روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۹/۱۲
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 651
  • 1,097
  • 1,389,816
برای انسان محور شدن شهر باید ساختار اجتماعی گذشته احیا شود

ما انســان ها شهر را میسازیم؛ اما به ندرت پیش می آید که آن را متعلق به خودمان بدانیم و در آن احســاس راحتی و آرامش داشــته باشیم. هر یــک از ما، هر روز، از هزاران جای شــهر، ایراد می گیریم و شــکایت می کنیــم. چرا اینگونه اســت؟ مگر ما شــهر را نمی ســازیم؟ مشــکل اصلی از آنجایی شــروع میشــود که افرادی که بــه عنوان متخصص، مســئول، کارشناس و طراح، در هر زمانی، از سالیان گذشته تا به امروز، بــه تصمیمگیری و انجــام اقدامات مختلف در رابطه با شــهر پرداخته و میپردازند؛ دیگر به نیازها و تمایالت مهمترین عضو شهر، یعنی انسان، به اندازهی کافی توجه نکردند. از آن زمان که ماشــین وارد شــهرها شــد؛ انگار همه چیــز حول محور ماشــین شکل گرفت و ما، خودمان را فراموش کردیم. ماشین را اختراع کردیم تا در خدمتمان باشــد؛ حال میبینیم که تمام آرامش، امنیت و امکاناتمان را به خاطر فراهم کردن شــرایط مناسب برای عبور و مرور ماشــین در شهر به خدمت گرفتهایم. در واقع، شهرهای ما، ماشین محور شــدهاند. برای حل این معضل، دیدگاه جدیدی به نام »شهرسازی انسان محور« در شهرسازی، به وجود آمد که به دنبال بازیابی هویت انسان در شهر و برگرداندن آرامش و امنیت به شهر است. اصوال شهرســازی، بدون در نظر گرفتن انســان، معنا ندارد. انسان، شهر را به وجود میآورد و شــهر هم متقابال بر انسان اثر میگذارد و رفتار او را تحت تاثیر قرار میدهد. اولین و مهمترین اصل در شهرســازی انسان محور، این اســت که شــهروندان در ساخت شــهر، نقش موثری داشته باشند. این امر، به این معنی نیست که افراد غیرمتخصص وارد کار شوند بلکه توجه به این نکته اســت که شــهر، فقط کالبد و سختافزار نیست؛ شــهر فقط ساختمان، خیابان و معابر نیست. با حضور مردم، شهر، هویت پیدا میکند. مهمترین عامل در گســترش حضور و مشــارکت مردم در ساخت شــهر هم پیدایش شوراها اســت که نماینده و بازنمای نظرها و خواســتههای مردم در مدیریت شهر هستند؛ اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد؛ کمبود حلقههای باال دســت و پایین دست شوراهای فعلی است. در حــال حاضــر، جــای حلقههای باال دســتی کــه اتصال شــوراها به قانونگذاری کل کشــور و حلقههای پایین دســتی که اتصال شــورا با تک تک مردم اســت؛ در امور شــوراها خالی اســت. اگر هر محلهای، یک نماینده داشــته باشــد و این نمایندگان با شــورای شــهر در ارتباط باشند؛ نظرات مردم، خیلی راحتتر به شورا منعکس میشود و به دنبال آن، نیازهای آنها بیش از پیش برطرف میشود. مردمی که در یــک محله زندگی میکنند؛ خیلی خوب، مشــکالت و عیب و نقصها را تشــخیص میدهند. باید از نظرهــای آنها برای پیدا کردن نقصها و نیازهای شــهر اســتفاده کرد؛ راه حل را هم متخصصان شهرسازی ارایه میدهند. اصل مهم دیگری که در شهرســازی انسان محور، بر آن تاکید میشود؛ ایجاد و افزایش حس تعلق شهروندان به شهری است که در آن زندگی میکنند. اگر شــرایط رفاه و امنیت شهروندان در محیط شهر، به خوبی فراهم شــود؛ آنها نســبت به شــهر، احســاس تعلق میکنند و به دنبال آن، رفتارشــان در شهر و نســبت به آن، مناســبتر و شایستهتر خواهد شــد. برای مثال ما همیشــه انتقاد میکنیم که چرا شــهروندان، آشغال و زبالههای خود را از ماشــین بیرون میاندازنــد؛ چنین رفتارهایی، به این خاطر اســت که آنها محیط شهر را مانند خانهی خود نمیدانند و به آن احســاس تعلق خاطر ندارند؛ بنابراین دلســوزیای که نســبت به خانهی خودشــان دارند را برای محیط شــهر ندارند. این احســاس تعلق را هم نمیتوان فقط با حرف و تبلیغ ایجاد کرد. باید مرزهای خانهی افراد، از چاردیواری خانهشان فراتر رود و شهر را واقعا خانهی خود بدانند. وقتی این اتفاق میافتد که فرد در شــهر، احساس شخصیت، امنیت و آرامش داشــته باشد. متاســفانه ما به قیمت توسعهی شــهر و ارتقای شهرنشینی، ســاختارهای گذشــته که هویت شــهر هســتند؛ را از بین میبریم. اگر ســاختار قدیمی و خاطرات مشترک شهری که پایههای تعلق شهروندان به شهر هستند؛ از بین بروند؛ احساس تعلق افراد به شهر از بین میرود… اصل بعدی در شهرســازی انسان محور، رعایت و در نظر گرفتن مقیاس انســانی، برای همهی طراحیها و ســاخت و ســازهای شهری است. در معماری و شهرســازی گذشته، انســان، هیچگاه، خود را از فضای شهر، جدا احســاس نمیکــرد. طراحیها به گونهای بود که فــرد در همه جا خود را داخل فضا و با آن، یکی میدانســت و این ناشــی از هماهنگی ساخت و سازهای گذشته با مقیاس و ابعاد انسانی بوده است؛ اما امروز، مــا از بیرون، ناظر نماها و حجمهایی هســتیم که نه ســنخیتی با شــهر و محیط پیرامون خود و نه هماهنگیای با ویژگیهای انســانی دارند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز