مجیزگویان بجای امدادگران

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود بدنبال انتشار مطلبی در ستون “سوز بیزدن ، قولاق سیزدن” روزنامه ساقی آذربایجان با عنوان ماجراهای هلال احمر استان ، لیست افراد تازه جذب شده در این نهاد صرفا خدماتی و امدادی به دست مان رسیده که بسیار جای تاسف دارد . وجود اسامی خاص ! با روابط خاص ! با سوابق غیرمرتبط با هلال احمر، بیشتر جلب توجه می کند که چنین ارزیابی می شود که مدیر این مجموعه عمدتا برای حفظ موقعیت خود و تداوم فعالیت های سیاسی اش ، افراد مجیزگوی را از هر صنف و دسته ای وارد سیستم کرده و حلقه اولیه چند ده نفری خود را از این افراد تشکیل داده که آنان هم در فضای اداری و هم در فضای مجازی بتوانند سپر آهنین مدیرعامل شده تا علاوه از تثبیت موقعیت این فرد ، زمینه برای سایر فعالیت های سیاسی و اجتماعی آتی وی به نحو مطلوب فراهم گردد. کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت بروز حادثه مهم در این استان حادثه خیز ، معلوم نیست هلال احمر چگونه خواهد توانست به وظیفه خود عمل نموده و این سیستم مهم را از نظر روحی و روانی برای مقابله با بحران های طبیعی آماده نگه دارد ؟ نارضایتی کارشناسان مجرب و با سابقه این نهاد خدماتی از این وضعیت قابل تامل است. اسامی این افراد تازه جذب شده در دفتر روزنامه موجود می باشد.