بازگشت

انتخابات شورای شهر تبریز به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و نتایج تایید صلاحیت داوطلبان به جز برخی نفرات...