آمار بیکاری در خداآفرین  ۲/۵ برای میانگین استانی

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند نیروی انسانی آماده به کار و تعدادجوانان تحصیل کرده خداآفرین در مقایسه با آمار متوسط استانی بسیار بالاست و آمار بیکاری این شهرستان ۳۲ درصد و ۲/۵ برابر میانگین استانی است که این آمار در منطقه ای زیبا و حاصلخیز و مملو از جاذبه های گردشگری قابل تامل است .
خداآفرین به تناسب دارا بودن آب و خاک حاصلخیز و ظرفیت های فراوان می توانست یک شهرستان مترقی و محور کشاورزی و گردشگری باشد اما متاسفانه آمار ۳۲ درصدی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نشان از فقر موجود در این منطقه دارد. شهرستان ۳۵ هزار نفری خداآفرین در ۲۴۰ کیلومتری شمال شرق تبریز در حاشیه رود مرزی ارس واقع شده است.

About Author