روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۹/۱۱
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 993
  • 1,066
  • 1,389,061
قرآنین آذری تجویدی

فتحـــه وئــــــــر سنده همیشـــــه والسّـــــــــــــلام
کـــلّ أسمـــــــــــــــاء یعنــی إبنُ إســـــــــــــــم ده
وار همیشـــه کسره سی بـــــــــــــــــــــــو قسمده
همــــــــــــزه نین احکامینـــــــــــــــــــی افعـــال ده
ائیـــــــله اجـــــــــــرا بئیـلـــــــه بیــــر منـــوال ده
همــزه دن چـــون سونکی سوز ساکن گلــــــه ر
ساکنه یــــــوخ سونکـی حَــــــــــــرفه ، قیل نظـر
اوُلسا اوُندا فتحه ، کسـره ، کسـره وئــــــــــــــــــر
اوُلســا امّــــــا ضمّه سـی ، گـــــر ضمّه وئـــــر
سوز قــــالار ناقص بــــــو اعـــــــــلام اوُلماســـا
بــــــو «اُ»دان دالــدا اگـــــــــر لام اولمــاســـــــا
بیل گلن هـــر یئـرده دیـــــــــر «او» دیــــــــر آدی
بیــــــر مثـــل بــــــــــــو کلمــــــه ی «اُوذینا» دی
آمّــــا لام دان سونکــــــی سوز «یاء» دیـــــر اگــر
یاء ین اوستــه خیــــردا بیـر «آ» دیــــر اگـــــــر
اولســـالار باهـــــم مع الاشبــــاع اوُخـــــــــــــــــو
بیـــــر مثل دیـــــــر کلمــه اوُلَـــــــی ، اوُخــــــــــو
وار الف مدینونن ده پایــــــــــــــــه ســــــــــــــــــی
«واویله»« یاء»دیــــــــــــــــر،ولـی «آ» دیـر سسی
یازمـــــاق اولماز چون واوین هـــــــــــــر کلمه سین
ساخـــــــلا یادینده بـو خواهــــــــــــــــر کلـــمه سین
«یاء» ده موســـــــی دی سن موســـــــا اوخـــــو
یازماقـــــی عیسی دی سن عیســا اوخـــــــــــــــــو
«یاء» و«راء» و«میم»و«لام» و«واو» و «نون»
دیب دیبه یــازســــــــــــان اولارلار« یـرملــــون»
«نون ساکن» حکمی دؤرت حالت ده دیـــــــــــــــر
ائیلــــــــــه «تنوینـــده» او کیـــفیّت ده دیــــــــــــــر
***
تحویل آل فیکرین اگـــــر آمـــاده دیــــــــــــــــــــر
تنوین ین اوچ شکلی وار نون ســـاده دیــــــــــــر
نصب «اً» دیــــــــر جـــرّ « اٍ» دیــــــــر رفـع«اٌ »
یرملـــــونــه یئتسه لـــــــــــــــر ادغــــام ائــدیــــن
آمّـــــــا ، هــــر یئـــــــرده حـــــروف حلقــــی وار
ائیلـــــــه یین « تنوینــــــی» « نونـــــی» آشـــکــار
حـرف« حلقــی » ده بولاردیـــــر یـــــــــــــا اخــــا
«هاء»« همزه»«عین»« حاء»دیر«غین»« خاء»
« باء»ـه یئتســـه قلب میــــم اولســون گـــره ک
قالـمیش اون بِئــش حـــرفـــــده اخفــــــــاء گله ک
ادغــــامین دا وار « یمون» دا غنّه ســـــــــــــــــی
« لام» و« راء»دَه یـوخـــــدور امّا غنّه ســـــــــــی
« غُنّه»سس بورنون ایچیندن گلمه دیـــــــــــــــــر
قار ی نین بیـــــر شرطی غنّه بیلمــه دیـــــــــــــــر
« اخفاء» نونی، تنوینـی گیـــــزلتمـــه دیــــــــــــــــر
« قلقله» امّـا ، ســـــــؤزی تــــــَرپَتمـه دیـــــــــــــر
قلقله بئش ســــــؤزده وار ائتسیـن سئــــــــــــــوال
«قاف»،«طاء»،«باء»دی«جیم»دیـر بیرده « دال»
هــــر زمـــان بـــــو قطب جــــدّ ، ساکـــن گَلـــــه
قلقله حکمینـــده ، ســـــــن اجــــــــــــــــــــراء ائله
غنّه نین « نون ،میم»دَه چــــــوخ اجــــراسی وار
ادغـــــــامیــن دؤرت یئـــــرده استثناســـــــی وار
«دنیــــــــــــــا»، «بنیان»، «صنوان» و «قنوانیده»
قـــــاری ادغــــــام اِئیلَمَــــــــــــــــــــه ز قــرآنیده
« میــــــم ساکـــــن» هـــــاردا وار حکمین تــــانی
یاخشی دیـــــــــر اؤرگَشمه گین قارداش جــــــانی
واردیــــــــر اوچ حکمی یازیــــــم بالاختصــــار
میم ده ادغــــــام ،با ء ده گیزلتمک ، قالاندا آشکـار
یــــــــازمــیشـــام اوّل ده استعـــلا لـــــــــــــــری
تفخیــــــم اوُلســــون آرتـیریــــن امّـا « لــــــر»ی
یعنــــــــی استعـلا لــــــــــــــــــرین تفخیمــــی وار
« راء»دَه آلتـــــی شرطیلن تفخیــــــــــــــم اولار
« لام»دَه تفخیـــم یـــــــــــــــــــــــــوخ تغلیـظ وار
معناســی بیـــــــــــردیــــــــــر آدی تعویض اوُلار
لام بیــــــــــــــــــــــــــــــر تغلیــظ اَولار« الله» ده
یعنـــــــــــــــــــــی « أنَّ الله» و « نَصــــــــرُالله» ده
ساخــــــــــــــــــــــلا یادینده « هُوَالله» کلمـــه سیــن
نصب العیـن ائت « واتَّقوالله » کلمــــــــــــه سیــــن
فتحــــه ،ضمّــــه ، تغلیظـــه شاخص دی لـــــــــــــر
دقّتیلـن بــــــاخ دئمـــــــه ناقــص دی لـــــــــــــــــر
امّــــــــــــا «ترقیـق» حـالــــــــــــــــــی وار «لله»ده
«فـــــــــــــــــــی سبیــلِ الله» و«بســــــــــــم الله» ده
لام دَه یوخـــــدور داهـــــی بیر آیــــری حــــــــال
بیـــــــــر رقیق حالتـده دیـــــــــــر غیـــــــر از مقال
بیــــــر قــولاق وئـــــــر «راء»ی «تفخیم»ائیله ییم
قافیـــــــــه دوز گلســــه تنظیــــــم ائیلــــــــــه ییم
اوّلین عرضیـم کـــــی وار بـــــــو نکتـه دیــــــر
«تفخیمه»باعث بـــــو «ضمّــه»،«فتحـه»دیــــــــــر
حـــــرف مدّی دن دالـــــی گـــــــر اولســا «راء»

«یــــاء»اولار«ری»،«واو» اولار«رو»آده «راء»

اوّل و دوّم کـــــــــــــــی معلــــــــــوم اولـدولار

راء مفتـوحیـلــــــــــــــــه ، مضمـــــــوم اولــدولار

راء ساکــن دیــــــــــــــــــر زبــردن دالــدا دیـــــر

پیش قاباقدا اوُلسا دا بو حــال دا دیـــــــــــــــــــر

راء ساکــن اوُلســــــا ساکــــن دن دالــــــــــــــی

گــــــر قابــــاق فتحـــه اوُلا وار بــــو حالـــــــی

شعـــــــره دقت اِئیلــه ســن تفهیــــــــــــــــم اوُلار

ضمّـــــه ده اوُلســـا ائیـــــــــــــله تفخیــــــم اولار

راء ساکن دیـــــــــــــــر قاباقـدا «ءَا»«-ُ و» وار

تفخیــم ائیلرلـــر ولــــــی بیرجـــــه بـــــــــو وار

هـــــاردا «راء» ساکن دی «یـــــــــاء» اوندان دالی

«یـــــاء» دا ساکیــن اوُلسـا وار ترقیــق حالـــــی

جمعی یازدیــــم ایندی تفریـــــــــق ائیلـــــــه یــیم

«راء»ی من بئش یئــــرده ترقیق ائیلـــــــــه یـیم

یعنی آیــــــری مسئــله طـــــرح ائیلـــــــــــه یــیم

ترقیقیـن حــــــالاتینــی شـــــــــــرح ائیلـــــــه یــیم

بیـل کی تفخیم ده چیخــــار سؤزلــــــــــــــر قالین

نازک اولسا ســـــــؤز وئـــــره ر تـرقیق حالـین

اؤرگَه شَــــن لازیمـدی کـــــی پــر شـــــــــور اولا

اولین حکمـی بــــــــــــــــــــودور مکســــور اوُلا

«راء» ساکندن قابـاق گـــــــــــــــــــــر کـسره وار

بو ایکینجـــــی حکمـی دیــــــــــــــر ترقیـق اولار

راء ساکن دن ســــــــــــــــورا ســـــــاکـــن گلــه

گـــــــــر قـابــــاق دا کســـــره وار ترقیـق ائلــــه

راء ساکــندن قـابـــــــاق وار « مدّی یـــــــــــا ء »

ترقیق ایلــــــه وئـــــــــــر قـــولاق استـثنا یـــــــــــا

راء اوُلا ساکــن قـــابــــاق ســــؤز کسره لــــــی

دالدا استعــلا لـــــی ســــؤز اوُلســـــا ولــــــــــی

تجـویــــــــــــــد علمینــده بئلـــــــــه تعلیــم اوُلار

بوردا استثنا ســـــــــــــــی وار تفخیـــــــــم اولار

راء ساکــندن قـاباق وار «واو» و «یــــــــــــــاء»

ترقیق ائیلـــــــرســن عزیــــــــــــزیــــم اوُنــدا دا

«تفخیـــــــم » حالینده آغیـــــــــز سؤزدن دولار

سؤزده نازک چیخســـــا گــــــــر «ترقیق » اوُلار

«هاء» ین اوچ دور کلمه ده حالت لــــــــــــــــری

بیر«ضمیر» دیــــــر«سکت»ایکی اوچ «جوهری»

گــــــر سئوال ائتسه ن نه دیـــــــر آیــــــا ضمیــر

من دئییـــــــم ، آدین یئــرینــده اگلـــــه نیـــــــــــــر

وار همیشه کسره سی یـــــــــــــــــــــا ضمّه ســی

کسره ده «هِی»ضمّه ده «هو» دیــــــــــــر سه سی

بوئیکی حالت ده «هـــــــــاء» اشبــــــــــــاع اوُلار

وار نئچه حـــالت بلا اشبــــــــــــــــــــاع اوُلار

اوّلـــــــــــــــی ساکـن اوُلانـدا ســــوُل ســاقــــــی

حــــــــــــرف مدّینــــــــین قاباقـــدا اوُلمـاقـــــــــــی

همده تشدیـــد اوُلمادیــــــــــــر «هاء»دان دالـــــــی

واردیــــــر اُوچ دورت «هــــــاء» ولــــــی استثنالی

حفظ ائلــــــــــــه «أرجِه» «فأَلقِه» کلمـــــــــه سیـن

نملیلن اعــراف دا ساکــن گلمـــــــــــــــــــه سین

اولماز اشبــــــــــــــــــــــــاع بیلگیلن «یَرضَهُ لَـکُم»

یـــــــــا صدیقــی وئـــــــــــــــــر قــولاق قـُلتُ بکم

بیــــرده بــــــــــــــو «فیهِ مُهانا» دیـــــــــــــر بیلـین

سوره ی فـــرقـان دا اشبـــــــــاع دیـــــــــر بیلـین

«هاء سکت» بیــــــر ساکن هاء اجراسی یـــــوخ

کلمه ده آخــــــر ده دیـــــــــــــــــــــر معناسـی یوخ

بو فقط تأکـیــد ائدیــــــــــــــــــــــر وقف ائتمـگه

سنده دور چـــــــــــــوخ مایل اُولــما گئتـمه گــــــه

«جوهری هاء» کلمه نین ذاتینده دیـــــــــــــــــــــــر

یئدّی یـئرده قـــــــــــــــــــــــرآن آیاتیــنده دیــــــر

«وقف»ده دورّوخ ولی هــــــــــــــر یئرده یوخ

تجوید علمینده اوُنون وار رمــــــــــزی چـــــــوخ

آد قویــــــــوبلار «تـــــام» و«کافــــی» و «حسن»

سِئچمه گـــــــــــــی مشکـل دی معـنـــــا بیلمه سن

معنی بیـلمــــه ک ائیلـه یــــــــه ر وقفـی صحیح

دورد مینجـی وقـف ده آدی «قبیـــــــــــــــــــح»

وقفه دقت وئرمه ســـــــــه قـــــــــاری اگــــــــــر

معنـــی وئرمــــه ز آیــــــه، یـــــــــا ناقص گلــه ر

بیر اودورماق دیــــــــــــــــــر دورا قـــاری اؤزی

اوُندا کـــــــــی گؤردی وئریـــــــر معنا ســؤزی

«لا»ده قورتـــــــــــــولسـا نفس بـس نئیله یه ک

گَل اوُخـــــو بیـــر سؤز دوران یئردن قاباق

خیـــــردا «میم » هـــــر یئرده گـــؤردون دورگیلن

بیلمســـــه هــــــر کیــــــــــم اونــــــا تـاپشیــرگیلن

«سکت»ده قـــــــاری دورار آلـمــــــــــــــــاز نفس

قطع اوُلار بــیــــــــر ثانـیـــــه قدرینده سه س

بیـر مثل دیـــــــــــــــــر کلمه ی« بَل ران» اوخـــو

«بَل » اوُخـــــوندی دور دالیجا «ران» اوُخـــــــــو

سوره ی کهفین ایکینجــی آیـــــــــــــــــــــــــه سی

«عِوَجــــــا قَیِّما»نیـــن وار سکـتــــه ســـــــــــــــی

«مَرقدِنا هَـــــذا» دا «یاسیـن»ده دیـــــــــــــــــــــــر

یازدیقـیـــــــــــم «بل ران» مطفّفیـن ده دیــــــــــــــر

«صاد»ین اوستده هاردا اولسا خیـــردا «سین»

سینه دؤنـده ر اوندا ســــــــــن صــادین سه سین

صــادین آلتیندا اولانــــــــــــــــــدا خیردا «سین»

سن تلاوت ائیلـــــــــــــــــه صادین اؤز سه سین

«نبره» ساکن همزه نین دیـــــــــــــــــــــــر حالتـی

بیر آغیـــــــر حال ، شرحـــــــــــه یوخدور حاجتـی

«لیـن» یعنــی ســـؤزلــــــــــریــــــــــــن نـرمیّـتی

وقف اوُلان یئرلـــــــــــــــــــرده وار مـدّ حالتـی

اوندا کـــــــی «واو»یله «یاء» ساکن دیلــــــــــــر

فتحه دن دالدا اولاندا «لیــن» دیلــــــــــــــــــــــــر

بیر علامـــت «لَا تأَ مَنّــا» ده دیــــــــــــــــــــــــــر

شکلی لـــــوزی دیــــــــــــــر ایکـی معـنا ده دیــــر

اوستــه اولسا «رَوم» یــــــــــــــــــا«اِشـمام» اوُلار

آلتدا بو شکــله «إمالــه» نــــــــــــــــــــــــام اوُلار

روم و اشـمام غنچـه ائیلـــــــــــــــر لب لـــــــــری

دؤنــدَه رَه ر «یــــــــــاء» اِمالــه «ءا» لــــــری

اوندا کی مـدّی « الف» لـــــــــر « یــــاء» اولار

بو امالــه اوُ زامـــــــــــــــــــــــان معنـــی اوُلار

یعنی مئیل ایلـــه ر الف یــــــــــــــــــــاء اولماقـا

فرقــــــــــــــی یوخ صغری و کبری اوُلــماقــــــا

بیـــــــــــــر مثل بیلدیــن کـــــــــی «لَا تأَ مَنّــا»دی

بیــــــــــــــــــل ایکینجی کلمـــــه ده «مجریـها»دی

واردی قـــــــــرآنین « یوز اون دؤرد» سـوره سـی

خوش اوُخــو قــــرآن سئوه ر چون خوش سه سی

قــــــرآنی اؤرگه ش اوُلــــوب تکمیـل اوُخــــــــو

آمّـــــــا اوّل سعـی ائلــه « ترتیـــــل» اوخــــــــو

یاده ســــــــــال بـــــــــو ربّـی الاعلــــــی سؤزین

« رتّلِ القـــــــــــــــــرآن ترتیـــــــــــــــلا » سؤزین

وار قــــــــــــــــرائت علمینــه دؤرد مرتبـــــــــه

ایستـــــه ســـــــن اؤرگشمه گیــن گئت مکتـبـــــــه

«تحقیق» اجــــــرا یئدّی دستگاه اوسته دیــــــر

آمّا «ترتیـل» دن بـیر آز آهستـــــه دیــــــــــــــــــر

«تدویـــــر » اُوچمینجی سورا «تحدیر»دیـــــــــــر

سسلری خوش گؤرسه دن «تحریر»دیــــــــــــــر

چون شفـا دیـــــــر قـــــــــــــــرآن ائیله ر دفعِ غم

هانســـــــــــــــی لحـــن اوُلسا «صبا،نهوند،عجم»

واردیــــــر هـــــر لحنه «فرود»یله «فـــــــــــراز»

گـــــــر«بیات اولسون، سِئگاه اولسون ، حجــــاز »

هــر بیرین تک تک و یا پیوست اوخـــــــــــــــو

وار گؤزه ل آهنگی اؤرگه ش «رست» اوخــــــو

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز