ارومیه

1 دقیقه زمان مطالعه

ساقی آذربایجان/ به قلم: رسول حسینی بقانام در کشورهای پیشرفته جهان وجود علوم مختلف و پول، رهگشای انجام پروژه های...