روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۹/۰۶
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 1
  • 943
  • 1,139
  • 1,384,250
گردشگری ورزشی؛ حلقه مفقوده تبریز ۲۰۱۸

ادامه از صفحه ۱
تبریز در تب و تاب توسعه صنعت گردشگر ورزشی
در هر صورت به عقیده کارشناسان حوزه ورزشی، مجموعــه ورزشــی یــادگار امــام (ره) در شهر تبریز، بزرگتریــن پــروژه ورزشــی بعــد از انقــلاب اسـلامی ایـران است که در این راستا دهکـده المپیـک تبریـز در زمینـی بـه مسـاحت ۱۶۸ هکتـار و قابــل گسترش تــا ۳۶۰ هکتــار بــرای ســه هدف ورزشــی، فرهنگــی و تفریحــی باقابلیـت فعالیـت حداقـل ۳۰رشـته ورزشـی تعریـف شده که در سـاختار اصلـی آن ۱۴طـرح بـزرگ در حیطـه ورزش حرفـه‌ای گنجانـده شـده اسـت.
و در واقع عملکـرد ایـن مجموعـه در سـطح کشـوری و بین‌المللـی و کارکـرد آن در سـطح شـهری و منطقـه‌ای در جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـای ورزشـی و تفریحی استان و شهر تبریز در سـه حیطه، ورزش‌های آماتوری برای تمرینات و ورزش‌های غیرحرفه‌ای، فضاهای تفریحی و ورزشی برای گذران اوقات فراغت و تأمین نیازهای تخصصی و ورزشی طراحـی شده اسـت.
تبریز ۲۰۱۸؛ در قاب دهکـده المپیـک
افزون بر آنچه گفته شد، بر‌اساس آخرین اطلاعات موجود از ۱۴ پـروژه ایـن مجموعـه تنهـا دو پـروژه اسـتادیوم ورزشـی ۷۰ هـزار نفـری فوتبال و پیسـت دوچرخه‌سـواری مـورد بهره‌بـرداری قـرار گرفتـه اسـت و پروژه‌هـای اسـتخر قهرمانــی و خوابــگاه (هتــل) ورزشــکاران نیمه‌تمــام بــوده و ســایر پروژه‌هــای مهــم دیگـر ایـن دهکـده از قبیـل دریاچـه قایقرانـی، سـالن‌های اختصاصـی تنیـس یک‌هزار نفـری، سـه سـالن تیرانـدازی، سـالن مسـابقات کشـتی و رزمـی ۲ هزار نفـری، سـالن ۲۰۰۰نفـری ژیمناسـتیک، سـالن دوومیدانـی، سـالن ۶هزار نفـری و سـالن‌های تمرینی و زمین‌هـای روبـاز ورزشـی آنهـا شـروع نگردیـده و یا در دست اقدام اسـت.
با این حال، متخصصان این حوزه در این ارتباط بر این باور هستند که در طراحـی ایـن مجموعـه ورزشـی تمـام تمهیـدات لازم بـرای ورزشـکاران حرفـه‌ای و اسـتفاده تخصصـی ورزشـی همچـون سـالن‌های سرپوشـیده مسـابقاتی و تمرینـی، اقامتگاه‌هایـی بـرای اردوهـای تخصصـی ورزشـی مطابـق بـا اسـتانداردهای بین‌المللـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بـه یـک مجموعـه موفـق در سـطح برگـزاری مسـابقات ورزشـی فراملـی و دهکـده ورزشـی شـمال‌غـرب کشـور تبدیـل شود.
وسوسه‌های گردشگری ورزشی
نکته قابل تأمل دیگر در این ارتباط اینکه بایـد توجـه کـرد کـه تلفیـق کاربری‌هـای فرهنگـی و تفریحـی بـا کاربـری تخصصـی ورزشـی و دادن نقشـی فرهنگـی باعـث می‌شـود، ایـن مجموعه از تنـوع و جذابیـت ویژه برخـوردار شود.
در حقیقت ایجـاد چنیـن تنوعـی عـلاوه بـر ایجـاد یـک مجموعـه ورزشـی تخصصـی در توسعه گردشگری ورزشی و به ویژه جـذب گردشـگران داخلـی و خارجـی و در نتیجـه جـذب سـرمایه حاصـل از توریسـم و گردشــگری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
بنابراین در همین راستا دستگاه‌های ذی‌ربط و متولیان، مسؤولان و برنامه‌ریزان بخش گردشگری و ورزش با تدوین برنامه‌های راهبردی و با تکمیل این زیرساخت‌ها و به‌ویژه با برگزاری برخی رویدادهای ورزشی در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی می‌توانند گام‌های مؤثری را در توسعه صنعت گردشگری ورزشی بردارند.
گردشگری ورزشی؛ حلقه مفقوده تبریز ۲۰۱۸
بنابراین با این ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که امروز در شهر اولین‌ها هست و یا در آینده نزدیک به امکانات زیرساختی شهر تبریز با تکمیل پروژه دهکـده ورزشی المپیـک تبریز افزوده خواهد شد، به طور قطع و یقین می‌توان در دهه‌ها و سال‌های اخیر شاهد رونق و توسعه گردشگری ورزشی در این منطقه شد.
در نهایت بی‌تردید متولیان این عرصه و به ویژه دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان باشند که با انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸، این شهر به نوعی می‌خواهد در مسیر احیای هویت‌ تاریخی و متمدن خود گام بردارد، از این‌رو ضروری است ضمن توجه به تمام شاخص‌های توسعه جذب گردشگر به شهر تبریز، از کلیه ظرفیت‌های موجود این شهر و منطقه برای انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ امیدوارتر شد.
نکته مهم دیگر در این زمینه اینکه انتخاب تبریز به‌عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ یک شانس و فرصت استثنایی برای کل کشور بوده است و از این‌رو نباید مورد غفلت و فراموشی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولیان این بخش قرار گیرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز