چه خبر از اینترنت بدون فیلتر خبرنگاران؟

فراهــم کــردن زیرســاختهای ابــری و ارائه این خدمات با هزینه مناسبتر و کیفیت بهتر و نیز رفع فیلتر و محدودیتهای اینترنت، از وعدههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اهالی رســانه و خبرنگاران است. رایانش ابــری یــا Computing Cloud به بیانی ســاده، به معنای ذخیره و دســتیابی به دادهها و برنامههــا از طریــق اینترنت به جای اســتفاده از هارد درایوهای کامپیوتری اســت. درواقع در این عبــارت، »ابر« اســتعارهای از اینترنت اســت که با شیوههایی از محاسبات رایانهای در فضای اینترنتی به کاربر امکان میدهدد بــدون نیاز به تخصص یا کنترل زیرســاخت های فناوری، به سرویس های مبتنی بر فناوری در اینترنت دسترسی داشته باشد. بنابراین ســرویسهای رایانش ابــری برنامههای کاربــردی را به صورت آنالیــن فراهم میکنند کــه قابــل دسترســی بــا مرورگرهــای اینترنتی هســتند، درحالیکــه نرمافــزار و داده بــرروی سرورها ذخیره شدهاند. در ایــن باره وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در گفتوگــو بــا خبرنــگاران، با تاکید بــر فراهم کــردن زیرســاختهای ابــری بــرای رســانهها بیــان کــرد: بــر اثــر اتصالاتی کــه بــا IXPها )مراکــز تبــادل ترافیــک اینترنتــی( وجــود دارد، برای رســانهها تســهیالتی ایجاد کردیــم از جمله اینکه ســازمان فناوری اطلاعات یک زیرســاخت ابــری برای رســانهها فراهــم کند. بدیــن صورت که بــا کمــک بــه شــرکتهای ابری کــه چنین خدماتــی بــه رســانهها ارائــه میدهنــد و CMS )سیستم مدیریت محتوا( رسانه ها را درست میکنند. محمدجــواد آذری جهرمــی با اشــاره بــه گالیه رســانهها مبنی بر بالا بودن هزینه خدمات اینترنتی، گفت: مطالبه رســانهها از ما این اســت که وزارت ارتباطات وارد این موضوع شــود، امــا از آنجایی کــه دولــت نگهداریکننــده و ســرویسدهنده خوبی نیست، به ســازمان فناوری اطالعات گفتیم که جلســهای با ارائهدهندگان سابقهدار این عرصه که خدمات CMS ارائه میدهند، تشــکیل دهند و تســهیالتی برای اهالی رســانه قرار داده شود که هزینه تمامشــده آنها کاهش یابد و این خدمات با هزینه مناسبتر و کیفیت بهتر به رسانهها ارائه شود. وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات بهبود این خدمــات را در راســتای ارتقــای تولیــد محتــوا در شــبکه ملی اطالعــات دانســت و تاکید کرد: رســانههای مــا تولیدکننده محتوا در شــبکه ملی اطلا عات هستند، بنابراین باید با بستههای حمایتی از جانــب ما مواجه باشــند و خدمــات خود را با دغدغه کمتر دریافت کنند.

چه خبــر از اینترنت
بدون فیلتـــر خبــرنگاران؟
ادامه از صفحه ۱…
یکی دیگر از مطالبات اهالی رسانه و خبرنگاران، لغو محدودیت‌های فیلترینگ اینترنت از جمله در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر است. با توجه به اینکه در حال حاضر برخی از مسوولان از این فضا برای خبررسانی استفاده می‌کنند، جهرمی در پاسخ به سوال ایسنا درباره شرایط لغو فیلتر توییتر برای خبرنگاران، نسبت به این موضوع در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
جهرمی پیش از این نیز در این باره اظهار کرده بود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبه‌ای را تایید کرده است تا خبرنگاران بتوانند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند که متولی اجرای آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آن نهاد باید تصمیم بگیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرده بود: ما معتقدیم اینترنتی باید در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد که بتوانند از منابع اطلاعاتی بدون محدودیت استفاده کنند و آمادگی داریم زیرساخت فنی آن را برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده کنیم اما باید این موضوع را از وزارت ارشاد مطالبه کنیم.
همان‌طور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین بار تاکید کرده است، برای ورود به شبکه‌های ارتباطی از فیلترشکن استفاده نمی‌کند، زیرا مسوولان در چارچوب مقررات می‌توانند درخواست رفع فیلترینگ از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای خود داشته باشند.
آذری جهرمی اما درباره عضویت خود در شبکه توئیتر نیز گفته بود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است چون قانون‌گذار می‌تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی‌تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.
البه هنوز خبری از لغو این محدودیت‌ها برای اهالی رسانه نشده است، اما با توجه به وعده‌های داده‌شده که خصوصا در ماه‌های اخیر چندین بار مطرح شده، این انتظار وجود دارد که این وعده به زودی محقق شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از