اتهامات رضا ضراب قرار است در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ آغاز شود

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از