روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 179
  • 852
  • 1,331,419
مردن به وقت شهریور

تعطیلات به روزهای پایانی خود رسیده و بسیاری از شــهروندان آماده میشــوند تا نیمه دوم سال را با رفتن فرزندانشــان به مدرســه یا دانشــگاه آغاز کنند، فرصت زیــادی برای اســتفاده از تعطیلات نمانــده و احتماال به همین دلیل اســت که عدهای ســعی میکنند هرطور که شده به مسافرت بروند، ســفرهایی که آمارها نشان میدهد هرچه شهریور به روزهــای پایانیاش نزدیک میشــود، پرحادثه میشوند. آمار پزشــکی قانونی و پلیس راهور نشان میدهد آمار مرگ و میر حوادث رانندگی در ماه شهریور افزایش قابل توجهی پیدا میکند، به طوری که در ۱۱ سال گذشته، یعنی از سال ۸۴ تا کنون شهریور مرگبارترین ماه در جادههای کشور بوده و طی این ۱۱ ســال ۲۵ هزار و ۸۴۶ نفر تنها در ماه شــهریور به علت تصادفات رانندگی جان خود را از دســت دادهاند.به عبارتی با تقســیم شــمار کشتهشــدگان حوادث رانندگی شــهریورهای ۱۱ ســال گذشته بر تعــداد تعــداد روزهای شــهریور در ۱۱ ســال مشخص میشود که طی این مدت به طور میانگین روزانــه ۷۵ نفر در حــوادث رانندگی جان خود را از دســت میدهند.این آمار گرچه از ســال ۸۵ به بعد در مجموع روند روبهکاهش داشــته اســت اما همچنان میانگین آن از دیگر ماههای ســال و حتی از طرح نوروزی نیز بیشتر است تا همچنان شهریور مرگبارترین ماه جادههای کشــور باشد. بر اساس آماری که پزشکی قانونی در اختیار ایسنا قرار داده در سال ۸۴ ،۳۱۶۲ نفر، در سال ۸۵ ،۳۲۴۰ نفر، در ســال ۸۶ ،۲۴۳۷ نفــر، در ســال ۸۷ ۲۳۳۵ نفر، در ســال، ۸۸ ۲۲۴۸ نفر، در ســال ۸۹ ،۲۴۴۹ نفر، در ســال ۹۰ ، ۲۱۶۶ نفر، در ســال ۹۱ ۲۰۶۹ نفر و در ســال ۹۲ ،۲۲۰۵ نفر در حوادث رانندگی شهریور ماه مصدوم شدهاند. از سال ۹۳ ،آمار جانباختگان حوادث رانندگی در شــهریور ماه به زیر ۲۰۰۰ کشته رسید اما همچنان بیشــترین جانباختگان در طول ماههای ســال را به خود اختصاص داد، به طوری که در شهریور سال ۹۳ ،۱۸۱۷ نفر و در شهریور سال ۹۴ ،۱۷۱۸ نفر در حــوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند و حاال عالمت سوالی بزرگ مقابل آمار جانبخانگان حوادث رانندگی در شــهریور امســال قرار گرفته و معلوم نیســت با پایان تایســتان ۹۵ چه عددی در مقابــل کشتهشــدگان حوادث رانندگی شــهریور خواهد نشســت، اما آنطور که سردار تقی مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته است تنها در ۱۰ روز ابتدایی شهریور ۱۸۰ تن در صحنه تصادفات جــان خود را از دســت دادهاند که این به جز آمار مجروحانی اســت که در مســیر انتقال به بیمارســتان و یا در بیمارستان فوت میکنند که معموال تفــاوت رقمی زیادی نــدارد و میتوان با رعایت نکاتی ساده در رانندگی آن را کاهش داد. ســرهنگ محمد حســین حمیدی، فرمانده پلیس راه کشور در گفتوگو با ایســنا از این راهکارها میگوید. او بیشترین علل وقوع حوادث رانندگی در شــهریور ماه ۹۴ را عدم توجه بــه جلو با ۵/۳۳ درصد، تخطی از ســرعت مطمئنه با ۱/۲۰ درصد، انحراف بــه چپ بــا ۸/۱۶ درصد، عــدم رعایت حق تقــدم عبــور بــا ۹/۱۴ درصد و خســتگی و خواب آلودگــی رانندگــی بــا ۵.۵ درصــد اعالم کرد و گفت: این آمار تقریبا در هر ســال با همین نســبت تکــرار میشــود و همانطور که پیداســت عامل انســانی باعث بروز آن است، بنابراین موارد سادهای همچون خواب کافی راننده، استراحت به ازای هر یک ســاعت و نیم تا دو ساعت رانندگی و … میتواند منجر به کاهش این تصادفات شود. فرمانده پلیس راه کشور همچنین علت شکلگیری بیــش از ۵۶ درصــد از تصادفــات رانندگــی را خودروهای ســواری اعالم کــرد و گفت: همواره یکی از نگرانیهای پلیس در طرح تابستانه اجرای ایــن طرح در روزهــای پایانی طرح اســت، طرح تابســتانه پلیــس راه در جادههای کشــور تا ســوم مهرماه ادامه خواهد داشــت و ما در روزهای باقی مانده با بســیاری از دســتگاهها از جمله اورژانس، هــال احمر، امــداد خــودرو و … هماهنگیهایی را انجــام دادهایم تــا توان خــود را افزایش دهند، در پلیس راه نیز شــمار نیروها و عوامل را افزایش دادهایــم و بــا تخلفــات بــه خصــوص تخلفات حادثه ساز بدون اغماض برخورد میشود. حمیدی درباره ســاعت پیک وقــوع تصادفات نیز گفت: بر اســاس آمارهای ما بیشــترین تصادفات مرگبار بین ســاعات ۱۲ تا ۲۰ رخ داده اســت، بر این اساس هشــت درصد از تصادفات بین ساعات یــک تا چهار بامداد، هشــت درصد بین ســاعات چهار بامداد تا هشــت صبح و ۱۶ درصد تصادفات بین ساعات هشــت صبح تا ۱۲ رخ داده است. ۲۱ درصــد تصادفات نیز بین ســاعات ۱۲ تا ۱۶ و ۲۶ درصد نیز بین ســاعات ۱۶ تا ۲۰ رخ داده اســت و معادل ۲۰ درصد از تصادفات هم بین ســاعات ۲۰ تا ۲۴ رخ داده است. وی افزود: عامل دیگــری که در تصادفات دخیل اســت، نزدیکی به شهرهاســت، آمارهای ما نشان میدهــد که ۶۶ درصد تصادفات در شــهریور ماه ســال گذشــته در ۳۰ کیلومتری شــهرها رخ داده اســت، این یعنــی راننده با تصور اینکــه به مقصد نزدیک شده یا وارد شهر شــده است توجه کافی به مســیر خود نداشــته یا نســبت به عواملی چون خستگی و خواب آلودگی بی اعتنا باشد. همچنین چون در نزدیکی شهرها رفت و آمد بیشتر میشود راننــدگان با همان ســرعتی کــه در جاده حرکت بودند وارد این محیط شــده و همین امر نیز باعث بروز تصادف میشود. تابستان رو به پایان است، سفرهای تابستانیمیتواند ایمنتر باشــد، اگر به چند نکته ســاده توجه شود، هرکدام از ما که قصد سفر در روزهای باقی مانده از تابســتان را داریم، میتوانیم با یک بیاحتیاطی در رانندگــی یا حتی یک تعــارف در دادن تذکر بــه راننده متخلف یــک نفر از آماری باشــیم که پزشکی قانونی سال آینده از جانباختگان حوادث رانندگی شهریور ۹۵ اعلام خواهد کرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز