روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۳/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 332
  • 351
  • 1,279,865
چاقی موجب تغییر ژنتیک می شود

»وراژنتیک« بررســی و مطالعه ای است در مورد
اینکــه چگونه رفتارهــا و تجارب مــا می تواند
DNA را تغییــر داده و صفــات جدیــدی را به
نسل های آینده منتقل کند.
اخیــرا محققان بیان کردند کــه چاقی می تواند
تغییــرات وراژنتیــک در DNA مــا ایجاد کند
و عواقــب نامطلوب بهداشــتی را برای فرزندان
آینده ما به همراه آورد.
در یــک مطالعه که هنــوز به عنــوان بزرگترین
مطالعه در مورد اثر شــاخص توده بدنی )BMI )
بر روی DNAانجام شــده، محققــان دریافتند
کــه تغییرات قابــل توجهی در حالــت ژن هایی
که مســئول متابولیســم چربی و حامل الیه و در
جایــگاه ژن مرتبط با التهــاب درDNA افراد با
نمایه توده بدنی باال بودند، ایجاد شــد.
در نهایت، این تیم قادر به شناسایی عالمت های
وراژنتیکی شــد که می تواند خطر ابتال به دیابت
نوع ۲ را پیش بینی کند. کریســتین گیگر، عضو
تیــم تحقیق، در این بــاره می گویــد: »نتایج ما
بینــش های جدیــدی را در رابطه با این که خط
سیرهای سیگنالینگ به وســیله چاقی تحت تاثیر
قرار می گیرند، ایجاد کرده اســت. ما امیدواریم
این کار به شیوه های جدید پیش بینی و احتماال
جلوگیــری از دیابــت نــوع ۲ و دیگــر عواقب
اضافه وزن منجر شود.«
بــرای این مطالعــه، این تیم نمونــه خون بیش از
۱۰ هــزار زن و مرد در اروپا را بررســی کردند.
بخــش بزرگی از آنها ســاکن لنــدن اما با اصل
و نســب هندی بودنــد، که از نظــر ژنتیکی در
معــرض خطــر بــاالی چاقــی و بیمــاری های
متابولیکی قرار داشــتند. این تیــم تحقیقاتی در
۵۳۸۷ نمونه، ۲۰۷ جایــگاه ژنی را که از لحاظ
وراژنتیکی وابســتگی شان به BMI تغییر کرده
بود، شناسایی کردند.
بــا توجه به یافته هــای این تیم، نیــم میلیارد نفر
در سراسر جهان اضافه وزن دارند. در حالی که
نتایج به دســت آمده وخیم به نظر می رسد، اما
ایــن تیم امیــد دارد با یافته های خــود بتواند به
کســانی که بیشتر در خطر ابتال به دیابت هستند،
کمک کنــد تا تغییراتی در شــیوه زندگی خود
ایجاد کنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز