کارتون روز/ پل های غیر ضروری در تبریز که صدها میلیارد از پول مردم صرف ساختن آن ها شد