کارتون روز/ اظهارات عجیب استاندار آذربایجانشرقی در مجموعه عینالی