ماجراهای هلال احمر استان

ساقی آذربایجان / سوز بیزدن، قولاق سیزدن

شنیده می شود مدیرعامل جمعیت هلال احمر یکی از استانهای ترک نشین پس از روی کار آمدن ، تعداد زیادی از نیروهای خودی ! و سفارشی و خاص ! را به عناوین مختلف وارد بدنه هلال احمر نموده و بشدت سیستم اداری و مدیریتی این استان را تحت تاثیر اقدامات خود قرار داده است. این اقدامات غیرقانونی نامبرده نه تنها باعث آزردگی خاطر کارشناسان با تجربه و نیروهای رسمی و باسابقه هلال احمر این استان گردیده بلکه صدای مسئولین مرکز را هم درآورده و طی تذکرات شفاهی و کتبی از مدیرعامل استان خواسته شده از اقدامات غیرقانونی در جذب غیراصولی و بدون طی مراحل اداری هرگونه نیرو خودداری نماید اما نامبرده بدون توجه به این تذکرات ، به پشتوانه یکی از نمایندگان مرکز استان که در بسیاری از انتصابات این استان نقش اول و کلیدی داشته و تقریبا بسیاری از مدیران توسط این نماینده منتصب می شوند ! همچنان به جولان خود در برهم زدن نظم و نظام اداری هلال احمر مشغول هست