اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز اعلام شد!

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر تبريز به شرح زير مي باشد:
– ۱ آقاي مرتضي آبدار بخشايش فرزند حسن كد نامزد ۱۱۲۱
– ۲ خانم سمانه ابراهيم پورثابت فرزند عبدالاحد كد نامزد ۱۱۲۴
– ۳ آقاي حميد ابراهيم زاده فرزند يحيي كد نامزد ۱۱۲۵
– ۴ آقاي علي ابراهيمي فرزند ستار كد نامزد ۱۱۲۶
– ۵ آقاي رسول ابراهيمي اصل فرزند ابراهيم خليل كد نامزد ۱۱۲۷
– ۶ آقاي جعفر ابراهيمي معروفي فرزند علي كد نامزد ۱۱۲۸
– ۷ خانم فاطمه آب سواران فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۱۲۹
– ۸ خانم خديجه ابوطالبي فرزند فضلعلي كد نامزد ۱۱۴۱
– ۹ آقاي احسن اجتهادي فرزند محسن كد نامزد ۱۱۴۲
– ۱۰ آقاي علي آجودان زاده فرزند سيف اله كد نامزد ۱۱۴۶
– ۱۱ آقاي جواد احساني فرزند علي كد نامزد ۱۱۴۷
– ۱۲ آقاي رضا احمدي فرزند على اصغر كد نامزد ۱۱۴۹
۱۳- خانم معصومه احمدي فرزند حسين كد نامزد ۱۱۵۱
– ۱۴ آقاي اباصلت احمدي ديزج فرزند دستگير كد نامزد ۱۱۵۲
– ۱۵ آقاي غلامرضا احمدي ملامحمود فرزند اسدالله كد نامزد ۱۱۵۴
– ۱۶ آقاي كمال اديب والا فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۱۵۶
– ۱۷ آقاي علي آذرهوا فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۱۵۷
– ۱۸ آقاي فيروز آذري فر فرزند امير كد نامزد ۱۱۵۸
– ۱۹ آقاي حسين آذري كيان فرزند سلمان كد نامزد ۱۱۵۹
– ۲۰ آقاي حسين اروجي مسقران فرزند الهويردي كد نامزد ۱۱۶۱
– ۲۱ آقاي سيدطاهر اسحقي فرزند سيدجواد كد نامزد ۱۱۶۴
– ۲۲ آقاي رسول اسداللهي فرزند يحيي كد نامزد ۱۱۶۵
– ۲۳ آقاي حبيب اسدلوقراخانلو فرزند اسلام كد نامزد ۱۱۶۷
– ۲۴ آقاي بختيار اسدي فرزند اسفنديار كد نامزد ۱۱۶۸
– ۲۵ آقاي شهرام اسدي فرزند فرامرز كد نامزد ۱۱۷۱
– ۲۶ خانم مريم اسكندري اسفهلان فرزند عباس كد نامزد ۱۱۷۲
– ۲۷ خانم فريبا اسگندري فرزند حسن كد نامزد ۱۱۷۴
– ۲۸ آقاي مسعود اسلامي فرزند ايوب كد نامزد ۱۱۷۵
– ۲۹ آقاي اسفنديار اسماعيلي تنباكلو فرزند بختيار كد نامزد ۱۱۷۶
– ۳۰ آقاي محمدحسن اسوتچی فرزند علي كد نامزد ۱۱۷۸
– ۳۱ آقاي امين اشرفي مقصودلو فرزند محبوب كد نامزد ۱۱۷۹
– ۳۲ آقاي امين اصغري فرزند جبرئيل كد نامزد ۱۱۸۱
– ۳۳ آقاي حامد آصفي فرزند صمد كد نامزد ۱۱۸۲
– ۳۴ خانم نازيلا آصفي فرزند حيدرعلي كد نامزد۱۱۸۴
– ۳۵ آقاي سيدمحمدعلي اعلمي فرزند سيدمحمد كد نامزد ۱۱۸۵
– ۳۶ آقاي احمد افتخاري عنصرودي فرزند محمد كد نامزد ۱۱۸۶
– ۳۷ خانم منيره افراشته فرزند حسن كد نامزد ۱۱۸۷
– ۳۸ آقاي محمد آقاپور فرزند بهلول كد نامزد ۱۱۹۲
– ۳۹ آقاي ياسين آقاجان زاده فرزند فرمان كد نامزد ۱۱۹۴
– ۴۰ آقاي فرزاد آقازاده فرزند عيسي كد نامزد ۱۱۹۵
– ۴۱ آقاي مسعود آقائي فرزند ارسلان كد نامزد ۱۱۹۶
– ۴۲ آقاي مهرداد آقائي فرزند احمد كد نامزد ۱۱۹۷
– ۴۳ آقاي علي اكبر اكبرزاده فرزند حسن كد نامزد ۱۱۹۸
– ۴۴ آقاي فريدون اكبرنيا فرزند جمشيد كد نامزد ۱۲۱۱
– ۴۵ آقاي حسن اكبري فرزند ابوالفضل كد نامزد ۱۲۱۲
– ۴۶ آقاي محمدعلي اكبري فرزند حمزه علي كد نامزد ۱۲۱۴
– ۴۷ آقاي محمد آلهياري فرزند علي كد نامزد ۱۲۱۶
– ۴۸ آقاي ناصر امامعلي پور فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۲۱۸
– ۴۹ آقاي قادر امامي فرزند محمد كد نامزد ۱۲۱۹
– ۵۰ آقاي وحيد اماني فرزند توكل كد نامزد ۱۲۲۱

– ۵۱ آقاي حسن امراه پور فرزند اميد كد نامزد ۱۲۲۶
– ۵۲ آقاي يوسف اميد فرزند خداكرم كد نامزد ۱۲۲۷
– ۵۳ آقاي محمدجواد اميدوار فرزند علي عباس كد نامزد ۱۲۲۸
– ۵۴ آقاي سيدحافظ اميرآزاد فرزند سيدابراهيم كد نامزد ۱۲۲۹
– ۵۵ آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد ۱۲۴۱
– ۵۶ آقاي بهرنگ اميري فرزند محمد كد نامزد ۱۲۴۴
– ۵۷ آقاي سعيد اميني آحور فرزند جعفر كد نامزد ۱۲۴۵
– ۵۸ آقاي مهدي اميني اسفنجاني فرزند حيدر كد نامزد ۱۲۴۶
– ۵۹ آقاي رضا انتخابي فرزند سلمان كد نامزد ۱۲۴۷
– ۶۰ آقاي مهدي انتظارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد ۱۲۴۸
– ۶۱ آقاي مختار اندرياني فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۲۴۹
– ۶۲ خانم سونيا انديش فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۲۵۱
– ۶۳ آقاي حسن انواري اسبقراني فرزند ناصر كد نامزد ۱۲۵۲
– ۶۴ آقاي محمدرضا آهنكوب آذر فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۲۵۴
– ۶۵ آقاي فريدون بابائي اقدم فرزند علي كد نامزد ۱۲۵۵
– ۶۶ خانم سولماز بازه فرزند الهويردي كد نامزد ۱۲۵۷
– ۶۷ آقاي اكبر باصركوچه باغ فرزند اصغر كد نامزد ۱۲۵۸
– ۶۸ آقاي محمد باغبان خطيبي فرزند كاظم كد نامزد ۱۲۵۹
– ۶۹ آقاي سجاد باقرزاده فرزند محمد كد نامزد ۱۲۶۲
– ۷۰ خانم سيده فرناز باهرنيا فرزند ميرجعفر كد نامزد ۱۲۶۶
– ۷۱ خانم سميرا بايرامي فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۲۶۷
– ۷۲ آقاي ياسين بجاني فرزند علي كد نامزد ۱۲۶۸
– ۷۳ خانم وحيده برزگرآقاعلي فرزند محمدباقر كد نامزد ۱۲۷۱
– ۷۴ آقاي حسن برزگري فرزند محمداسحق كد نامزد ۱۲۷۲
– ۷۵ آقاي رسول برگي خلجان فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۲۷۵
– ۷۶ آقاي نادر بگي فرزند محمد كد نامزد ۱۲۷۷
– ۷۷ آقاي رضا بنائي فرزند جبرائيل كد نامزد ۱۲۷۸
– ۷۸ آقاي ايوب بني نصرت فرزند سيف الله كد نامزد ۱۲۷۹
– ۷۹ خانم رعنا بهاري فرزند عين اله كد نامزد ۱۲۸۱
– ۸۰ آقاي ابوالفضل بهرا فرزند بهلول كد نامزد ۱۲۸۲
– ۸۱ خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد ۱۲۸۴
– ۸۲ آقاي حامد بهروز فرزند حسين كد نامزد ۱۲۸۵
– ۸۳ آقاي هوشنگ پاكدل صمدي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۲۸۹
– ۸۴ خانم محدثه پورابراهيم فرزند علي كد نامزد ۱۲۹۱
– ۸۵ آقاي محمود پورباقريان آخوني فرزند حبيب كد نامزد ۱۲۹۲
– ۸۶ آقاي علي پورحسين فرزند عيسي كد نامزد ۱۲۹۴
– ۸۷ آقاي محمد پوررفائي فرزند رضا كد نامزد ۱۲۹۵
– ۸۸ خانم مريم پورشريفي فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۲۹۶
– ۸۹ آقاي هادي پورعلي خرمالو فرزند عزت اله كد نامزد ۱۲۹۷
– ۹۰ آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد ۱۲۹۸
– ۹۱ آقاي عادل پورقربان فرزند يونس كد نامزد ۱۲۹۹
– ۹۲ آقاي اياز پورممي لجين فرزند كنطو كد نامزد ۱۴۱۱
– ۹۳ آقاي حامد پورمند فرزند محمد كد نامزد ۱۴۱۲
– ۹۴ آقاي قادر پورنصيري فرزند عزيزاله كد نامزد ۱۴۱۴
– ۹۵ آقاي رسول پورنعمت فرزند جواد كد نامزد ۱۴۱۵
– ۹۶ آقاي رحيم پوري فرزند حسنعلي كد نامزد ۱۴۱۷
– ۹۷ آقاي رضا پوريامنش فرزند رسول كد نامزد ۱۴۱۸
– ۹۸ آقاي هاتف پوريانسب فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۴۱۹
– ۹۹ آقاي جابر پيراهنيان فرزند كاظم كد نامزد ۱۴۲۱
– ۱۰۰ آقاي موسي پيرزادسار فرزند بايرامعلي كد نامزد ۱۴۲۴
۱۰۱- آقاي مجيد پيرزاده فرزند امير كد نامزد ۱۴۲۵
– ۱۰۲ آقاي محمدحسين پيكاني فرزند محمد كد نامزد ۱۴۲۶

– ۱۰۳ آقاي نادر تاري برازين فرزند غفار كد نامزد ۱۴۲۸
– ۱۰۴ خانم فرزانه تقوي دغدغان فرزند زين العابدين كد نامزد ۱۴۲۹
– ۱۰۵ آقاي احمد تقوي كارترپ فرزند حسين كد نامزد ۱۴۴۱
– ۱۰۶ آقاي حسين تقي زاده آقبلاغ فرزند منصور كد نامزد ۱۴۴۵
– ۱۰۷ آقاي غلامرضا توحيدي اقدم فرزند حميد كد نامزد ۱۴۴۶
– ۱۰۸ آقاي مهرداد توكلي اسكوئي فرزند مهدي كد نامزد ۱۴۴۷
– ۱۰۹ آقاي علي رضا جامع فر فرزند صادق كد نامزد ۱۴۴۸
– ۱۱۰ آقاي آرش جبارزاده مسن فرزند مختار كد نامزد ۱۴۵۱
– ۱۱۱ آقاي اميد جباري فرزند اصغر كد نامزد ۱۴۵۲
– ۱۱۲ آقاي غلامرضا جباري فرزند اصلان كد نامزد ۱۴۵۴
– ۱۱۳ آقاي امير جباري اسكنداني فرزند ايوب كد نامزد ۱۴۵۵
– ۱۱۴ آقاي مختار جباري كهنه شهري فرزند خداداد كد نامزد ۱۴۵۶
– ۱۱۵ آقاي خليل جبرئيل زاده فرزند حسن كد نامزد ۱۴۵۷
– ۱۱۶ آقاي آرش جبلي مقدم فرزند يوسف كد نامزد ۱۴۵۸
– ۱۱۷ آقاي سعيد جديري علاف كار فرزند حميد كد نامزد ۱۴۵۹
– ۱۱۸ آقاي مجتبي جعفرزاده فرزند هاشم كد نامزد ۱۴۶۲
– ۱۱۹ آقاي اباذر جعفري فرزند عبدالعلي كد نامزد ۱۴۶۴
– ۱۲۰ آقاي رضا جعفري فرزند عشقعلي كد نامزد ۱۴۶۵
– ۱۲۱ آقاي محمد جعفري فرزند حسن كد نامزد ۱۴۶۶
– ۱۲۲ آقاي محمدحسين جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد ۱۴۶۷
– ۱۲۳ آقاي مهدي جعفري بشير فرزند اصغر كد نامزد ۱۴۶۸
– ۱۲۴ آقاي مقصود جعفري مشاهير فرزند قربان كد نامزد ۱۴۶۹
– ۱۲۵ خانم سكينه جلالي فرزند سيف اله كد نامزد ۱۴۷۱
– ۱۲۶ آقاي علي جليل پور فرزند حسين كد نامزد ۱۴۷۲
– ۱۲۷ آقاي ياشار جمالي پيغان فرزند حسين كد نامزد ۱۴۷۶
– ۱۲۸ خانم ليلا جمشيدنشان اصل فرزند حسين كد نامزد ۱۴۷۷
– ۱۲۹ آقاي علي جهاني فرزند نوراله كد نامزد ۱۴۷۸
– ۱۳۰ آقاي حسين جوادي فرزند عباسقلي كد نامزد ۱۴۷۹
– ۱۳۱ خانم معصومه جودت ساتلميش فرزند خسرو كد نامزد ۱۴۸۱
– ۱۳۲ خانم فريده چلبيانلوويجويه فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۴۸۲
– ۱۳۳ آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوط كد نامزد ۱۴۸۴
– ۱۳۴ خانم آفتاب چوبدار فرزند محمد كد نامزد ۱۴۸۶
– ۱۳۵ آقاي ايرج چوبدار فرزند محمد كد نامزد ۱۴۸۷
– ۱۳۶ آقاي فرزاد حاتمي كويچ فرزند خان اوغلان كد نامزد ۱۴۸۸
– ۱۳۷ آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۴۸۹
– ۱۳۸ آقاي يوسف حاجي پور فرزند رزاق كد نامزد ۱۴۹۱
– ۱۳۹ آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد ۱۴۹۲
– ۱۴۰ آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۴۹۴
– ۱۴۱ خانم ناهيده حاجي عليلو فرزند بهروز كد نامزد ۱۴۹۵
– ۱۴۲ آقاي شاهين حاجي نژاد فرزند تراب كد نامزد ۱۴۹۷
– ۱۴۳ آقاي رضا حبيبي فرزند رسول كد نامزد ۱۴۹۸
– ۱۴۴ آقاي حبيب حسينقلي زاده فرزند نصرت كد نامزد ۱۵۱۲
– ۱۴۵ آقاي سيداحمد حسيني زاد فرزند ميراسمعيل كد نامزد ۱۵۱۵
– ۱۴۶ خانم اكرم حضرتي ليلان فرزند فريدون كد نامزد ۱۵۱۶
– ۱۴۷ آقاي شهرام حضي زاده فرد فرزند زين العابدين كد نامزد ۱۵۱۷
– ۱۴۸ آقاي علي حقي فرزند اروج كد نامزد ۱۵۱۸
– ۱۴۹ آقاي حسين حلاج حساس فرزند حميد كد نامزد ۱۵۱۹
– ۱۵۰ آقاي كيوان حيدريان مينق فرزند قدرت كد نامزد ۱۵۲۲
– ۱۵۱ آقاي علي حيدري منور فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۵۲۴
– ۱۵۲ آقاي ناصر حيدري يوسف آباد فرزند ابوالفتح كد نامزد ۱۵۲۵

– ۱۵۳ آقاي هادي خالقي اسكوئي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۲۶
– ۱۵۴ آقاي ميثم خبازي نژادحقي فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۵۴۲
– ۱۵۵ آقاي رحمان خجسته پارسا فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۴۴
– ۱۵۶ خانم شبنم خداخواه املش فرزند عزت اله كد نامزد ۱۵۴۵
– ۱۵۷ آقاي جمشيد خدادادي فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۵۴۶
– ۱۵۸ خانم صفيه خديو فرزند جليل كد نامزد ۱۵۴۷
– ۱۵۹ آقاي حسن خردمنداسكندر فرزند محمد كد نامزد ۱۵۴۸
– ۱۶۰ آقاي فرهاد خسروي فرزند احدآقا كد نامزد ۱۵۴۹
– ۱۶۱ آقاي علي خلفي فرزند محمد كد نامزد ۱۵۵۱
– ۱۶۲ آقاي وحيد خوش الحان فرزند مختار كد نامزد ۱۵۵۲
– ۱۶۳ آقاي حسن خوئي فرزند يداله كد نامزد ۱۵۵۴
– ۱۶۴ آقاي مهدي داداشي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۵۵۶
– ۱۶۵ آقاي حسين داناي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۵۵۸
– ۱۶۶ خانم شهرزاد دانش فر فرزند بهرام كد نامزد ۱۵۵۹
– ۱۶۷ آقاي ابراهيم داودي تبريزي فرزند محمود كد نامزد ۱۵۶۱
– ۱۶۸ خانم ليلا دائي فرزند رحيم كد نامزد ۱۵۶۲
– ۱۶۹ آقاي سعيد دباغ نيكوخصلت فرزند حسن كد نامزد ۱۵۶۴
– ۱۷۰ آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد ۱۵۶۵
– ۱۷۱ آقاي يونس درخشاني فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۶۶
– ۱۷۲ آقاي حسين درس خوان فرزند رسول كد نامزد ۱۵۶۷
– ۱۷۳ آقاي حسن درگاهي فرزند خان مراد كد نامزد ۱۵۶۸
– ۱۷۴ خانم لاريسا دلجوفر فرزند مجيد كد نامزد ۱۵۶۹
– ۱۷۵ آقاي ابوالفضل دهقان فرزند حسن كد نامزد ۱۵۷۵
– ۱۷۶ آقاي كريم دهقان فرزند احمد كد نامزد ۱۵۷۶
– ۱۷۷ آقاي مقصود دهقان فرزند سولدوز كد نامزد ۱۵۷۷
– ۱۷۸ آقاي روح اله دهقان نژاد فرزند جعفر كد نامزد ۱۵۷۸
– ۱۷۹ خانم شادي دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد ۱۵۷۹
– ۱۸۰ خانم هديه دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد ۱۵۸۱
– ۱۸۱ آقاي حسين دوچرخه ساز فرزند شهنام كد نامزد ۱۵۸۲
– ۱۸۲ آقاي رضا دين پرور فرزند صفر كد نامزد ۱۵۸۴
– ۱۸۳ آقاي بهزاد رادان فرزند فيروز كد نامزد ۱۵۸۵
– ۱۸۴ آقاي عباسعلي رادي زنوز فرزند يداله كد نامزد ۱۵۸۶
– ۱۸۵ آقاي علي راستي فرزند عبدالمحمد كد نامزد ۱۵۸۷
– ۱۸۶ آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد ۱۵۸۸
– ۱۸۷ خانم عاطفه ربوضآبادي فرزند كريم كد نامزد ۱۵۸۹
– ۱۸۸ آقاي سجاد رجبي فرزند محبتعلي كد نامزد ۱۵۹۱
– ۱۸۹ خانم آرزو رحيمي فرزند محمد كد نامزد ۱۵۹۴
– ۱۹۰ آقاي حجت رستم پور فرزند محمدرسول كد نامزد۱۵۹۵
– ۱۹۱ آقاي غلامعلي رستم پور فرزند عبدالله كد نامزد ۱۵۹۶
– ۱۹۲ آقاي مجيد رستمي فرزند طرلان كد نامزد ۱۵۹۷
– ۱۹۳ آقاي محمد رستمي فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۵۹۸
– ۱۹۴ آقاي ناصر رسول زاده جدي فرزند رضا كد نامزد ۱۶۱۱
– ۱۹۵ آقاي محمد رسولي فرزند احمد كد نامزد ۱۶۱۲
– ۱۹۶ آقاي امين رسولي گجين فرزند وهاب كد نامزد ۱۶۱۵
– ۱۹۷ آقاي روح اله رشيدكرشان فرزند حمداله كد نامزد ۱۶۱۶
– ۱۹۸ آقاي ابوالفضل رشيدي خاتون آباد فرزند الماس كد نامزد ۱۶۱۷
– ۱۹۹ خانم شهناز رضاجو فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۶۱۸
– ۲۰۰ آقاي محمد رضازاده فرزند موسي كد نامزد ۱۶۱۹
۲۰۱- آقاي هادي رضانژاد فرزند احمد كد نامزد ۱۶۲۲
– ۲۰۲ آقاي مجيد رضائي بصيري فرزند صمد كد نامزد ۱۶۲۴
– ۲۰۳ آقاي علي رنجبر فرزند حاتم كد نامزد ۱۶۲۶
– ۲۰۴ آقاي علي رنجبر فرزند حيدر كد نامزد ۱۶۲۷
– ۲۰۵ آقاي عليرضا رنجي پور فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۶۲۸
– ۲۰۶ آقاي مجيد رهبرشيربازو فرزند احمد كد نامزد ۱۶۲۹

– ۲۰۷ خانم سميه رهنماي تدين آذر فرزند فولاد كد نامزد ۱۶۴۱
– ۲۰۸ آقاي فرهاد روشني فرزند سيف اله كد نامزد ۱۶۴۲
– ۲۰۹ خانم سميرا رونق ششكلاني فرزند رحيم كد نامزد ۱۶۴۴
– ۲۱۰ آقاي احمد زارعي فرزند قبلعلي كد نامزد ۱۶۴۸
– ۲۱۱ آقاي حسين زارعي فرزند باقر كد نامزد ۱۶۴۹
– ۲۱۲ آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد ۱۶۵۱
– ۲۱۳ آقاي موسي زارعي حاجى فرزند يوسف كد نامزد ۱۶۵۲
– ۲۱۴ آقاي حميد زارعي چايكندي فرزند امين كد نامزد ۱۶۵۴
– ۲۱۵ آقاي بهنام زاهد فرزند علي كد نامزد ۱۶۵۵
– ۲۱۶ آقاي سيدكاظم زعفرانچیلر فرزند ميرداود كد نامزد ۱۶۵۷
– ۲۱۷ آقاي موسي زلفي فرزند يوسفعلي كد نامزد ۱۶۵۸
– ۲۱۸ آقاي محمد زينالي فرزند جواد كد نامزد ۱۶۶۱
– ۲۱۹ آقاي فيروز زينالي سرابي فرزند محمدحسن كد نامزد ۱۶۶۴
– ۲۲۰ آقاي مهدي ساعي فرزند غريب كد نامزد ۱۶۶۵
– ۲۲۱ آقاي هادي سامبراني فرزند اصغر كد نامزد ۱۶۶۷
– ۲۲۲ آقاي كريم سامبراني سامبران فرزند فرمان كد نامزد ۱۶۶۸
– ۲۲۳ خانم زهرا سجادي خسروشاهي فرزند ايوب كد نامزد ۱۶۶۹
– ۲۲۴ آقاي علي سجاهر فرزند محمد كد نامزد ۱۶۷۱
– ۲۲۵ خانم رقيه سردارپور فرزند حيدرقلي كد نامزد ۱۶۷۲
– ۲۲۶ آقاي حسن سرمستي فرزند خانلار كد نامزد ۱۶۷۴
– ۲۲۷ آقاي امير سعدلونيا فرزند منوچهر كد نامزد ۱۶۷۶
– ۲۲۸ آقاي عليرضا سلاطين فرزند قلي كد نامزد ۱۶۷۷
– ۲۲۹ آقاي صياد سلطاني فرزند حسن كد نامزد ۱۶۷۹
– ۲۳۰ خانم فاطمه سلماسي فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۶۸۱
– ۲۳۱ آقاي حسين سليمي فرزند بهمن كد نامزد ۱۶۸۴
– ۲۳۲ آقاي مهران سليمي فرزند سليم كد نامزد ۱۶۸۵
– ۲۳۳ آقاي مهدي سليمي عنصرودي فرزند يوسفعلي كد نامزد ۱۶۸۶
– ۲۳۴ آقاي كيومرث سهرابي فرزند محمدتقي كد نامزد ۱۶۸۷
– ۲۳۵ آقاي ميرعلي سيدي فرزند ميراسماعيل كد نامزد ۱۶۹۱
– ۲۳۶ آقاي قربان سيفي فرزند غلامحسن كد نامزد ۱۶۹۲
– ۲۳۷ آقاي يوسف سيفي پورمقدم طيول فرزند مرشد كد نامزد ۱۶۹۴
– ۲۳۸ آقاي علي شامي نژاد فرزند امامعلي كد نامزد ۱۶۹۵
– ۲۳۹ آقاي حميد شاه ويردي صوفياني فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۶۹۷
– ۲۴۰ آقاي سجاد شايا فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۶۹۸
– ۲۴۱ خانم آيلار شايق تركداري فرزند حسين كد نامزد ۱۶۹۹
– ۲۴۲ آقاي رضا شريف زاده فرزند يوسف كد نامزد ۱۷۱۴
– ۲۴۳ آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد ۱۷۱۵
– ۲۴۴ آقاي علي شريفي فرزند اروج كد نامزد ۱۷۱۶
– ۲۴۵ خانم زينب شريفي آلمالو فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۷۱۷
– ۲۴۶ آقاي جواد ششگلاني فرزند علي كد نامزد ۱۷۱۸
– ۲۴۷ آقاي داود شعباني فرد فرزند غلام كد نامزد ۱۷۱۹
– ۲۴۸ آقاي اكتاي شفيعي فسقنديس فرزند پرويز كد نامزد ۱۷۲۱
– ۲۴۹ آقاي داريوش شكوهي فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۷۲۲
– ۲۵۰ آقاي شهرام شكيبائي فرزند حسين كد نامزد ۱۷۲۴
– ۲۵۱ آقاي اشكان شمالي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۷۲۵
– ۲۵۲ آقاي مرتضي شمسي آقاعلي فرزند اروجعلي كد نامزد ۱۷۲۶
– ۲۵۳ آقاي محمدعلي شهاب زاد فرزند لطفعلي كد نامزد ۱۷۲۷
– ۲۵۴ آقاي مهدي شهابي فرزند علي كد نامزد ۱۷۲۸
– ۲۵۵ آقاي مهدي شهبازي فرزند نوراله كد نامزد ۱۷۲۹
– ۲۵۶ خانم نسيم شهير فرزند بهمن كد نامزد ۱۷۴۲
– ۲۵۷ خانم سانيا شهين باهر فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۷۴۴
– ۲۵۸ آقاي سيدمحمد شيخ الاسلامي فرزند ميريوسفعلي كد نامزد ۱۷۴۶

– ۲۵۹ آقاي شهرام شيرخاني ميداني فرزند جعفر كد نامزد ۱۷۴۷
– ۲۶۰ آقاي مهدي شيردل ملامحمود فرزند عبداله كد نامزد ۱۷۴۸
– ۲۶۱ خانم نسيم شيري پورچرلو فرزند همت كد نامزد ۱۷۴۹
– ۲۶۲ خانم زهرا شيري سراي فرزند علي كد نامزد ۱۷۵۱
– ۲۶۳ آقاي كريم صادق زاده تبريزي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۷۵۲
– ۲۶۴ خانم سيده نازيلا صادقي فرزند سيدرضا كد نامزد ۱۷۵۴
– ۲۶۵ آقاي احد صادقي مقبره فرزند كاظم كد نامزد ۱۷۵۵
– ۲۶۶ آقاي رشيد صالح پور فرزند رحمن كد نامزد ۱۷۵۶
– ۲۶۷ آقاي رضا صبري فرزند ولي كد نامزد ۱۷۵۷
– ۲۶۸ آقاي هادي صبورنعمت آباد فرزند علي كد نامزد ۱۷۵۸
– ۲۶۹ آقاي رضا صبوري فرزند علي كد نامزد ۱۷۵۹
– ۲۷۰ آقاي ولي صداقتي چچکلو فرزند ايوب كد نامزد ۱۷۶۱
– ۲۷۱ آقاي محمدعلي صديقي علاء فرزند محمد كد نامزد ۱۷۶۲
– ۲۷۲ آقاي موسي صفائي كورعباسلو فرزند امامويردي كد نامزد ۱۷۶۴
– ۲۷۳ آقاي مهدي صفري پيغان فرزند فريدون كد نامزد ۱۷۶۵
– ۲۷۴ آقاي محمد صمدي فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۷۶۶
– ۲۷۵ خانم پريا صمدي پرويزنژاد فرزند صمد كد نامزد ۱۷۶۸
– ۲۷۶ آقاي سعيد طريقتي خواجه ديزج فرزند قربان كد نامزد ۱۷۷۱
– ۲۷۷ آقاي سيدهادي طه فرزند سيدولي كد نامزد ۱۷۷۲
– ۲۷۸ خانم سولماز طهمورثي سقين سرا فرزند جليل كد نامزد ۱۷۷۴
– ۲۷۹ آقاي عليرضا طهمورثي سقين سرا فرزند طهمز كد نامزد ۱۷۷۵
– ۲۸۰ آقاي بهنام طيب نيا فرزند قلي كد نامزد ۱۷۷۶
– ۲۸۱ آقاي حسن ظهيري يوسف آباد فرزند بابا كد نامزد ۱۷۷۸
– ۲۸۲ آقاي شجاء عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد ۱۷۷۹
– ۲۸۳ آقاي سجاد عبادپور فرزند بيوك آقا كد نامزد ۱۷۸۲
– ۲۸۴ آقاي مهدي عبادي فرزند قادر كد نامزد ۱۷۸۴
– ۲۸۵ خانم مريم عباس زاداصل فرزند حسين كد نامزد ۱۷۸۵
– ۲۸۶ آقاي محمدعلي عباس زاده يوسفي فرزند رحيم كد نامزد ۱۷۸۶
– ۲۸۷ آقاي رضا عباس نژاد فرزند قادر كد نامزد ۱۷۸۷
– ۲۸۸ خانم معصومه عبدالعلي پوراصل جاني فرزند يعقوب كد نامزد ۱۷۸۹
– ۲۸۹ آقاي غلامرضا عبداله زاده بقائي فرزند احمد كد نامزد ۱۷۹۱
– ۲۹۰ آقاي علي عبدلي فرزند فيروز كد نامزد ۱۷۹۲
– ۲۹۱ آقاي علي عدلي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۷۹۵
– ۲۹۲ آقاي ابوالحسن عزتي فرزند محمد كد نامزد ۱۷۹۶
– ۲۹۳ آقاي محمدباقر عسكرنيا فرزند رضا كد نامزد ۱۷۹۷
– ۲۹۴ آقاي سعيد عظيم زاده فرزند داود كد نامزد ۱۷۹۸
– ۲۹۵ آقاي ابراهيم عظيمي آقداش فرزند خليل كد نامزد ۱۷۹۹
– ۲۹۶ آقاي فرخ عظيمي حسني فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۸۱۱
– ۲۹۷ آقاي علي علمي جيقه فرزند حميد كد نامزد ۱۸۱۴
– ۲۹۸ آقاي كريم علي اكبري لاهوت فرزند صمد كد نامزد ۱۸۱۵
– ۲۹۹ آقاي حسين علييائي فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۸۱۶
– ۳۰۰ آقاي رضا علي پور فرزند رحمان كد نامزد ۱۸۱۷
– ۳۰۱ آقاي محرم عليزاده فرزند كامران كد نامزد ۱۸۱۸
– ۳۰۲ آقاي محمد عليزادهءمقدم قراگوني فرزند احمد كد نامزد ۱۸۱۹
– ۳۰۳ آقاي جاويد عليلو فرزند نوروز كد نامزد ۱۸۲۱
– ۳۰۴ آقاي جواد عيوضي فرزند محرم كد نامزد ۱۸۲۴
– ۳۰۵ آقاي محمد غريبي فرزند عقيل كد نامزد ۱۸۲۵
– ۳۰۶ آقاي شاهين غزنوي فرزند شهريار كد نامزد ۱۸۲۶
– ۳۰۷ خانم حكيمه غفوري فرزند غفور كد نامزد ۱۸۲۷
– ۳۰۸ آقاي روح اله غلامي فرزند محمد كد نامزد ۱۸۲۸
– ۳۰۹ خانم زهرا غلامي هراب فرزند عليقلي كد نامزد ۱۸۲۹
– ۳۱۰ آقاي ناصر غيوري فرزند حسين كد نامزد ۱۸۴۱

– ۳۱۱ آقاي رامين فاتح فرزند كريم كد نامزد ۱۸۴۲
– ۳۱۲ آقاي سعيد فاتح حسين آباد فرزند قربان كد نامزد ۱۸۴۴
– ۳۱۳ خانم اشرف السادات فاطمي نسب سرخابي فرزند سيدحسن كد نامزد ۱۸۴۵
– ۳۱۴ آقاي بابك فتحي فرزند محرم كد نامزد ۱۸۴۶
– ۳۱۵ آقاي جواد فتحي فرزند علي كد نامزد ۱۸۴۷
– ۳۱۶ آقاي مهدي فتوت شاكري فرزند حسين كد نامزد ۱۸۴۸
– ۳۱۷ آقاي حامد فتوت شاهمرسي فرزند مروت كد نامزد ۱۸۴۹
– ۳۱۸ آقاي امير فراهانچی فرزند جلال كد نامزد ۱۸۵۲
– ۳۱۹ آقاي پوريا فراهانچی فرزند جلال كد نامزد ۱۸۵۴
– ۳۲۰ آقاي حامد فرتاشيان فر فرزند محمدباقر كد نامزد ۱۸۵۵
– ۳۲۱ آقاي حامد فرج پورباسمنج فرزند يونس كد نامزد ۱۸۵۶
– ۳۲۲ آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد ۱۸۵۷
– ۳۲۳ آقاي بابك فرهنگي فرزند حسن كد نامزد ۱۸۶۱
– ۳۲۴ خانم زهرا فرهي فر فرزند علي كد نامزد ۱۸۶۴
– ۳۲۵ آقاي محمدرضا فريدي خطيبي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۸۶۵
– ۳۲۶ خانم سيما فريورراد فرزند حمزه علي كد نامزد ۱۸۶۶
– ۳۲۷ آقاي مهدي فولادوند فرزند يعقوب كد نامزد ۱۸۶۷
– ۳۲۸ آقاي وحيد قاسم پور فرزند بشير كد نامزد ۱۸۷۱
– ۳۲۹ آقاي رامين قاسمزاده فرزند حسين كد نامزد ۱۸۷۲
– ۳۳۰ آقاي ايرج قاسمي فرزند كاظم كد نامزد ۱۸۷۴
– ۳۳۱ آقاي محمد قاسمي بيرق فرزند حسين كد نامزد ۱۸۷۵
– ۳۳۲ خانم تركان قاسمي ترگاني فرزند قاسم كد نامزد ۱۸۷۶
– ۳۳۳ آقاي وحيد قاسمي مياردان فرزند سلمان كد نامزد ۱۸۷۷
– ۳۳۴ آقاي مهدي قانع سهرقه فرزند حسين كد نامزد ۱۸۷۸
– ۳۳۵ آقاي پاشا قره باغي فرزند حسين كد نامزد ۱۸۸۱
– ۳۳۶ آقاي ودود قره باغي ملكي فرزند سليمان كد نامزد ۱۸۸۲
– ۳۳۷ خانم عزيزه قره زاده فرزند الياس كد نامزد ۱۸۸۵
– ۳۳۸ آقاي فريد قشلاقي فرزند ناصر كد نامزد ۱۸۸۶
– ۳۳۹ آقاي امير قشوني فرزند اكبر كد نامزد ۱۸۸۷
– ۳۴۰ آقاي بيت اله قصابي فرزند حمداله كد نامزد ۱۸۸۹
– ۳۴۱ آقاي محمدرضا قلي پورفلاحي فرزند علي رضا كد نامزد ۱۸۹۱
– ۳۴۲ آقاي بابك قلي زاده بهيار فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۸۹۴
– ۳۴۳ آقاي ناصر قنبري فرزند فيضاله كد نامزد ۱۸۹۶
– ۳۴۴ آقاي ابوالفضل قنبري ارباطان فرزند قنبر كد نامزد ۱۸۹۷
– ۳۴۵ آقاي حسن قنبري آرباطان فرزند قنبر كد نامزد ۱۸۹۸
– ۳۴۶ آقاي حسين كاتبي زاد فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۹۱۱
– ۳۴۷ خانم مريم كاظمي فرزند جعفرصادق كد نامزد ۱۹۱۲
– ۳۴۸ آقاي مرصاد كاظمي ارسي فرزند مسعود كد نامزد ۱۹۱۴
– ۳۴۹ آقاي ميرداود كاظمي زكريا فرزند ميركاظم كد نامزد ۱۹۱۵
– ۳۵۰ آقاي حسين كاظمي محبي فرزند جليل كد نامزد ۱۹۱۶
– ۳۵۱ خانم فاطمه كبارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد ۱۹۱۷
– ۳۵۲ آقاي حسن كريمي آبدار فرزند جواد كد نامزد ۱۹۱۸
– ۳۵۳ آقاي محمدرضا كريمي اصفهاني فرزند مجيد كد نامزد ۱۹۱۹
– ۳۵۴ آقاي امير كوين فرزند موسي كد نامزد ۱۹۲۱
– ۳۵۵ آقاي مصطفي كياني مولان فرزند بخش اله كد نامزد ۱۹۲۲
– ۳۵۶ آقاي محمد گلستان زنگ آباد فرزند علي كد نامزد ۱۹۲۴
– ۳۵۷ آقاي رضا گنجي افسوران فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۹۲۵
– ۳۵۸ آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۹۲۶
– ۳۵۹ آقاي داود گوگاني فرزند غلام رضا كد نامزد ۱۹۲۷
– ۳۶۰ آقاي سيامك لاهوت فرزند سعيد كد نامزد ۱۹۲۸
– ۳۶۱ خانم زهرا لطفي فرزند سيف اله كد نامزد ۱۹۲۹
– ۳۶۲ آقاي لطيف لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد ۱۹۴۱

– ۳۶۳ آقاي رضا مؤذن زاده فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۹۴۲
– ۳۶۴ خانم آرزو مبصرسردرودي فرزند جواد كد نامزد ۱۹۴۴
– ۳۶۵ آقاي مسعود متين فرزند جليل كد نامزد ۱۹۴۵
– ۳۶۶ آقاي شهاب مجيدي فرزند خسرو كد نامزد ۱۹۴۶
– ۳۶۷ آقاي محمود محرمي فرزند عدالت كد نامزد ۱۹۴۷
– ۳۶۸ آقاي محمدرضا محمدپور فرزند عمران كد نامزد ۱۹۴۸
– ۳۶۹ آقاي حسين محمدپورگلشن آباد فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۹۴۹
– ۳۷۰ آقاي صمد محمدزاده فرزند يعقوب كد نامزد ۱۹۵۲
– ۳۷۱ آقاي محمد محمدزاده فرزند صفرعلى كد نامزد ۱۹۵۴
– ۳۷۲ آقاي محرم محمدزاده قره بلاغ فرزند محمود كد نامزد ۱۹۵۵
– ۳۷۳ آقاي آرش محمدزاده كردلر فرزند علي كد نامزد ۱۹۵۶
– ۳۷۴ آقاي ميثم محمدنژاد فرزند عليرضا كد نامزد ۱۹۵۷
– ۳۷۵ آقاي حامد محمدي فرزند عبدالخالق كد نامزد ۱۹۵۸
– ۳۷۶ آقاي جعفر محمديان فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۹۵۹
– ۳۷۷ خانم فاطمه محمديان فرزند اسلام كد نامزد ۱۹۶۱
– ۳۷۸ آقاي ياسر محمديان فرزند علي كد نامزد ۱۹۶۲
– ۳۷۹ آقاي بابك محمدي حصارسفلي فرزند صمد كد نامزد ۱۹۶۴
– ۳۸۰ آقاي علي محمدي خانقاهي فرزند قربان كد نامزد ۱۹۶۵
– ۳۸۱ آقاي آيدين محمودعليلو فرزند جابر كد نامزد ۱۹۶۶
– ۳۸۲ آقاي احد محمودي فرزند فيروز كد نامزد ۱۹۶۷
– ۳۸۳ آقاي صابر محمودي فرزند حميد كد نامزد ۱۹۶۸
– ۳۸۴ خانم آزيتا محمودي بنائي فرزند مجيد كد نامزد ۱۹۷۲
– ۳۸۵ آقاي وحيد محمودي سفيدان فرزند موسي كد نامزد ۱۹۷۵
– ۳۸۶ آقاي قادر مختاريان فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۹۷۶
– ۳۸۷ آقاي كيوان مختاري سلطان آباد فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۹۷۷
– ۳۸۸ آقاي جعفر مدبرخاك نژاد فرزند جواد كد نامزد ۱۹۷۸
– ۳۸۹ آقاي نادر مددلو فرزند جمال الدين كد نامزد ۱۹۷۹
– ۳۹۰ آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد ۱۹۸۱
– ۳۹۱ خانم نير مدرس خياباني فرزند كريم كد نامزد ۱۹۸۲
– ۳۹۲ خانم رقيه مدينه دارابي فرزند ظهراب كد نامزد ۱۹۸۴
– ۳۹۳ آقاي غلامعلي مرداني فرزند شيريندل كد نامزد ۱۹۸۵
– ۳۹۴ آقاي حامد مرشدي فرزند داود كد نامزد ۱۹۸۶
– ۳۹۵ آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد ۱۹۸۷
– ۳۹۶ آقاي غلامحسين مسعودي ريحان فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۹۸۸
– ۳۹۷ آقاي بهرام مسلم پورانگرابي فرزند غلام كد نامزد ۱۹۸۹
– ۳۹۸ آقاي يوسف مصرآبادي فرزند محمدابراهيم كد نامزد ۱۹۹۲
– ۳۹۹ آقاي ميرحسين مظلومي اصل شيخلار فرزند ميرمحمد كد نامزد ۱۹۹۴
– ۴۰۰ آقاي بلال معززسقين سرا فرزند عيسي كد نامزد ۱۹۹۵
– ۴۰۱ آقاي جواد مغربي فرزند حميد كد نامزد ۱۹۹۷
– ۴۰۲ آقاي رحمان مفاتحي فرزند علي كد نامزد ۱۹۹۸
– ۴۰۳ خانم مهناز مقبول اقبالي فرزند حسن كد نامزد ۲۱۱۲
– ۴۰۴ آقاي جواد مقتدركارگران فرزند علي كد نامزد ۲۱۱۴
– ۴۰۵ آقاي احد مقصودپور فرزند آلهويردي كد نامزد ۲۱۱۵
– ۴۰۶ آقاي اصغر مكرم كلي كند فرزند سهراب كد نامزد ۲۱۱۶
– ۴۰۷ خانم نازلي مكي فرزند سعيد كد نامزد ۲۱۱۷
– ۴۰۸ آقاي حسين ملكي فرزند يعقوب كد نامزد ۲۱۱۸
– ۴۰۹ خانم فاطمه ملكي فرزند عوضكد نامزد ۲۱۱۹
– ۴۱۰ آقاي مهدي منافي فرزند كريم كد نامزد ۲۱۲۱
– ۴۱۱ آقاي عادل منصوري امين آباد فرزند قادر كد نامزد ۲۱۲۴
– ۴۱۲ آقاي سعيد مهدي پوراسبه قليان فرزند محمد كد نامزد ۲۱۲۵
– ۴۱۳ آقاي احد مهرافروز فرزند حسين كد نامزد ۲۱۲۶
– ۴۱۴ خانم پروانه موسائي فرزند ايوب كد نامزد ۲۱۲۷

– ۴۱۵ آقاي سامان موسائي فرزند ايوب كد نامزد ۲۱۲۸
– ۴۱۶ آقاي سيدهادي موسوي فرزند ميرطالب كد نامزد ۲۱۴۱
– ۴۱۷ آقاي ميرعزيز موسوي صولت آبادي فرزند ميرعلي كد نامزد ۲۱۴۵
– ۴۱۸ آقاي حسن موسي زاده فرزند قدير كد نامزد ۲۱۴۶
– ۴۱۹ آقاي محمدعلي موظفي فرزند جواد كد نامزد ۲۱۴۷
– ۴۲۰ آقاي محمدرضا مولاموردي فرزند رسول كد نامزد ۲۱۴۸
– ۴۲۱ آقاي شهريار ميرزامحمدي فردقراخانلو فرزند يحيي كد نامزد ۲۱۴۹
– ۴۲۲ آقاي مهدي ناصري خشندرق فرزند جواد كد نامزد ۲۱۵۱
– ۴۲۳ خانم آيلار ناظمي فرزند حبيب كد نامزد ۲۱۵۲
– ۴۲۴ آقاي رضا نامي ككاور فرزند مظفر كد نامزد ۲۱۵۴
– ۴۲۵ آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد ۲۱۵۵
– ۴۲۶ آقاي محمد نصرتي فرزند حسين كد نامزد ۲۱۵۷
– ۴۲۷ خانم زهرا نصيري فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۱۵۹
– ۴۲۸ خانم منيژه نصيري فرزند احد كد نامزد ۲۱۶۱
– ۴۲۹ آقاي علي نصيري هانيس فرزند محمدامين كد نامزد ۲۱۶۲
– ۴۳۰ آقاي ناصر نظامي دوست فرزند جواد كد نامزد ۲۱۶۴
– ۴۳۱ آقاي تيرداد نظرانداز فرزند عباس كد نامزد ۲۱۶۵
– ۴۳۲ آقاي اكبر نظري فرزند صفرقلي كد نامزد ۲۱۶۶
– ۴۳۳ خانم رقيه نظري فرزند تيمور كد نامزد ۲۱۶۷
– ۴۳۴ آقاي جمشيد نظمي اديب فرزند علي كد نامزد ۲۱۶۸
– ۴۳۵ خانم حنانه نمدي مالك فرزند صادق كد نامزد ۲۱۶۹
– ۴۳۶ آقاي عليرضا نواي باغبان فرزند مصطفي كد نامزد ۲۱۷۱
– ۴۳۷ آقاي نبي نورپور فرزند يداله كد نامزد ۲۱۷۲
– ۴۳۸ آقاي احد نورپورينگجه فرزند جعفر كد نامزد ۲۱۷۴
– ۴۳۹ آقاي حميدرضا نورمحمدي فرزند گلاب كد نامزد ۲۱۷۵
– ۴۴۰ آقاي سليمان نوري فرزند داود كد نامزد ۲۱۷۶
– ۴۴۱ آقاي ناصر نوري زاده فرزند علي كد نامزد ۲۱۷۷
– ۴۴۲ آقاي رسول نيازي فرزند نادر كد نامزد ۲۱۷۸
– ۴۴۳ آقاي محمدحسين نيك فال آلانق فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۱۷۹
– ۴۴۴ آقاي محمود هادي فرزند مجيد كد نامزد ۲۱۸۱
– ۴۴۵ آقاي پرويز هادي باسمنج فرزند خداويردي كد نامزد ۲۱۸۲
– ۴۴۶ آقاي رسول هاشم زاده فرزند علي كد نامزد ۲۱۸۵
– ۴۴۷ آقاي مصطفي هاشم زادهءمحتشم فرزند حسن كد نامزد ۲۱۸۶
– ۴۴۸ آقاي احسان هريسي فرزند منوچهر كد نامزد ۲۱۹۱
– ۴۴۹ آقاي ابراهيم هوشيار فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۱۹۴
– ۴۵۰ آقاي داود هوشيارزرنقي فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۱۹۵
– ۴۵۱ آقاي فرهاد واحدي فرزند جواد كد نامزد ۲۱۹۶
– ۴۵۲ آقاي عارف وطن خواه فرزند پرويز كد نامزد ۲۱۹۷
– ۴۵۳ خانم زهرا ولي پور فرزند تقي كد نامزد ۲۱۹۹
– ۴۵۴ آقاي سيدعلي ولي زاده فرزند سيدجعفر كد نامزد ۲۲۱۲
– ۴۵۵ آقاي بهرام ياوري فرزند نادر كد نامزد ۲۲۱۶
– ۴۵۶ آقاي حبيب يدالهي فرزند علي كد نامزد ۲۲۱۷
– ۴۵۷ آقاي ميرمسعود يزدي اميرخيز فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد ۲۲۱۸
– ۴۵۸ آقاي حسين يعقوبي آذر فرزند يداله كد نامزد ۲۲۱۹
– ۴۵۹ آقاي داود يعقوبي بقا فرزند قربان كد نامزد ۲۲۴۱
– ۴۶۰ آقاي اسماعيل يوسف زاده فرزند بيوك كد نامزد ۲۲۴۶
– ۴۶۱ خانم رقيه يوسفي فرزند صمد كد نامزد ۲۲۴۷
– ۴۶۲ آقاي حسين يوسفي علوي فرزند حميد كد نامزد ۲۲۴۸
– ۴۶۳ آقاي سيدرامين يوسفي فرخي فرزند سيدعلي كد نامزد ۲۲۴۹__

انتهای پیام

About Author