روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۹/۰۴
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 554
  • 745
  • 1,381,978
پیام مردم

حضرت امام محمدباقر(ع)میفرمایند: تفکر،عالی ترین مراتب عبادت است.

باعــرض سـلام و درود بیپایــان و دســتمریزاد. همه مردم نیازمند حداقل نیم ســاعت ورزش پیــادهروی روزانه و همیشگی هســتند و چاقی یکی از تبعات مزمــن و خطرناک ناشــی از بی توجهی بــه ایــن ورزش اســت که سرچشــمه بیماریهایــی نظیر چربی و فشــارخون، انــواع ســکته و… اســت.انتظار ویــژه مــیرود ارزش و اهمیــت ایــن ورزش ســاده به نحواحســن در جامعــه اطالع رســانی و نهادینــه شــود. جلیلی از تبریز

طبــق گزارش هــای بانــک مرکزی درحــال حاضــر حــدود ۳۸ هــزار میلیــارد تومــان از مجموعه ســرمایه ۷۰ هــزار میلیــاردی بانک هــا درگیر بنگاهداری اســت این بیانگر این است کــه حدود ۱۰ هزار میلیــارد از مبلغی کــه بانکها مجــاز به ســرمایه گذاری هســتند انحــراف دارد. روشنی از تبریز

آقای وزیر راه و مســکن ما میدانیم پروژه مســکن مهــر نتیجه یــک کار سریع و غیرکارشناســی بوده. ما شاهد یک شــلخته کاری در این حوزه بودیم. اما امیدواریم بالاخره این شلخته کاری ها جمع شــود. نمیشــود که ایــن پروژه همانطور بلاتکلیف بماند. رحمتی از تبریز

باعــرض ســلام و ارادت فــراوان و خداقــوت. باتوجــه بــه اینکــه قیمت هــای انــواع میوه و ســبزیجات و برخــی محصــولات دیگــر بــرای خریــداران نامشــخص و غیرمکتــوب اســت، متاســفانه ایــن مســئله منجر شده تا برخی فروشــندگان قیمتهای عمــده و خــرده خــود را ســلیقه ای و طمعکارانــه انتخاب کننــد، لذا نظارت بازرســان محترم در این امــر با اعلام راههــای شــکایت و انتقــاد، از اهــم ضروریــات اســت. مســعود از تبریــز

 با راها ندازی نخســتین قطارحرم تاحرم )قم- مشهدمقدس( بر خود وظیفه میدانیم از همه عوامل عزیز دست اندرکار این پروژه مقدس، عظیم و ماندگار نهایت تشکر و قدردانی بکنیم.شکی نیست این عزیزان با فراهم نمودن امکانات رفاهی چــون صرفه جویــی در وقــت، هزینه و سوخت برای زائران امام رئوف،حضرت علی بــن موســیالرضا)ع(و کریمه اهل بیت،حضــرت فاطمــه معصومــه)س(از ثــواب زیارت با معرفــت آنان بهره مند خواهنــد شد.انشــاءا… شاکری از مشهد

علــی رغم شــروع بارندگی،آبپاشــی صبحگاهی معابر در محدوده شهرداری منطقه ۲ تبریز ادامــه دارد. ایکاش به نگهداری فضای ســبز همیــن منطقه نیز توجــه بیشــتری میشــد. زارع از تهران باســام.در مــورد تنبیــه دانشآموز زنجانــی و دیگــر نقــاط ایــران باید بگویــم در اکثر مدارس کشــور خصوصا مناطــق دورافتــاده و محــروم تنبیــه به صورت فیزیکــی و روحی و روانی وجود دارد و اگر کســی صدایــش درنمیآید بــه خاطر این اســت کــه تا آخر ســال بــه دانشآمــوز گیــر میدهنــد و حتی مــواردی بــود دانشآموز فــرار و ترک تحصیــل نموده و در جامعــه دچار انواع بالها و ناهنجاریهای ناخواســته شــده. من خودم مشــاهده کردهام کــه معلمی از اول ســال تحصیلــی روی یــک دانش آمــوز که فرضا در یک درس پیشــرفت داشــته فقــط روی آن کار و بقیــه را ول کرده در صورتی که دیگر دانشآموزان اســتعداد بیشــتری در مــوارد دیگــر دارنــد…. بــا ســپاس. کمال فراشــی رئیــس محتــرم راهــور تهــران خواســتار حذف موتورسیکلتهای بنزینــی شــدهاند. بایــد خاطرنشــان کنیــم طــرح تشــویق جایگزینــی موتورهــای برقی به جــای بنزینی در ســال گذشــته مطرح شــد ولی ضمن اینکــه هیــچ اقدامــی در ایــن مــورد صــورت نگرفت بلکه همچنان شــاهد تولیــد و فــروش موتورســیکلتهای بنزینــی هســتیم. دارابــی از تهــران

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز