اقتصادی

1 دقیقه زمان مطالعه

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در توضیحی از چگونگی ساخت واژه «ماهواره» می‌گوید. صفحه مجازی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان...