آگهی دردناک یک جوان روی در و دیوارهای شهر

عکسی از دو آگهی تبلیغاتی بر روی دیوار یکی از خیابان‌های تهران مورد توجه قرار گرفته است.مقایسه آگهی تبلیغاتی فروش قلب یک جوان ۳۳ ساله و یک خانه به ارزش ۳۱ میلیارد به خوبی فاصله طبقاتی را در ایران نشان می‌دهد.

About Author