روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۱۰
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 1
  • 614
  • 749
  • 1,337,099
ویژگیهای یک شهروند خوب

انسان در طول تاریخ همواره تحت قوانین و الگوهایی که جامعه اش از او انتظار داشته زندگی کرده است. اما ما انســانها به صرف پیروی از الگوهایی خاص تبدیل به شهروندانی خوب نمیشویم. برای یک شــهروند خوب بودن پیــش از هرچیز باید انســان خوبی بود؛ کســی کــه پایبند اصــول اخالقی اســت و در هر شــرایطی ارزشهــای انســانی را زیر پــا نمیگــذارد.در دنیای مــدرن امــروز، فرهیختگان و سیاســتگذارهای جوامــع گوناگــون در پــی اتخاذ برنامههایی هســتند که بتواند شهروندانی آگاه، دارای حس مســئولیت و همکاری تربیت کند. آنها با تدوین برنامه های آموزشــی که معموال از مدارس و در سنین کودکی شــروع میشود، در تالشــند جامعهای داشته باشــند که مردمانش برپایه اصل همــکاری و همیاری زندگی کنند و در نهایت جامعه شــان را ارتقا دهند. اما در واقع یک شهروند خوب چه رفتاری دارد؟ برخی جامعه شناســان ســه تعریف کلی درخصوص شهروندان یک جامعه آوردهاند: ۱ـ شهروندانی با احساس مسئولیت فردی چنین شــهروندی یــاد گرفته اســت در جامعــه رفتار مسئولانه ای داشته باشــد. برای مثال به محیط زیستش اهمیــت میدهد و هرگــز در خیابان زبالــه نمیریزد، در بازیافــت زباله با دولت همــکاری میکند. به طور کلــی پیرو قوانین جامعه اســت. چنین شــهروندی، به طورخودجوش به فقرا کمــک میکند و بدون تردید داوطلب انجــام کارهای عامالمنفعه میشــود. معمولا در بیشتر جوامع برنامههای آموزشی ترتیب میدهند تا شهروندان خود را به داشتن این نوع احساس مسئولیت تشویق کنند. برنامهریزان امیدوارند بتوانند شهروندانی تربیت کنند که صادق، منظم و سختکوش باشند. ۲ـ شهروندان مشارکتی این شــهروندان از آن دســته افــرادی هســتند که در مســائل و مشــکلات شــهری و اجتماعی جامعه خود حضوری فعال دارند. در واقع روی تالش جمعی بسیار تاکیــد میکنند و اصطلاحا جامعه محور هســتند. این شــهروندان یاد گرفتهاند کنار هم و با کمک یکدیگر جامعهشــان را اداره کننــد و کمتر از خــود رفتارهای فردگرایی بروز میدهند. مثال شــهروندی با احســاس مســئولیت فردی ممکن است برای کمک به فقرا، غذا ســفارش دهد، اما در جامعهای که شهروندانش رفتار مشارکتی دارند مکانی برای تهیه غذا در نظر میگیرند و با کمــک یکدیگر بــرای فقــرا و بیخانمانها غذا درســت میکنند. چنین جامعهای با وجود شهروندانی با این خصوصیات که میتوانند درقبال یکدیگر رفتار متعهدانهای داشته باشند و با همیاری هم مشکالت را از میان بردارند، در نهایت به سعادت میرسند. ۳ـ شهروندان عدالت محور این نوع شهروندان از آگاهی بسیار بالایی برای داشتن یک جامعه شایسته برخوردارند. آنها توانایی تحلیل و درک تمــام مســائل جامعــه خود را داشــته و نقش متقابل نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را کامال میفهمند و به عدالت اجتماعی از هر جهت معتقدند و برای رســیدن به سطح مطلوبی از عدالت تالش زیادی میکنند. این نوع شــهروندی با شــهروندی مشارکتی شــباهتهایی درخصوص تاکید کار دستهجمعی دارد و معتقد است برای حل مسائل و معضلات جامعه، کل افراد آن جامعه باید دخیل باشند. روشهای یک شهروند خوب بودن با تعاریفی که از یک شــهروند خوب شد میتوان به این نتیجه رسید که شــهروندان خوب در جامعهشان زندگی فعالی دارند و برای بهبود و ارتقای آن بسیار تالش میکنند. همه ما دوست داریم بهعنوان یک شهروند خوب شناخته شــویم و هرکس که واقعا چنین آرزویی دارد میتواند با روشهای زیر به این هدف دست پیدا کند: ۱ـ آگاهی پیش از هرچیز باید آگاه به امور و مسائل مختلف جامعه تان باشید. برخی این آگاهی را با تحصیل در رشتههای مختلــف بــه دســت میآورند و بــرای بهبــود اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه شــان قدمهایی برمیدارند و برخی دیگر با مطالعه فراوان به این منظور میرســند. آگاهی بیشــتر منجر به تصمیمگیریهای بهتر، هم برای زندگی فردی و هم اجتماعی منجر میشود. به طور مثال هنگام رای گیری و دیگــر فعالیتهای مدنی میتوانید امیدوار باشید که انتخاب درستی داشتهاید. ۲ـ سختکوشی سختکوشــی یکی دیگر از ویژگیهای یک شــهروند خوب اســت. فرقی نمیکند در چه حرفهای مشغول به کار باشــید. درعین حال که میتوانید شــغل و درآمد داشــته باشــید، به جامعهتان هم خدمت میکنید و در نتیجه جامعهتان اقتصادی قویتر خواهد داشت. ۳ـ به روز بودن یک شــهروند خوب هرگــز از مســائل روز که روی زندگی جامعه و در نهایت وضع شــخصیاش اثرگذار اســت، بیخبر نیســت. باید از اخبار و وقایع روز مطلع باشــید و در عین حــال وظیفه دارید نظــرات و عقاید گروههای مختلف را بشنوید و همه چیز را صرفا سفید یا ســیاه نبینید. در برنامههای مختلف جامعه شــرکت کنید و هر کمکی از دســتتان برمیآید، انجام دهید. البته به دنبال سود شخصی در کمکهایتان نباشید. ۴ـ همیاری و کارهای داوطلبانه هرگز از کمک کردن به دیگران اجتناب نورزید. شما به روشهــای مختلف میتوانید بــه جامعهتان کمک کنید:میتوانید در سازمانهای محل زندگیتان که در جامعه و بهبود آن نقش بسزایی دارند، داوطلبانه کمک کنید. مثال سازمان هایی که برنامه های خانهسازی برای فقرا دارند.خودتان را به رفتارهای انسانی عادت دهید. اگــر توان مالــی دارید، به کســانی که دچار مشــکل هســتند، یاری برســانید.در برنامههای عامالمنفعه مانند تهیه غذا برای بیپناهان و بیخانمانها شرکت کنید. خــون و پالســما اهدا کنیــد. خون و پالســما مایعات حیاتــی بدن هســتند و میتوانند جان هــزاران بیمار را نجات دهنــد، بویژه اگر دارای گــروه خونی کمیاب هســتید. کوچکترین کمک شــما میتوانــد تفاوتی بــزرگ بین مــرگ و زندگی دیگری باشــد. این کار بویــژه در مواقع بحران ـ ماننــد بالیای طبیعی و جنگ ـ بسیار حیاتی است. به ســازمانهای خیریه پول اهدا کنید. البته باید سازمان خیریه مورد نظرتان را بخوبی بشناسید و سازمانی باشد که در کار خود صداقت دارد. زیرا برخی سازمانها از پولهای جمعآوری شده فقط برای اداره موسسه خود بهره میجویند. در برنامههای بهبود و پاکسازی محیط زیست شرکت کنیــد. از خریــدن اجنــاس خارجی امتنــاع ورزید و با خریدن کالاهای ســاخت کشــور خــود، از صنایع کشورتان و رونق اقتصادی جامعهتان حمایت کنید. در مصرف انرژی، مقتصدانه و صرفه جویانه رفتار کنید و به آیندگان خود نیز اهمیت بدهید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز