تهران

1 دقیقه زمان مطالعه

اختصاصی ساقی آذربایجان/ رسول حسینی بقانام طرح تقسیم استان تهران به چند قسمت و اظهارنظرهای متفاوت برای استفاده های آتی...