افزایش بیکاران فارغ التحصیل

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************

شنیده می شود در سالهای اخیراعداد فارغ التحصیلان بیکار در کشور بشدت افزایش پیدا کرده است. عدم توازن بازارکار با خروجی دانشگاههای متعددکشور ، عدم توجه به تعیین تکلیف رشته های کم کاربرد در بازار کار و توسعه رشته های فنی و حرفه ای و پرکاربرد در اقتصاد وبازار و تجارت ، عدم برنامه ریزی مسئولان برای اشتغال جوانان در سطوح مختلف و از بین رفتن انگیزه کار و تلاش در خود جوانان با مشاهده توسعه و پیشرفت سایر کشورها از جمله دلایل تشدید بیکاری جوانان تحصیلکرده ارزیابی می شود.

About Author