دارو

1 دقیقه زمان مطالعه

گویا گرانی‌ها تبدیل به رویه عادی و رفتار مورد انتظار بازار و نهاد‌های تصمیم‌گیر شده است. اصغر میرفردی در روزنامه...