روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 482
  • 761
  • 1,333,183
هیچ دولتی در جهان جعلیات نتانیاهو علیه ایران را جدی نمیگیرد

رایزن نمایندگی ایران در نیویورک با اســتفاده از حق پاسخگویی در عکس العمل به یاوهسراییهای نتانیاهــو در جوابیــه ای در مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد اظهار کرد: نماینــده این رژیم یک بار دیگــر از تریبــون مجمع عمومی بــرای فریب دنیا استفاده کرد. حســین ملکی ادامه داد: نتانیاهو به طور مطول فقط راجع به مســائل جانبی و حاشــیه یی صحبت کرد که اساســا با موضــوع اصلی فلســطین در چندین دهه گذشــته که شامل دزدی زمین و اشغال نظامی ســرزمین فلســطین توسط رژیم اشــغالگر فلسطین است، ارتباطی ندارد. او تصریح کرد: تا زمانی که اشــغال سرزمین ادامه دارد، مردم هرگز از جنگ علیه اشــغالگر دســت نخواهند کشید. ملکی در ادامــه گفت: نماینده رژیم اســراییل در سخنانش به خاطر پیشرفت های این رژیم به خودش تبریک گفت و ســعی کرد که ایــن واقعیت مبنی بر این که او و دوســتانش هر چه در توان داشــتند بــرای تحمیل بدبختــی و ناامیدی بــر مردم تحت اشغالشان کوتاهی نکردند- را بر حضار بپوشانند. او همچنیــن مثل همیشــه تلاش کرد ذهــن دنیا را زرادخانه بمب های اتمی و ســلاح های شیمیایی و سیاست نظامیگری دائمی خود که اکنون چندین دهه اســت که ادامه دارد، منحــرف کند. لذا مثل همیشه ادعاهایی بی اساس را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران تکرار کــرد و ایــران را به رهبری تروریســم متهم کرد و مثل گذشته دلیلی برای این ادعای خود به شنوندگان ارائه نداد و این در حالی اســت که ایران در خط مقدم جبهه علیه تروریسم در منطقه اســت و بر خــاف ادعای وی، به عنوان یک حقیقــت ثابت شــده عوامل صهیونیســت به تروریست های داعش که در سرزمین سوریه فعال بوده و در مجاورت مرز اســراییل هســتند، کمک میکنند. اکنون شواهد و قرائن فراوانی وجود دارد که تروریســتهای داعش با اســتفاده از تسهیالت فراهــم شــده در بیمارســتانهای اســراییلی مورد پذیرش قرار گرفته و درمان می شــوند. اسراییلی ها ادعــا کردهاند کــه آنها به خاطر نوع دوســتی این خدمات را به تروریست های داعش ارائه میدهند! وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: نماینده رژیم اســراییل یعنی رژیمی که تا بن دندان به ســاحهای شیمیایی و اتمی مسلح است و هرگز در به کارگیری آنها علیــه شــهروندان بی دفاع فلســطینی تردیدی نمیکند، بار دیگر بــه لفاظی و مزخرفات خود علیه برنامه هســتهای صلح آمیز ایران ادامه داد. انزوای این رژیم و تلاش رییس آن برای حاصل نشدن توافق در مورد پرونده هســتهای ایران به وضوح نشان میدهد که هیــچ رهبر و هیــچ دولتی در جهــان هرگز این جعلیات علیه ایران را جدی نمیگیرد. ملکی در پایــان با انتقاد از این اظهارات و اشــاره به بخشــی از ســخنان نتیانیاهو مبنی بر توسعه طلبی ایران گفت: ســخنان نماینده اســراییل مضحک و خنده  دار اســت زیرا ســخنزان، خــود یکی از آن کسانی است که بر اشــغالگری سرزمینهای مردم تاکیــد میکنــد و همانگونه کــه در مارس ۲۰۱۵ به صراحت اعلام کرد، هر گونه امکان تشــکیل دولت فلسطینی را رد میکند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز