ارجاع پرونده مصوبه تاسیس شرکت ورزشی به هیئت حل اختلاف استان

فرماندار و رئیس هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تبریز گفت: اساسنامه حاضر باز هم باید اصلاح شود و بعد به تایید مراجع قانونی از جمله وزارت کشور برسد.

علی جعفری آذرر واکنش به راه اندازی قریب الوقوع شرکت ورزشی شهرداری تبریز اظهار داشت: مصوبه مربوط به تاسیس شرکت ورزشی در هیئت تطبیق شهرستان تبریز رد شده و با اصرار شورای شهر تبریز به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شده است.

وی افزود: هیئت حل اختلاف استان در ۱۷ آذر تشکیل جلسه داده و با صراحت اعلام کرده که نظریات هیئت تطبیق شهرستان تبریز در موارد ادعایی مطابق با قوانین بوده اما در ادامه گفته که اعضای هیئت دو شرط گذاشته؛ یکی شرط حذف عبارت خارجی از بند ۲۲ و یکی حذف کلی بند ۳۳ ماده ۲ اساسنامه شرکت، که در صورت انجام این دو شرط، موافقت خود را اعلام کرده است.

فرماندار شهرستان تبریز ادامه داد: بنابراین شورای اسلامی شهر تبریز باید اساسنامه را اولا؛ با توجه به شرایطی که هیئت حل اختلاف استان قرار داده است، مجددا اصلاح کند و دوما؛ اساسنامه باید به تایید مراجع قانونی از جمله وزارت کشور برسد. اگر به تایید آنها رسید، بعد از آن تازه مراحل تاسیس شرکت آغاز می شود. به طور اختصار، هیئت حل اختلاف استان، ایرادات هیئت تطبیق شهرستان را وارد و تایید کرده است.

رئیس هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تبریز در پاسخ به این سوال که آیا تعیین سرپرست راه اندازی شرکت ورزشی از سوی شهردار قانونی است یا نه؛ گفت: اولا باید این اصلاحات انجام گیرد. بر فرض اینکه هیئت حل اختلاف استان این قضیه را تایید کند، در مرحله اول دو شرطی که هیئت حل اختلاف استان اعلام کرده است باید انجام شود. (شرط حذف عبارت خارجی از بند ۲۲ و همچنین حذف کلی بند ۳۳ ماده ۲ اساسنامه شرکت) اساسنامه حاضر باز هم باید اصلاح شود و بعد به تایید مراجع قانونی از جمله وزارت کشور برسد و در صورت تایید وزارت کشور مراحل تاسیس شرکت طی می شود و تازه بعد از اینکه شرکت تاسیس شد، برای شرکت سرپرست و یا اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود.

About Author