روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 18
  • 700
  • 1,331,958
تبلیغات کلید رنگین شدن پرده ها

تبلیغات کلید رنگین شدن پرده ها

هر چند شاخص های گیشه در سینماهای آذربایجان شــرقی به ویژه تبریز در قیاس با آمارهای بین المللی و ملی رضایت بخش نیســت اما دســت اندرکاران، تبلیغات را برای بهتر شدن حال سینما تجویز میکنند. از همان روزهای اولی که جادوی ســینما انسان قرن نوزدهم را ســحر کرد، هنر هفتم جایگاهی منحصر بفرد در بین تفریحات و سرگرمی های دوران ظهور خود به دســت آورد، جایگاهی که امــروزه با تغییر رویکردها به کاربرد ســینما از یک ابزار تفریحی و ســرگرمی به یک ماشــین پول ســازی و البته سلاح اصلــی در جنــگ نرمی که از اواســط قرن بیســتم شروع شده و در حال حاضر نیز به اوج خود رسیده، خاص تر و منحصر به فردتر شده است. هــر چند که در تحلیل تخصصی و کاربرد ســینما به عنوان ابزار جنگ نرم می توان ساعت ها سخن گفت و مقاله ها نوشت اما در مواجهه با سینمای ایران باید گفت که این رســانه در بیشــتر موارد و اوقات همان رســالت و کارکرد کلاسیک خود را ایفا می کند و البته موضوع گزارش حاضر نیز معطوف به بررســی وضعیت فعالیت ســینماها و نه کارکردهای مختلف آن در شــهری مانند تبریز اســت که در برخی منابع یکی از دلایل اطلاق شهر اولین ها به آن، راه اندازی نخستین سینمای ایران در این شهر و به سال ۱۲۷۹ و با فاصله ای پنج ســاله با اختراع جهانی سینما عنوان شده است. آنچه در بررسی وضعیت سینماها در شهرهایی مانند تبریــز مورد نظر اســت، پرداختی بــه وضعیت فعلی ً فرهنگــی و تفریحی در وهله اول ایــن اماکن عموما و ســپس عملکرد آنهــا در حوزه هایــی چون تبیین و ترویج ارزش های ملی و دینی به واســطه رســانه بــودن ســینما و اثرگــذاری آن اســت، موضوعــی کــه خبرنگاران ســعی کــرده آن را در گفت و گو با دســت اندرکاران بخــش خصوصــی و نهادها و سازمان های مرتبط با امور سینمایی واکاوی کند. تــداوم فعالیــت ســینماها منــوط بــه حمایــت سازمان های مســئول در خصوص امور تبلیغی است مسئول سینما فلسطین تبریز به عنوان تنها سینمای این شهر که توســط بخش خصوصی مدیریت می شود، در خصوص وضعیــت کنونی ایــن مراکز فرهنگی می گوید: در بعد زیرســاخت هایی چون ساختمان ســینماها بایــد بگوییم که به غیر از مجموعه ســینما ناجی تبریز که نوساخت اســت، بقیه قدیمی بوده و به طور حتم وضعیت آنها نیازمند رســیدگی است و البته باید توجه داشــت که در مورد سینماهای اداره شــده توسط بخش خصوصی، مســتاجری که سینما را اجــاره می کند، مســئول امور جــاری و روزمره سینماست و امور کلان چون به روز رسانی و توسعه ســینماها باید توسط موجر و سازمان های مسئول در این خصوص صورت گیرد. تا مخاطــب از وجود یک محصــول فرهنگی مانند فیلم های سینمایی در حال اکران آگاه نشود، نسبت به خرید و استفاده از آن نیز ترغیب نخواهد شد موسی عباسی که دستی بر آتش اداره سینما فرهنگ و نیز مجموعه ســینمایی ناجی تبریز نیز دارد، خاطر نشــان می کند: دســت اندر کاران ســینماها قدرت محــدود دارنــد و محول کــردن تمام امــور به آنها ادامــه فعالیت ســینماها را دشــوار می ســازد و باید دستگاه های دولتی چون صدا و سیما و نیز نهادهای مرتبط با فضای شهری چون شهرداری در امر اطلاع رســانی و تبلیغات با ســینماها همکاری کنند زیرا تا مخاطــب از وجــود یک محصــول فرهنگــی مانند فیلم های سینمایی در حال اکران آگاه نشود، نسبت به خرید و استفاده از آن نیز ترغیب نخواهد شد. وی بــا ابراز نارضایتی در خصــوص همکاری چنین ســازمان هایی تصریح می کند: خوشــبختانه فروش فیلم هــای ســینمایی از ابتدای امســال رنــد خوبی داشــته که علــت آن را می توان در تنــوع فیلم ها و البته تبلیغات سراسری صدا وسیما (نه شبکه استانی) عنــوان کرد که اگر ایــن روند ادامه یابــد، افزایش مخاطب و حضور بیشتر تماشــاگران در سینما برای دست اندرکاران این حوزه نیز دلگرم کننده خواهد بود تا مستاجر ســینما به دنبال کیفیت بخشی به امور جاری و تنوع بخشی به فیلم های اکران شده باشد و موجر نیز امور عمده نظیر نوسازی ساختمان سینماها را مد نظر قرار دهد که همه این موارد بستگی مستقیم به محصول نمایشی، اطلاع رسانی در خصوص آن و در نتیجه جذب مخاطب و درآمدزایی برای سینماها دارد و نقش رسانه ها نیز در این امور غیر قابل کتمان است. تبلیغات و اطلاع رسانی مهمترین خواسته سینماداران از مسئولان تبریز عباسی با اشاره به برخی کم لطفی ها نسبت به مراکز سینمایی می گوید: برای نمونه زیباسازی شهرداری تبریــز بجــای تســهیل شــرایط در تبلیــغ فیلم های اکران سینماها در سطح شــهر، با قرار دادن ایستگاه اتوبــوس هــای تنــدرو در مقابل ســردرب ســینما فلســطین، کارکرد یکی از معدود ابزارهای تبلیغاتی ما را با مشــکل مواجه کرده و همه این عوامل دست به دســت هم داده تا ســینمایی که با هشت هزار متر مربع عرصه اعیانی، ســال های قبل با ۱۱ نفر فعالیت مــی کرد و در برخی زمان ها حتی بیش از پنج هزار تماشــاچی را میزبانــی می کرد، اکنون تنها ســه نفر به عنوان نیروی کار داشــته باشــد و اگر روزی تنها یکصد نفر به تماشــای فیلم های آن بنشــینند، کلاه خود را بالا می اندازیم. البتــه وی با تاکید مجدد بر روند رو به رشــد فعالیت ســینماهایی چون فلســطین در ســال جاری تصریح می کند: متوســط فروش در دو ماه اول سال جاری مطلوب بــود و اگر روند اطلاع رســانی بهبود یابد، به طور حتم گیشــه ســینماها نیز رونق می گیرد چرا کــه تجربه نشــان داده که محصــول فرهنگی چون فیلم های سینمایی با ذائقه شهروندان تبریزی سازگار است و تنها باید در این خصوص اطلاع رسانی شود. مســئول ســینما فلســطین تبریز همچنین معتقد است اکنــون نیاز به افزایش تعداد ســالن هــا )و نه تعداد ً ســینماها( در تبریــز کامــا احســاس می شــود و می گوید: ظرفیت صندلی های فعلی کافی است اما ســالن ها کهنه و بزرگ هستند که بدلیل عدم امکان نمایــش فیلم های متنوع و پاســخ گویی به ســایق مختلــف موجب پــس زدن مخاطب می شــود و با توجــه به در پیش رو بودن رویدادی مهم چون تبریز ۲۰۱۸ تعدد ســالن ها گریز ناپذیر و هزینه مورد نیاز آن در مقابل هزینه های کلان دیگر و میزان بازدهی آن به هیچ عنوان قابل مقایســه نیست و در این بین از مجریان کالن فرهنگی و هنری مانند صدا و ســیما، شهرداری و ارشــاد که البته در خصوص مسائل این حــوزه زحمات بســیاری را نیز متحمل می شــوند، انتظار داریم در مورد اطلاع رسانی و تبلیغ فیلم های سینمایی با سینماداران بیش از پیش همکاری کنند. ارزش گذاری درستی در خصوص فیلم های ارزشی صورت نمی گیرد مســئول امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان شرقی نیز که ســه مورد از ســینماهای مهم تبریز در حوزه مدیریــت این نهاد اداره می شــوند، بــه خبرنگاران می گوید: بدون شــک شرایط فعلی سینماهای تبریز در شــأن مردم تبریز و استان نیست و بر همین اساس بهبــود در وضعیت فعلی، اصلی ترین رویکرد حوزه هنری در مورد ســینماهای تحت پوشش و نمونه آن نوسازی و در واقع بازسازی سینما قدس و تبدیل آن به مجتمع و پردیس ســینمایی برای پاســخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان است و در آینده ای نزدیک و حتی شــاید پیــش از اتمــام پروژه ســینما قدس، اقدامات لازم برای ایجاد پردیس و مجتمع سینمایی ۲۹ بهمن را نیز آغاز کنیم. جواد خازن تنــوع، کیفیت، محتوا و تبلیغات فیلم ها برای پاسخگویی به سلایق مختلف، توجه به موضوع امنیت اخلاقی برای حضور خانواده ها در سینماها به عنــوان محلی برای صرف اوقات فراغت در محیطی ســالم را از مهمترین عوامل توفیق ســینماهای تبریز در ســال جاری و استقبال قابل توجه شهروندان عنوان کــرده و مــی افزاید: در ایــن بین اســتقبال عموم از فیلم های ارزشی نیز قابل قبول بوده ولی برنامه ریزی ارگان های ارزشــی برای افزایش اســتقبال مردم از چنین فیلم هایی چندان مناســب نیست به طوری که حتی در مواردی حاضر شــدیم با یک ســوم قیمت بلیط ها را در اختیار ارگان ها قرار دهیم تا زمینه های رونق بیش از پیش و حضور گســترده تر مردم برای تماشای این فیلم ها فراهم شود که متاسفانه از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط چندان استقبال نشد. وی توجه به اکران فیلم های ارزشــی را از مهمترین رویکردهای حوزه هنری آذربایجان شرقی در بخش سینمایی می داند و تصریح می کند: ما از ابتدای سال این رسالت خود را با روی پرده بردن چندین فیلم از این گونه بر روی پرده سینما ۲۹ بهمن تبریز به عنوان مهمترین سالن سینمایی تحت مدیریت حوزه هنری ادا کرده ایم هرچند شــاید فیلم های ارزشــی به لحاظ فروش شــرایط پایین تری نســبت به ســایر ژانرها داشته باشداما متاسفانه در خصوص فیلم های این چنینی ارزش گذاری درستی صورت نمی گیرد و برای نمونه فیلم کاملا ارزشــی مانند «ایســتاده در غبار» که یــک اثر کاملا مســتند و تصویرگر طیفی از نیروهای ارزشــی کشــور بود، به مــدت یک ماه صــورت گرفــت کــه متاســفانه در ایــن خصوص حمایتی از سوی نهادهای مرتبط با چنین حوزه هایی از طریق خرید سهمیه های بلیط اختصاصی صورت نمی گیرد. تعدد ســالن ها، افزایش سانس های اکران و کاهش قیمت بلیط راهکارهای جذب مخاطب مسئول امور ســینمایی حوزه هنــری آذربایجان شــرقی موضوع تعدد ســالن ها و بروزرســانی امکانات به عنوان نیاز ســینمایی تبریز را نیز تائید کرده و می گوید: ایجاد پردیس های ســینمایی در سینماهای تحت مدیریت حــوزه هنری با همین هدف صورت می گیرد و البته این امر نباید استفاده از فضای سالن های بزرگ را برای برگزاری مراسم ویژه تحت الشعاع قرار دهد و علاوه بر این تلاش می کنیم به تدریج پای عوامل و دست اندرکاران فیلم ها را نیز به سالن های سیتما باز کنیم تا خلاء فیزیکی در ساختار سینماها تا حدودی با این اقدامات نرم افزاری جبران شود. در پایــان تاکید دوباره بر نکته ذکر شــده در ابتدای این نوشته بی اعراب نخواهد بود و آن اینکه صنعت سینما در حال حاضر به ابزار و یا در اصطلاح صحیح تر، به سالحی قدرتمند در جبهه جنگ نرم بدل شده که توجه به ملزومات و زیرساخت های آن می تواند فرصت هایی ارزشــمند را برای اســتفاده های بهینه فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاســی به وجود آورد و بــی اعتنایی بــه آن مانند چاقویی برنده در دســت کسانی خواهد شد که از باب فرهنگ و هنر به دنبال تضعیف و تخریــب بنیان های اعتقادی و اصولی در کشــورهایی چون ایران هســتند و گام نخســت در مسیر بدســت گرفتن این ســاح قدرتمند، توجه به مولفه های ســخت افزاری بنام سینماها و بروز کردن آنهاست.

/ حسن عبدالهی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز