جرم

1 دقیقه زمان مطالعه

متن این بیانیه به این شرح است: بیانیه مشــترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشــور درباره تحلیل رویداد‌های اخیرمضمونی نداشت جز...