تشدید فرونشست زمین در کشور

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود پدیده فرونشست زمین در سطح کشور بدلیل برداشت بی رویه از چاهها و قنوات و کاهش بارندگی و سوء مدیریت مصرف آب در کشور در سالهای اخیر تشدید شده و ایران را با خطر جدی در آینده نزدیک مواجه ساخته است. طبق اعلام کارشناسان و بر اساس نقشه برداری های انجام شده طی سال گذشته بیش از ۲۴۰ پهنه کشور دچار فرونشست زمین شده است

About Author