روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 729
  • 841
  • 1,329,462
ثبت اطلاعات ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار معلول درکشور

مدیــرکل دفتــر توانمندســازی معلولیــن حــوزه توانبخشــی سازمان بهزیســتی گفت: آمار معلولین در سامانه ثبت اطلاعات این سازمان نشان از وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلول در کشور دارد. کیــوان دواتگــران در جمــع خبرنــگاران افزود: البته ایــن آمار همــه معلولین جامعه نیســت، زیرا برخــی از آنــان بارز نیســتند و بعضی نیــز مراجعه نکــرده انــد و ایــن آمــار تنهــا شــامل مراجعــه کننــدگان و کســانی کــه از طریــق CBR )تــوان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه( شناســایی شــده اند، است.براســاس این آمار، بالاترین نرخ معلوالن در بخش جســمی حرکتی می باشــد که بیشــتر شــامل بیماران ارتوپدی و مغــز و اعصاب هســتند که بیش از ۴۳ درصد آمار ثبت شــده را به خود اختصاص داده اند. دواتگران ادامــه داد: پس از ایــن بخش، معلولان ذهنی یا روان بیشترین آمار را با بیش از ۳۶ درصد در اختیــار دارند و مابقی بخش هــا مانند معلولین حسی )شــنوائی و بینائی( و صوت گفتاری و سایر معلولین در رده های بعدی با جامعه آماری زیر ۱۰ درصد،می باشند. مدیــرکل دفتــر توانمندســازی معلولین ســازمان بهزیستی کشــور افزود: در راســتای اقتدار افزایی گروه هــای هدف، برنامه هــای مختلفی در حوزه دفتر توانبخشی داریم و امیدواریم تا پایان سال بسته آموزشــی توانمندســازی بیماران روانی و ذهنی را فراهم کنیم.ایجاد برنامه های رفاهی برای معلولین از جملــه در مباحث اقتصــادی در خصوص تامین کمــک هزینه کارهــای اقتدارافزایــی گروه های هــدف همچون پرداخت حق پرســتاری بــه افراد ضایعه نخاعی در برنامه های کاری قرار دارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز