آشنایی با معاونت شهرسازی شهرداری

معاونت معماری و شهرسازی یکی از زیر مجموعه های ارزشمند شهرداری تبریز می باشد که در راستای وظیفه خطیر خدمت رسانی به شهروندان محترم در زمینه شهرسازی فعالیت می نماید . با توجه به اینکه رسالت اصلی و قانونی شهرداری تبریز ، اداره امور شهر و سرویس دهی جامع شهری می باشد معاونت شهرسازی با […]

معاونت معماری و شهرسازی یکی از زیر مجموعه های ارزشمند شهرداری تبریز می باشد که در راستای وظیفه خطیر خدمت رسانی به شهروندان محترم در زمینه شهرسازی فعالیت می نماید .
با توجه به اینکه رسالت اصلی و قانونی شهرداری تبریز ، اداره امور شهر و سرویس دهی جامع شهری می باشد معاونت شهرسازی با هدف بهبود مستمر در جهت افزایش رضایت شهروندان ، در راستای انجام رسالت خود فعالیت می کند .
دیدگاهای معاونت شهرسازی بر اصول زیر استوار است :

* حرکت در جهت نیل به توسعه پایدار
* توجه به نیاز آینده شهرسازی و تدارک برنامه های مناسب به منظور برآوردن این نیازمندیها
*فقرزدایی از طریق ایجاد تعادل در توزیع امکانات شهری
* تهیه طرحهای تفصیلی به منظور ایجاد تعادل در توزیع امکانات شهری
* قانونمند کردن ضوابط حاکم بر ساخت و ساز شهری
* تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان برای شهروندان
* ارتقاء کیفی محیط شهری از طریق بهینه سازی احجام و کالبد شهر
* تلاش در جهت تعادل و هماهنگی بین مسائل کالبدی ، اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی در سطح شهر
* بهبود مستمر فرآیندها با استفاده از خلاقیت و ابتکار کارکنان
* آموزش مستمر و موثر کارکنان و ارتقاء فرهنگ کیفیت و مشارکت کلیه کارکنان اهداف و اصول فوق را درک نموده و مسولانه به آنها عمل می نمایند و در این راستا از حمایتهای معاونت برخوردار می باشند .