رتبه پنجم آذربایجان شرقی در زمینه ارائه تسهیلات فراگیر اشتغال

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: این استان در زمینه ارائه تسهیلات فراگیر اشتغال دارای رتبه پنجم کشوری است.
به گزارش خبرنگاران احد حسینی در جلسه شورای اشتغال استان با ارائه گزارش سامانه تسهیلات روستایی استان اظهار داشت: تعداد طرح های ارسال شده هزار و ۸۱ مورد به ارزش چهار هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و با اشتغال زایی هشت هزار و ۵۴۶ بوده است.
وی ادامه داد: تعداد طرح های مصوب بانک نیز ۳۵۱ مورد با مبلغ هزار و ۶۰۹ و با اشتغال زایی دو هزار و ۸۱۲ مورد ، تعداد طرح های منعقده بانک ۲۵۶ مورد با مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی هزار و ۶۴۸ مورد، تعداد طرح های پرداخت بانک ۲۳۵ مورد با مبلغ ۶۹۵ میلیارد ریال و با اشتغال زایی هزار و ۵۶۴ نفر بوده است.
حسینی افزود: تعداد طرح های بازگشتی از بانک ها نیز ۲۶۴ مورد بوده است.
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی از طرح های تسهیلات روستایی ادامه داد: تعداد طرح های ارسال شده ۱۴ مورد با مبلغ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال و با اشتغال چهار هزار و ۷۰۱ نفری بوده است.
وی ادامه داد: تعداد طرح های در دست بررسی دستگاه کشور، چهار مورد، تعداد طرح های در دست بررسی کارگروه ملی سه مورد، تعداد طرح های در دست بررسی بانک عامل کشور چهار مورد، تعداد طرح های در دست بررسی بانک استان یک مورد و تعداد طرح های مصوب یا پرداخت بانک استان نیز دو مورد بوده است.
حسینی همچنین با ارائه گزارشی از سامانه تسهیلات فراگیر نیز گفت: تعداد طرح های ارسال شده هزار و ۳۰۹ مورد به مبلغ ۵۰۰۲ میلیارد ریال و اشتغال زایی هفت هزار و ۲۱۵ مورده بوده است که از این تعداد ۱۳۵ طرح در بانک های به انعقاد قرارداد رسیده، ۱۴۵ طرح به تصویب بانک ها و ۱۲۶ طرح نیز توسط بانک ها پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۵۵ طرح نیز از بانک ها برگشت زده شده است.
حسینی با اشاره ای به طرح های ملی تسهیلات فراگیر نیز گفت: تعداد طرح های ارسالی ۱۶ مورد با مبلغ هشت هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال و با اشتغال زایی سه هزار و ۶۸۴ نفر بوده است.
وی ادامه داد: از این تعداد هفت طرح در دست بررسی دستگاه های کشوری، چهار طرح در دست بررسی کارگروه ملی و دو طرح نیز در دست بررسی بانک عامل کشور است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از