ات آجی

دکتر جلال معالی خدا رفتگان همه شما را بیامرزه ،خدا بیامرز مادرم از هر کی که تو هرکاری دخالت بی...