روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۷
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 1
  • 61
  • 721
  • 1,334,983
دلایل ضرر داشتن مصرف آب سرد از نظر طب سنتی

دستیار تخصصی طب سنتی ایران گفت: خوردن مداوم آب ســرد، مــزاج معده و اعضــاء مجاور مثــل کبد را به ســمت ســردی میبــرد و باعث بروز بیماری میشــود؛ بیمــاری نوعی خروج از اعتدال است. محمد انصاریپــور با بیان اینکه ســلولهای بدن برای ســالم ماندن نیاز دارند کــه فضای اطراف آنها عاری از ســموم باشــد, اظهار کرد: این فضا همان مایع میانبافتی است. وی افــزود: ایــن مایع میانبافتــی و غذایی که به ســلولها میرسد در طب سنتی »رطوبات ثانویه« نامیده میشــود؛ اگر فضای اطراف سلولها تمیز نباشــد یعنی ســموم و فضوالت غذایی به خوبی دفع نشود، سلولها نمیتوانند به درستی کار کنند و غذای آنها هم آلوده و سمی میشود. این دســتیار تخصصی طب ســنتی ایران تصریح کرد: هضم، نوعی تغییر و اســتحاله است بنابراین وقتــی کــه در طب ســنتی چهار هضــم در نظر میگیرند منظور تغییراتی است که در خوراکیها رخ میدهد. انصاریپور یادآور شــد: هضــم اول در معده و دســتگاه گــوارش رخ میدهــد تا غــذا را برای جذب توســط کبد آماده کنــد هضم دوم به بعد که در کبد، عــروق و اعضاء رخ میدهد امروزه تحت عنوان متابولیســم شــناخته میشــود یعنی تغییراتی بیوشیمیایی در حد مولکولها است مثال نشاسته به قندهای ساده شکسته میشود. وی تصریــح کــرد: حکمــای قدیــم بــا اینکه میکروسکوپ نداشته و تغییرات شیمیایی در این حد را نمیدانستند اما به مراحل مختلف تغییرات مواد غذایی آشنا بودهاند. این دســتیار تخصصی طب ســنتی ایــران افزود: در صورت نقصان عملکرد ســلولهای هر عضو عملکــرد آن عضو دچار اختلال میشــود چون سلول واحد ساختمانی هر عضو است. انصاریپــور متذکر شــد: در این صــورت مثال تیروئید از ترشــح کافی هورمون ســر باز میزند یا ترشــح اســید و آنزیمهای معده دچار اختلال میشــود این اختـلال یعنی همان بــروز بیماری است. وی خاطرنشــان کرد: خوردن مداوم آب ســرد، مزاج معده و اعضاء مجاور مثل کبد را به ســمت ســردی میبرد و باعــث بروز بیماری میشــود؛ بیماری نوعی خروج از اعتدال است. این دســتیار تخصصی طب ســنتی یادآور شــد: یکی از علل مهم بروز بیماریها، تجمع ســموم در اطراف سلولهاست که عالوه بر برهم زدن تعادل عضوی میتواند مانع تغذیه مناسب سلولها شده و از عملکرد صحیح عضو جلوگیری کند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز