استخدام فامیل نماینده تبریز در قالب لیست خاص !

ساقی آذربایجان/ سوزبیزدن قولاق سیزدن

شنیده می شود ” فامیل هم نام ” یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی از طریق یکی از شرکت های دولتی در مرکز استان که مدیرعامل همین شرکت با حمایت همان نماینده به کرسی ریاست تکیه زده ، بعنوان نیروی شرکتی و پیمانکاری استفاده از فرصت قانونی تبدیل وضعیت اشتغال ایثارگران و خانواده این عزیزان به استخدام ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی، از طریق معرفی یکی از ادارت شهرستان به مرکز استان ، استخدام رسمی شده است. از قرار اطلاع اصلا نامبرده در شهرستان مذکور فعالیت نداشته و در روزهای اخیر در لیست نیروهای پیمانکار قرار گرفته و بلافاصله با استفاده از موقعیت به دست آمده ، تبدیل وضعیت شده و به استخدام مستقیم شرکت دولتی مذکور درآمده است

About Author