بیمار

اختصاصی ساقی آذربایجان/ آرزومندیم هیچ زمانی نیازمند مراجعه به بیمارستان‌ها برای مداوا و طبابت نباشید. متأسفانه به خاطر مشکل یکی...