روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۱۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 639
  • 749
  • 1,337,124
نماینده شرکت جیووا: رفتار فدراسیون فوتبال غیرحرفه ای بود

نماینــده شــرکت جیــووای ایتالیا در ایران با تأیید خبر درخواســت غرامت ۱۰ میلیــارد تومانــی گفــت: اقــدام فدراسیون فوتبال ایران غیر مسئولانه و غیرحرفهای بود. محمد علی تابــع بردبار در گفتوگو با رادیو ورزش در مورد نامه اعتراضی شــرکت ایتالیایی جیووا به فدراسیون فوتبال برای درخواســت غرامت ۵/۲ میلیون یورویی که معــادل ۱۰ میلیارد تومان میشود، گفت: متأسفانه به دلیل عدم رفتار غیرمســئولانه و غیرحرفهای فدراســیون فوتبــال چنیــن نامــهای نوشته شــده است. فدراســیون فوتبال از قــراردادی کــه بایــد بــه آن پایبند میبوده، تخلف کرده اســت. به همین دلیــل شــرکت ایتالیایی درخواســت غرامــت ۵/۲ میلیــون یورویــی کرده است.مجبورم در اینجا واضح صحبت کنم، البتــه مفاد قرارداد بین شــرکت جیــووا و فدراســیون ایــران محرمانه اســت، اما بهطور مثال میتوانم بگویم عدم اســتفاده هرکــدام از اعضای تیم ملــی از لباس اسپانســر ۵ هــزار یورو جریمــه در پــی دارد. اگــر ۳۰ نفر از اعضای تیم ملی در یک جلسه تمرینی چنین تخلفی را مرتکب شوند، بهازای هــر نفر ۵ هــزار یورو جریمــه در نظر گرفته میشــود. این جریمــه در مورد مســابقات، نشســتهای خبــری، هم اعمال میشود، ســرمربی تیم ملی هم در صورت تخلــف ۵ هزار یورو بابت هر جلسه جریمه میشود. نماینده شرکت جیووای ایتالیا در ایران تصریح کرد: مذاکره بابرند دیگر ۶ ماه قبــل از انقضای قرارداد هم ممنوع بوده اســت، اما مسئوالن فدراســیون فوتبال در برنامــه تلویزیونی اعــلام کردند که با برند دیگــری مذاکره داشــتهاند که این تخلف اســت. در هیچ جای دنیا از اسپانســرها انتقاد نمیشــود، آنها نقش پشــتیبان را دارند. در یورو ۲۰۱۶ شاهد برخــی اتفاقات بــرای برخــی برندها بودیــد، اما آیــا مصاحبــهای علیه این برندها شد؟ هر مصاحبه علیه برند جیووا نیز جرائــم خــودش را دارد، مجموعه این تخلفــات تا امروز ۵/۲ میلیون یورو محاسبه شده است که شرکت ایتالیایی درخواست چنین غرامتی را تا این لحظه از فدراسیون فوتبال ایران کرده است. بردبار در مورد اینکه آیا شرکت جیووا تخلفی در این قرارداد مرتکب نشــده، گفــت: مــا موبهمو بــه قــرارداد پایبند بودهایم، متأسفانه حل این موضوع فراتر از یک برنامه رادیویی اســت و دوستان بایــد در مراکزی پاســخگو باشــند. به اســتناد این قرارداد طرفیــن باید متعهد باشــند، نباید فرافکنی و جوسازی کرد و با حضــور در برنامههای تلویزیونی و مطبوعاتی مسائل دیگری را مطرح کرد. از مسئولان فدراسیون فوتبال بپرسید که چرا این قرارداد را نقض کرده اند، بهتر اســت که برمبنای گمانه زنی ها صحبت نکنیم. بردبــار تأکیــد کــرد: فدراســیون ازیکطرف به ما میگوید انبار را تجهیز کــن و از طرف دیگر بــا برند دیگری مذاکــره میکند، بهتریــن کلمه که به ذهن من میرســد، رفتــار غیرحرفهای اســت. تیم ملی فوتســال ایــران که در جــام جهانی حضور دارد از برند جیووا استفاده میکند، فدراسیون فوتبال باید بگوید چرا فقط یک تیم این فدراسیون از برنــد دیگری اســتفاده میکند، من برای این سؤال جوابی ندارم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز