روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۱۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 2
  • 273
  • 749
  • 1,336,758
تنها راه حل بحران، مذاکرات سوری-سوری است

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا انتقــاد از حمایت های آشــکار سیاســی و نظامی آمریکا از گــروه های مختلف تروریســتی گفت: تنها مســیر پایــان دادن بــه بحــران جــاری در ســوریه تداوم مذاکرات سوری- سوری است. هدیه خلف عباس رییس مجلس نمایندگان سوریه و هیات همراه صبح امروز با علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد شــمخانی در این دیدار با اشــاره به دستاوردهای گسترده و پیروزی های سوریه که حاصل همراهی دولــت و ملت این کشــور در ایســتادگی در برابر تروریســت ها و حامیــان آنها اســت، تاکید کرد؛ اراده محکم ملت ســوریه آینده این کشــور را که پیروزی و بازگشــت به روزهای پرشــکوه اســت، تعیین خواهند کرد. دبیر شــورای عالی امنیت ملــی گفت: آینده حلب و دیگــر میادین ســوریه صرفا در عرصــه رویایی پرقدرت با تکفیری ها مشخص خواهد شد. وی بــا اشــاره بــا برخــورد دوگانــه آمریــکا و غــرب در مقابلــه بــا تروریســم افــزود: آمریکا و برخــی کشــورهای اروپایــی بایــد به این ســوال پاســخ بدهنــد که چــه رابطــه ای میان شکســت تروریست ها و تلاش این کشورها برای درخواست نشست فوری شــورای امنیت ســازمان ملل وجود دارد؟ دریابان شــمخانی با انتقاد از حمایت های آشــکار سیاســی و نظامی آمریــکا از گروه هــای مختلف تروریســتی عنوان داشــت: مهمترین دلیل ناکامی طرح های مختلف سیاســی و ابتکارات دیپلماتیک و حتــی فرصت های آتش بس طفره رفتن غرب و همپیمانان آن از پذیرش ماهیت تروریستی بسیاری از گروه های مســلح و افراطی و کمک رســانی به آن ها است. نماینــده مقام معظم رهبری خاطرنشــان ســاخت: دشــمنی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی بــا محور مقاومــت به حدی اســت کــه حتی امنیــت ملی خــود و امنیت بین المللی را نیــز نادیده می گیرند و متاســفانه شــاهدیم کــه بعد از حمــات متعدد تروریســتی به اروپــا، تجدیدنظر و اراده جدی در نحوه مقابله با تروریســم از ســوی ایــن دولت ها اتفاق نیافتاد. وی گفت: تنها مســیر پایــان دادن به بحران جاری در ســوریه تداوم مذاکرات سوری – سوری برای دستیابی به ابتکارات سیاســی مورد توافق از سوی مجموعه گروه های سیاســی در این کشور است و در این زمینه پارلمان ســوریه نقش بسزایی خواهد داشت. هدیه خلف عباس رییس مجلس نمایندگان سوریه نیــز در این دیدار با قدردانی از کمک های انســان دوســتانه و مستشــاری جمهوری اســامی ایران به ســوریه برای مقابله با تروریســم و دفاع از شــهرها و روســتاهای در معــرض تهدید تاکیــد کرد: اگر برخی کشورهای عربی نیز مانند ایران با رویکردی صادقانه سعی در حل بحران داشتند، شاهد وضعیت بحرانی امروز در کشورهای منطقه نبودیم. به گزارش دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، وی با اشــاره به تحمیل جنگ تروریســتی علیه سوریه بــا حمایت ۸۰ کشــور خاطرنشــان کــرد: علیرغم خواست بدخواهان سوریه هر روز یک پیروزی را در میادین مختلف به ثبت می رسانیم و هر پیروزی که رقم می خورد یک گام به سمت عبور از بحران نزدیکتر می شویم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز