بحران تفکر

اختصاصی ساقی آذربایجان/ ناصر سعیدی مدیریت بحران را این چنین تعریف کرده‌اند: توانایی یک سازمان برای مقابله سریع و کارآمد...