از هیچ نماینده‌ مجلسی دستور نمی‌گیریم

صفر نصراله‌زاده رئیس دانشگاه تبریز در جمع دانشجویان در واکنش به بحث دخالت نمایندگان مجلس در جذب اعضای جدید هیأت علمی اظهار کرد: ما فقط و فقط مدیون شهدا هستیم و از هیچ نماینده‌ مجلسی دستور نمی‌گیریم.

وی افزود: کسانی که می‎‌گویند ما در جذب اعضای هیات علمی و حتی استخدام نیرو از کسی دستور می‌گیریم، باید استغفار کنند.

رئیس دانشگاه تبریز از دانشجویان خواست وارد بازی برخی از آقایان نشوند چون جذب اعضای هیأت علمی فرآیند خاص خود را دارد و باید مرکز جذب تأیید کند.

About Author