یا مصطفی(ص)!

یـــــا منبع ‏المکارم و یـــــا معدن‏ الوفـــا
یــــــــا مجمع‏ المحاسن و یـــــــا منبع‏ العطا
انت‏الـــــــــــــــــــــــذی بُعِثتَ اِلَینا مُبَشِّراً
واختارَکَ الالــــــــــــــه عن‏الخلق وَاصطَفی
انت‏الــــــــــــــــــذی تَفَضَّلَهُ القُرب و القَبول
وانتَ الّــــــــــــــــــــــَذی تَفَرَّدَهُ العِزّ والعلا
من اِرتَجـــــــــــــــــی بِلُطفِکَ ماخابَ وَانتَفَع
من اِقتَــــــــــــــدی بِشَرعِکَ ماضاعَ واهتدی
یــــــــــــــــــــــــا عون مَن تَفَقَّدَهُ عِندَ شَدّهٍ
یــــــــــــــا کَهفَ مَن تَحَصَّنَ فِی‏الضُّرَّ التجا
ای آفتـــــابِ ذاتینه هــــــــــــر ذرّه بیر نبی
مین شرع و دین دیارینـــه هر ذرّه‏ دن ضــــیا
سن غایت وجـــــــودسان و اؤزگه‏ لر طفیــل
سن پادشـــــاهِ مولک سن و اؤزگه‏ لـر گدا
جاروب‏گـــــــــــردِ رهگذرین بالِ جبریل
طـــاقِ رواقِ درگهین ایوانِ کبریــــــــــــا
دارالشفای حشرده بیــــــــــــــمارِ معصــیت
شهدِ شفاعتیندن اومـــــــــــــار شربتِ شـفا
ای چاریــــــــار کاملین اعیـــــانِ مولکِ دین
اربابِ صدق و معدلت و رأفت و حیـــــــــا
دؤورون بو دؤرد فصل‏یله بیر معتدل زمــــان
شرعین بو دؤرد رکن‏ ایله بیـــــر معـــــتبر بنا
یا مصطفی(ص)! فضولی محتاجه رحــــم قیل
اظهارِ التفات‏ ایله قیــــــــــــــل حاجتین روا
فضولی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از