محکومیت صدها میلیاردی شهرداری تبریز

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
گفته می شود طی ماههای اخیر محکومیت قطعی و صدها میلیاردی شهرداری تبریز از بابت شکایت های برخی افراد خاص ! باعث شده ضرر هنگفت به شهرداری که مستقیما با پول مردم اداره می شود وارد گردد و سیستم مالی این نهاد خدماتی را با مشکل مواجه نماید. یک منبع آگاه در گفتگو با ساقی آذربایجان معتقد است سوءمدیریت اسبق شهرداری تبریز و بی توجهی به وظایف قانونی در صیانت از بیت المال و شاید نیت های خاص ! و ضعف شدید امور حقوقی شهرداری و سهل انگاری ها و گاه بی انگیزه بودن در دفاع از حقوق شهر و شهرداری باعث فرایند نامطلوب قضایی پرونده ها شده و در نهایت حکم به محکومیت شهرداری تبریز صادرگردیده است. سکوت نهادهای نظارتی در برخورد با کسانی که بدلیل ترک فعل یا سوء مدیریت های گذشته ، اینچنین باعث تشکیل چنین پرونده هایی و هدررفت اموال عمومی از صندوق شهرداری شده اند قابل تامل است