روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۳/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 1
  • 333
  • 351
  • 1,279,866
مصرف ماءالشعیر باعث اضافه وزن می شود؟

ماءالشــعیر یکی از نوشیدنیهای پرطرفدار است
که این روزها در بیشــتر ســفرهها دیده میشود.
امــا اینجــا این ســوال پیش میآید کــه آیا این
نوشیدنی باعث اضافه وزن میشود؟
ماءالشــعیر از عصــاره مالــت یــا جوانــه جو به
همــراه رازک، مخمرها و آب گازدار که همان
اسید فســفریک و دی اکســید کربن است تهیه
میشود. مالت حد واسط دانه جو است، بنابراین
جزو ترکیبات کربوهیدرات محســوب می شود
کــه در فرآیند تهیــه ماءالشــعیر تحــت تخمیر
قــرار می گیرد. طــی فرایند تخمیــر مقداری از
ایــن کربوهیدراتها بــه کربوهیدراتهای حد
واسط شکسته میشــوند که هضم و جذب آنها
بسیار راحت است.
این مــواد نیز همچــون کربوهیدراتها در بدن
ســوخته و انرژی تولید میکنند، بنابراین کالری
قابل توجهی دارند.
در ماءالشــعیر عــاوه بــر ترکیباتــی چــون قند
مالتــوز و مخمرهــا، ویتامینهــای B2،B1
B5 ،نیــز وجــود دارنــد که بــرای متابولیســم
کربوهیدراتهــا، روزانــه بــه آنها نیــاز داریم.
بنابراین ماءالشــعیر بخشــی از ویتامینهای مورد
نیــاز روزانه بــدن را تامین میکنــد. بعالوه این
نوشــیدنی حاوی ۱۶ اســید آمینه ضروری مورد
نیــاز بدن اســت و در هر لیتــر از آن، تقریبا ۲۰
میلیگــرم ویتامین C وجود دارد.
چه مقدار از این نوشیدنی مصرف کنیم؟
بــه علت کمبود دریافت ســبوس و ویتامینهای
موجود در ســبوس غالت مصرف این نوشیدنی
میتواند بخشــی از نیاز به این ویتامینها را تامین
کنــد، به طور کلــی مصرف متناســب و متعادل
ماءالشــعیر به جــای نوشــابههای گازدار دیگر
توصیه میشود.
اگــر اســید فســفریک بــه کار رفتــه در ایــن
نوشــیدنی زیــاد باشــد، میتواند موجــب پوکی
استخوان شود.
بنابرایــن در افــرادی که بیش از انــدازه از این
نوشــیدنی اســتفاده میکنند، احتمال برداشــت
کلســیم از بدنشــان بیشــتر اســت و چنانچــه به
کمبــود ویتامیــن D یــا کمبــود کلســیم نیــز
دچار باشــند، مصــرف ماءالشــعیر احتمال بروز
مشــکالت اســتخوانی را در آنان بسیار افزایش
میدهد

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز