آمار سازی های دولتی از نامه های مردمی !

به قلم: وحید خدادادی

یکی از رفتارهایی که در دولت احمدی نژاد مد شد و فقط در ایران مصداق دارد، موضوع شیرین و پوپولیستی سفرهای استانی است. این رویه، کم و بیش در دولت حسن روحانی هم ادامه داشت و در دولت ابراهیم رئیسی با جدیت تمام دنبال می شود. بخش خنده دار داستان آنجاست که آقایان مبالغی را که مجلس در قانون بودجه برای استان ها در نظر گرفته به عنوان رهاورد سفر استانی قلمداد می کنند، هر چند که سفر ایشان به تبریز و نتایج مالی آن بعد از گذشت این همه وقت نشان داد که آن چه دولت بعنوان مصوبات استانی صورت می دهد، در حد مصوبه است و جز اینکه روند عادی فعالیت در استان را دو روز مختل می کند، عایدی دیگری ندارد و یا اقلا آذربایجان شرقی فعلا تا این لحظه چیزی ندیده است. طبق پیگیری های ما گویا از ۲۳ همت (با همان تلفظ آقای رئیس جمهور) مصوب در سفر استانی و هنگامی که دولتمردان درتبریزحضورداشتند، ۲۳ هزار تومانش نقد و فی المجلس پرداخت شده و بقیه اش هم قرار است تا اگر اقدامات رابین هودی دولت در حوزه اقتصاد اجازه دهد، بعدها پرداخت شود و لذا با لحاظ بدهی هنگفتی که رئیسی به استان دارد، احتمالا دیگر در این دیار آفتابی نشود.
از دیگر اقدامات محیرالعقول دولت ها در قالب سفرهای استانی موضوع داغ، شیرین و باز پوپولیستی نامه نگاری به رئیس جمهور است. داستان زمانی جذاب تر می شود که بدانیم پاستورنشینان با شوری مضاعف و هیجانی زائد الوصف از افزایش آمار نامه های مردمی در قالب سفر استانی اخیر به یزد خبر می دهند. برخی در نهاد ریاست‌جمهوری و رسانه های وابسته دوست دارند این آمار را هم نشانه توفیق دولت و اقبال بیشتر مردم به رئیس دولت بشمارند و به آن مباهات ورزند. اما کافی است شما یک اپسیلون سواد سیاسی و اقتصادی داشته باشید تا متوجه شوید که اگر میزان نامه‌های مردم طی یک سال چهار برابر شده، بدین معناست که گرفتاری‌ها و بدبختی‌های مردم چهار برابر شده است و این اتفاق نه تنها مایه افتخار و مباهات نیست، برعکس اگر ارزنی وجدان کاری داشته باشیم، مایه شرمساری نیز هست. دولت ها زمانی می توانند نسبت به عملکرد خود افتخارکنند و کارنامه شان را قابل دفاع بدانند که اگر به سفر استانی هم رفتند، یک نامه هم دریافت نکنند و این بدین معناست که دولت کارش را به اندازه ای درست انجام داده که نیازی به نامه نگاری نبوده است. یعنی چقدر آدم بیکار در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که ۹ هزار نامه را در یک سفر استانی بخواند و به همه آن ها ترتیب اثر بدهد. و اما پیشنهاد می شود با توجه به مخارج وحشتناک و نجومی سفرهای استانی این مبالغ را در هر استان برای ۵ سرپرست خانوار اختصاص دهند و بگویند که به جای نمایش سفر استانی ۵ خانوار را از مال دنیا غنی کردیم و در این حالت اقلا در هر استان ۵ خانوار طرفدار پروپاقرص شما خواهند بود و نیازی به مارکوپولو بازی هم نخواهد بود./

About Author